Pojištění nemovitosti – seminární práce

marketing

 

Otázka: Pojištění nemovitosti

Předmět: Bankovnictví a pojišťovnictví

Přidal(a): Eliška Hulíková

 

 

Prohlašuji, že jsem projektovou práci na téma “pojištění nemovitostí“ vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury.

 

Obsah

 

Úvod

Moje seminární práce se zabývá pojištěním nemovitosti. Pojištěním nemovitostí se zabývali už v roce 1666, příčinou byl velký požár v Londýně. Bohužel se zakladatelům pojišťoven pár let nepodařilo dobře vymyslet, aby se udrželo, ale nakonec se to podařilo ekonomovi Nicholasovi Barbonovi a to v roce 1681. Toto pojištění se vztahovalo jen na menší cihlové domy, ale postupně se přidávali i ostatní zakladatelé a pojišťovny se začali rozvíjet a to tak, že v dnešní době máme opravdu obrovský výběr pojišťoven, které nabízí svoje různé služby za odlišné ceny, zároveň máme nespočet možných událostí, které jsou pro lidské obydlí nebezpečné. V dnešním světě si lidé dost často pojišťují svoje nemovitosti. A co to vůbec znamená, když si pojistíme nemovitost? Pokud si pojistíme nemovitost, znamená to, že jsme přenesli určité riziko na někoho jiného, z našeho hlediska jsme ho přenesli na pojistitele. Pokud se nám stane v nemovitosti nějaká nehoda, pojistitel za nás pokryje finanční náklady za škody. Pojištění v dnešní době má skoro každý občan, ale i přesto se najdou někteří, který ho nemají. V mé práci se zaměřuji na seznámení s pojištěním, co vše je možné si pojistit, uvádím i příklady jak si můžeme pojištění sjednat, které v dnešní době je velice jednoduché si domluvit nějaké pojištění, ale je potřeba na některé věci dát pozor. Například, že je potřeba dát si dát pozor na pojištění nemovitosti a domácnosti mezi těmito pojištěními je velký rozdíl. Domácnost je to co máme uvnitř domu, jako jsou spotřebiče, nábytek a jiné vybavení a pojištění nemovitosti je stavba (konstrukce). Dále uvádím ukázku různých nabídek pojišťoven a srovnávám. Na dnešním trhu je nabídka opravdu široká a je velice těžké si vybrat, ale nesmíme si z toho dělat žádnou vědu, a pokud si k tomu v klidu sedneme a srovnáme různé nabídky, vždy si nějakou vybereme. Je dobré vědět základní body, které chceme mít pojištěné a od těch se odrazit. Při výběru nám mohou pomoci i recenze, jak od známých, tak na internetu, ale v dnešní době je opravdu plno dobrých pojišťoven a pokud si vybereme známou pojišťovnu, tak nemůžeme udělat chybu..

 

1         Pojištění

Pojištění je závazek pojistitele (pojišťovny), který je potvrzený pojistnou smlouvou. Pojistná smlouva je sestavena ve prospěch pojistitele i pojištěnce. Pojištěnec může být právnická osoba i fyzická osoba, která se zavazuje na placení pojistného. Pojistné se platí měsíčně a je uvedené ve smlouvě. Ve smlouvě jsou také uvedeny dohodnuté podmínky je důležité si na podmínky dávat pozor, abychom věděli, na co všechno se naše pojištění vztahuje a předejdeme tím tak plno problémům.

 

2         Druhy pojištění

 • Pojištění osob
 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Nemocenské a sociální pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku)
 • Živelní pojištění
 • Technická pojištění
 • Pojištění přerušení provozu

 

Uvedeny jen ty nejčastější druhy pojištění existuje plno dalších pojištění.

 

3         Historie pojištění

V roce 1666 v Londýně zničil požár více než 13 000 domů. Veliké následky požáru pomohli k rozvoji pojištění nemovitostí. Proběhlo velké množství pokusů o pojištění proti požárům, ale až v roce 1681 se to povedlo ekonomovi Nicholasovi Barbonovi. On společně s jedenácti pracovníky založili první pojišťovnu proti požárům „The Insurence Office for Houses“. Pojišťovna se teprve vyvíjela, a tak bylo možné pojistit pouze cihlové nebo domy se dřevěným skeletem. Zpočátku bylo pojištěno kolem 5 000 domů.

V důsledku úspěchu první společnosti bylo založeno mnoho dalších podobných podniků. Každá společnost měla zaměstnaný svůj hasičský sbor. Dalším krokem byli zavedené značky požárního pojištění, které se umisťovali nad hlavní vchodové dveře nemovitosti z důvodu urychlení identifikace v případě vzniklého požáru. Avšak první pojišťovna zaměřená na majetek byla založena až v roce 1710 a stále se používá pod názvem RSA Insurance Group.

