Pohledávky a závazky v zahraničním styku, kurzové rozdíly

 

Otázka: Pohledávky a závazky v zahraničním styku, kurzové rozdíly

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V ZAHRANIČNÍM STYKU, KURZOVÉ ROZDÍLY U POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ, VE VALUTOVÉ POKLADNĚ A NA DEVIZOVÉM ÚČTU

 

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V ZAHRANIČNÍM STYKU + KURZOVÉ ROZDÍLY:

 • pohledávka nebo závazek vůči zahraničnímu obchodnímu partnerovi musí účetní jednotka během roku vyjádřit v cizí měně i českých korunách
 • k přepočtu dochází podle kurzu, který je platný ke dni vzniku účetního případu
 • k přepočtu na Kč ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat denních kurzů podle ČNB nebo pevných kurzů (kurz vyhlášený ČNB k prvnímu dni účetního období)

 

Kurzový rozdíl může vzniknout:

 • 1) při úhradách zahraničních faktur
  • vzhledem k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizové pohledávky a okamžikem její úhrady dochází při používání denních kurzů ke vzniku kurzových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů
  • kurzový rozdíl se účtuje buď na nákladový účet 563 nebo na výnosový účet 663 -> tyto účty ovlivňují hospodářský výsledek a jsou daňově uznatelné
  • faktura přijatá (3 800 Kč) 111/321 -> VBÚ úhrada (3 860 Kč) 321/221 -> kurzový rozdíl (60 Kč) 563/321
 • 2) u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih
  • tyto kurzové rozdíly vznikají také v případě, když zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne účetní závěrky
  • pohledávky (stejně jako závazky, resp. valutová pokladna a devizový účet) se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni kurzem ČNB
  • rozdíl se účtuje na účty 563 či 663
  • k 31. 12. přepočet podle kurzu ČNB
   311 KZ 100€ (2 810 Kč) -> KZ 100€ – kurz ČNB (2 790 Kč) -> jedná se o kurzovou ztrátu 20 Kč na 563
   321 KZ 100€ (2 810 Kč) -> KZ 100€ – kurz ČNB (2 790 Kč) -> jedná se o kurzový zisk 20 Kč na 663 (pro nás menší závazek vůči dodavatelům)

 

KURZOVÉ ROZDÍLY VE VALUTOVÉ POKLADNĚ:

VALUTY = peněžní prostředky ve formě bankovek a mincí (cizí měna v hotovosti)

1) nákup valut ve směnárně:

 • nákup 100€ 211€/211Kč + VPD poplatky za směnu 568/211

2) nákup valut z bankovního účtu:

 • nákup 100€ 211€/261(pevný kurz 27 Kč/1€) -> VBÚ nákup valut (kurz banky 27,6 Kč/1€) 261/211 + kurzový rozdíl 600 Kč 563/261 + poplatek bance 568/221

3) výplata valut na zahraniční služební cestu

 • záloha na služební cestu – kurz účetní jednotky (pevný či denní)
  • vyúčtování služební cesty ve stejném kurzu jako záloha
  • doplatek zaměstnanci v české měně
  • vrácení přeplatku buď v české nebo zahraniční měně

4) přepočet valutové pokladny podle kurzu ČNB

 • účetní jednotka musí vést účetní evidenci v tuzemské měně, pro přepočet cizích měn na koruny používá účetní jednotka kurzy vyhlašované ČNB ve dvojí možné podobě:
  • a) denní kurz – kurz platný v den uskutečnění účetního případu
  • b) pevný kurz – kurz platný pro určité období, které si stanoví sama účetní jednotka a nemůže být delší než účetní období
 • na konci účetního období se stav valutové pokladny musí přepočítat aktuálním kurzem ČNB
 • případný kurzový rozdíl se zaúčtuje jako kurzová ztráta 563/211 nebo kurzový zisk 211/663

 

KURZOVÉ ROZDÍLY NA DEVIZOVÉM ÚČTU:

DEVIZE = pohledávky v cizí měně
= cizí peněžní prostředky, které jsou na účtech tuzemských nebo zahraničních účastníků

 • má-li účetní jednotka u banky peněžní prostředky v cizí měně, platí stejný přepočet jako u valutové pokladny
 • účetní jednotka musí vést účetní evidenci v tuzemské měně, pro přepočet cizích měn na koruny používá účetní jednotka kurzy vyhlašované ČNB ve dvojí možné podobě:
  • a) denní kurz – kurz platný v den uskutečnění účetního případu
  • b) pevný kurz – kurz platný pro určité období, které si stanoví sama účetní jednotka a nemůže být delší než účetní období
 • na konci účetního období se stav devizového účtu musí přepočítat aktuálním kurzem ČNB
 • případný kurzový rozdíl se zaúčtuje jako kurzová ztráta 563/221 nebo kurzový zisk 221/663
  obchod s devizovými prostředky:

  • s devizovými prostředky může obchodovat (nakládat) v ČR ČNB
 • další finanční ústavy mohou obchodovat s devizovými prostředky pouze na základě povolení ČNB
  místa směny devizových prostředků:

  • 1) Devizové banky – banky
  • 2) Devizová místa – fyzické osoby, směnárny
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!