První pojišťovny vznikali v cizích zemí, ale ani Česko nezůstalo pozadu a na konci 16. století se náš ekonom Jan Kryštof Bořek pokusil o zrealizování požárního pojištění budov. V plánu byl zřídit fond, do kterého přispívali všichni vlastníci i nájemníci. Bohužel plán se nakonec nezrealizoval. Pokusili se o zrealizování i další organizace, ale u nás byli příznivé pojišťovny až v 19. století.

 

4         Předmět pojištění nemovitostí

Je obytná budova nebo celý soubor obytných prostor. Zahrnují se tam všechny stavby a budovy uvedené ve smlouvě společně s jejími součásti například stěny, strop, střechu, okna, okapy, omítku a dále pak lze pojistit také stavby, které jsou definovány jako vedlejší. Za vedlejší stavby považujeme garáž, zahradní domek či kůlnu, plot nebo bazén.

Pojistit si můžeme i stavební materiál, materiál určený k rekonstrukci a opravám. Pojistit jde i rozestavěné nemovitosti, zde se většinou projeví pokles ceny pojištění. Pokud vlastníte byt nebo dům je nejlepší si sjednat komplexní pojištění domova.

 

5         Pojištění nemovitostí

Je pojištění vlastníků nemovitostí (bytů, domů), proti případným škodám. Pojištění nemovitosti je krytí rizik, která mohou nastat.

 

6         Rizika

6.1.1    Živelní rizika

jedná se o přírodní vlivy např. o požár, lavina, zemětřesení, tornádo, pád stromů, bouřka, povodeň a silné krupobití.

V takovém případě se nejdříve zabezpečí majetek, aby nedošlo ke zhoršení stavu či újmě na zdraví a neprodleně se událost nahlásí pojišťovně.

 

6.1.2    Zemědělské pojištění

rizika odcizení a vandalství – jedná se o poškození nebo odcizení majetku zapříčiněné třetí osobou

 

6.1.3    Vodovodní rizika

jedná se o rizika zapříčiněné vodou např. kanalizace, topení

 

7         Účastníci pojištění

7.1.1    Pojistitel

Pojistitel je pojišťovna. Jedná se o právnickou osobu, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti.

 

7.1.2    Pojistník

Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která se na základě uzavřené smlouvy s pojistitelem zavázala k úhradě pojistného.

 

7.1.3    Pojištěný

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) ustanovený pojistnou smlouvou. Pokud pojištěný zároveň uzavřel smlouvu a platí pojistné, je současně i pojistníkem.

 

8         Práva a povinnosti smluvních stran

Při podepsání pojistné smlouvy vzniká právní vztah. Jedná se o vzájemnou povinnost mezi pojistníkem, kterému vzniká povinnost platit pojistiteli pojistné a pojistitel, který se tak zavazuje k plnění poskytnout oprávněné osobě pomoc, nastane-li pojistná událost.

 

8.1.1    Práva a povinnosti pojistitele:

 • Povinnost sdělit před uzavřením smlouvy zájemci o pojištění pravdivé údaje
 • Povinnost poskytnout pojistné plnění.
 • Povinnost poskytnout pojistníkovi údaje významné pro plnění podle smlouvy.
 • Právo na pojistné po dobu trvání pojištění.
 • V případě pojistné události bez zbytečného odkladu zahájit její prošetření.

 

8.1.2    Práva a povinnosti pojistníka:

 • Povinnost platit pojistné.
 • Povinnost poskytnout pravdivé informace pojistiteli před uzavřením pojistné smlouvy
 • Povinnost pojistníka ohlásit pojistiteli, nastala-li pojistná událost.
 • Právo na pojistné plnění v případě vzniku pojistné události ve sjednaném rozsahu.
 • Další práva a povinnosti bývají upřesněny v pojistných podmínkách

 

9         Sjednání pojištění

9.1.1    Na pobočce pojišťovny

Klient dostane na pobočce veškeré informace o jednotlivých nabídkách určité pojišťovny – produkty, které by byli nejlepší pro danou nemovitost. Doporučuje se na danou schůzku předem domluvit.

 

9.1.2    Přes pojišťovacího zprostředkovatele

Někteří klienti si raději volí pojišťovací zprostředkovatele. Vybírají si to kvůli zjednodušení. Většinou by měl pojišťovací poradce klientovi doporučit výhodný co nejlepší pojištění a v případně některých nedostatcích vybraného pojištění by měl klienta informovat o nedostatcích.

 

9.1.3    On-line přes internet

Výhodou je, že klient může získat výrazné slevy na pojistném. Tato forma je vhodná pouze pro lidi, kteří mají představu, co přesně chtějí pojistit a na kolik to chtějí pojistit. Tento způsob je velice jednoduchý a pohodlný. Při pojištění stačí vyplnění on-line formuláře, kde je potřeba znát přesnou adresu, pojistnou částku a stav nemovitosti).

Nevýhodou je, že klient nemá možnost dostat odpovědi na své případné otázky.

Další možnosti: správci nemovitostí, realitní makléři, pojišťovací makléři

 

10    Praktická část

Pan Veselý si chce pojistit rodinný dům (trvale obývaný), která je v hodnotě 4 000 000 Kč. Nemovitost chce pojistit na 100% podíl.

Místo pojištění: V úžlabině 147/80, Praha 10 – Strašnice

Cenová relace: do 3 000 Kč ročně

 

11    Nabídky pojišťoven

11.1.1 Pojišťovna SLAVIA

Spoluúčast 5 000 Kč
Základní asistence ANO
Živelní rizika ANO
Poškození elektrickým zkratem ANO
Odcizení a vandalismus ANO
Rozbití skel ANO
Tíha sněhu a námahy NE
Vodovodní škody ANO
Celková cena ročního pojištění 2 556 Kč

 

11.1.2 Pojišťovna direct

Spoluúčast 3 000 Kč
Základní asistence ANO
Živelní rizika ANO
Odcizení a vandalismus ANO
Rozbití skel ANO
Tíha sněhu a námahy ANO
Vodovodní škody ANO
Celková cena ročního pojištění 2 683 Kč

 

11.1.3 Pojišťovna MAXIMA

Spoluúčast 5 000 Kč
Základní asistence + rozšířená ANO
Živelní rizika ANO
Poškození elektrickým zkratem ANO
Odcizení a vandalismus ANO
Rozbití skel ANO
Tíha sněhu a námahy ANO
Vodovodní škody ANO
Zatečení atmosférických srážek ANO
Poškození fasády ANO
Celková cena ročního pojištění 2 728 Kč

Panu Novákovi bych doporučila pojišťovnu MAXIMA. MAXIMA je sice z výše nabízených pojišťoven nejdražší, ale zahrnuje nejvíce pojištění různých věcí navíc. MAXIMA má navíc v ceně pojištění poškození fasády, zatečení atmosférických srážek a rozšířenou asistenci.

 

12    Závěr

Závěrem této práce je, že podle mého názoru je správné si nemovitost pojistit. Je to pro nás poslední záchrana a nikdy nevíme, co nás může postihnout a shánět pak peníze na opravu je náročné. Některé lidi odradí zařizovaní, ale myslím si, že v dnešní době je velice jednoduché takové pojištění sjednat. Pojištění je možné sjednat na pobočce, na internetu nebo přes zprostředkovatele. Sice je opravdu veliký výběr pojišťoven, ale pokud si určíme základní věci, které chceme pojistit, tak potom si krásně nabídky pojišťoven srovnáme a nemusíme se ničeho bát. Jen je důležité si pojišťovací smlouvu pořádně přečíst, abychom věděli, na co se pojištění opravdu vztahuje. Některé lidi odradí zařizovaní, ale myslím si, že v dnešní době je velice jednoduché takové pojištění sjednat. Pojištění je možné sjednat na pobočce, na internetu nebo přes zprostředkovatele

 

13    Zdroje

 • TOP POJISTENI [on line]. [citováno dne 2021-09-30]. Dostupné na Internetu: <https://www.top-pojisteni.cz/pojisteni-nemovitosti/co-je-pojisteni-nemovitosti>
 • Wikipedia [on line]. Datum publikování 2021-02-06. Datum poslední revize 2021-09-30 Dostupné na Internetu: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Pojistn%C3%A1_smlouva>
 • Wikipedia [on line]. Datum publikování 2021-05-09. Datum poslední revize 2021-09-30 Dostupné na Internetu: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_majetku>
 • Pojištění domácnosti, nemovitosti i odpovědnosti v jednom [on line]. [citováno dne 2021-09-30]. Dostupné na Internetu: <https://www.generaliceska.cz/pojisteni-majetku?gclid=EAIaIQobChMI74G0uq-m8wIVV-J3Ch1fagNREAAYAyAAEgISs_D_BwE>
 • Pojištění nemovitosti: Na co si dát pozor? Datum publikování 2020-25-09. Datum poslední revize 2021-09-30 Dostupné na Internetu: <https://www.dumabyt.cz/rubriky/stavba/pojisteni-nemovitosti-na-co-si-dat-pozor_28027.html
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!