Pojišťovací instituce – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Pojišťovací instituce

Předmět: Finance, ekonomie, bankovnictví

Přidal(a): Pospec

 

 

Pojmy 

pojištění 

 • Pojišťovnictví představuje nevýrobní odvětví ekonomiky zabezpečující finanční vyloučení negativních důsledků nahodilosti na ekonomickou nebo jinou činnost lidí  
 • Pojištění nemůže ovlivňovat výskyt nahodilých událostí nebo vznik škod, ale finančně eliminuje dopad nahodilých událostí
 • Pojištění patří mezi finanční služby, přesouvá část finančních prostředků tam, kde jsou v daném okamžiku potřebné
 • Pojištění také představuje právní vztah, kdy pojistitel na sebe přebírá závazek ve formě pojistného plnění pojištěnému, vznikne-li nahodilá událost
 • Pojištění je tedy smluvní vztah mezi klientem a pojišťovnou, jehož smyslem je zmírnit dopad rizikové události

 

pojistný kmen

 • souhrn pojistných smluv, které pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění spravuje

 

pojistné riziko

 • souhrn rizik krytých příslušným druhem pojištění tak, jak jsou převzata pojišťovnou
 • specifikuje se v zákonech, vyhláškách, smluvních ujednáních a interních směrnicích pojišťoven

 

pojistné podmínky

 • obsahují právní úpravu určitého druhu pojištění, dělí se na

Všeobecné 

 • pro určitý druh pojištění, určují způsob uzavření pojistné smlouvy, začátek, dobu trvání a ukončení pojištění, výluky z pojištění, předmět pojištění, způsob a termíny placení pojistného, podmínky poskytování pojistného plnění

Zvláštní

 • konkrétní pojistné podmínky pro dané pojištění, konkretizují všeobecné pojistné podmínky, jsou dohodnuty v pojistné smlouvě

 

pojistná smlouva

 • právní dokument, který završuje dvoustranný právní akt, na jehož základě vzniká smluvní pojištění fyzických a právnických osob

 

pojistník

 • osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu

 

pojištěný (pojištěnec)

 • osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škody nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje

 

pojistitel

 • právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost např. pojišťovna

 

obmyšlený (oprávněná osoba)

 • osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vzniká právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

 

pojistné

 • cena za poskytovanou pojistnou ochranu, v životním pojištění se platí buď běžně po celou dobu pojištění nebo jednorázově nebo po zkrácenou dobu

 

pojistné plnění

 • náhrada pojistitele v případě, že dojde k pojistné události

 

pojistná událost

 • skutečnost, ze které vyplývá povinnost pojistného plnění

 

vinkulace

 • životní pojištění může sloužit také jako záruka zaplacení úvěrů v případě smrti příjemce úvěru, v takových případech je pojištění vinkulováno ve prospěch poskytovatele úvěru

 

Činnosti pojišťoven 

Mezi základní činnosti pojišťoven patří:

pojišťovací 

 • uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv 

zábranná 

 • činnost směřující k předcházení vzniku škod (prevence) a zmírňování jejich následků (např. činnost osvětová, výchovná, propagační) 

zajišťovací 

 • zde jde o pojištění pojišťovny, rozklad rizika; pojistitel přenáší část svého rizika na zajistitele. Každá pojišťovna je jištěna u více zajišťoven

poradenská

 • pomáhá stanovit vhodný rozsah pojištění. Příliš velký rozsah pojištění znamená příliš vysoké náklady a příliš malý zase velké riziko

 

Druhy pojištění  

o životní

 • zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí
 • v rámci těchto pojištění se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotýkají života pojištěných osob nebo jiných osob 
 • výše pojistných plnění není dána v případě životních pojištění velikostí škody, neboť škodu lze v těchto pojištěních jen velice obtížně ohodnotit
 • Výše pojistných plnění je dána velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal
 • V životním pojištění jsou kryta dvě základní rizika, a to riziko úmrtí a riziko dožití

pro případ úmrtí (tzv. rizikové)

 • kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka v případě realizace rizika je vyplacena obmyšlenému
 • Účelem výplaty pojistného plnění v rámci pojištění pro případ úmrtí je obvykle zabezpečení pozůstalých pojistné osoby

pro případ dožití

 • jde vlastně pouze o tvorbu úspor
 • část zaplaceného pojistného jde na krytí poplatků za sjednaná rizika. Z druhé části zaplaceného pojistného se vytváří finanční rezerva
 • tyto kombinované produkty jsou obvykle velmi netransparentní a výnosy jsou nízké, v reálné hodnotě mnohdy i záporné, je tedy vhodnější např. spořící nástroje

smíšené (pro případ smrti a dožití – tzv. kapitálové)

 • je kombinací pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití
 • Při uplatnění klasického smíšeného životního pojištění se pojišťovna zavazuje vyplatit sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den v případě, že pojistník tohoto dne dožije, a v případě, že se pojistník tohoto dne nedožije, pak jde o pojistné plnění ve stejné výši před koncem sjednané pojistné doby ve prospěch osoby, kterou pojistník sám určí

investiční  

 • je pojištění pro případ smrti a dožití, jedná se tedy také o rezervotvorné pojištění s výplatou pojistné částky v případě smrti nebo při dožití konce pojištění
 • Výhodou tohoto pojištění je možnost volby, kam budou jeho prostředky investovány, a to do investičních podílových fondů jako např. peněžní fondy, dluhopisové fondy, akciové fondy a smíšené fondy
 • Tento druh pojištění umožňuje vyšší zhodnocení prostředků, ale nese také vyšší riziko, že výnosy budou nižší než ty, které jsou zaručeny v kapitálovém pojištění

o neživotní

 • pojistné produkty zaměřené na pojistnou ochranu v případě velmi široké škály rizik, jež mohou vyústit buď v poškození majetku, nebo ve zranění osob
 • Pro všechny druhy neživotního pojištění je společné to, že pojistné plnění pojišťovna poskytne pouze v případech vzniku pojistných událostí, přičemž není jisté, zda se po dobu trvání konkrétní pojistné smlouvy tato událost vyskytne, a pokud ano, tak kolikrát

Úrazové

 • poskytují výplatu pojistného plnění v případech, kdy v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození, případně smrti pojištěného

Majetkové

 • zahrnují krytí rizik, souvisejících s případným vznikem škod na majetku. Jedná se o celou řadu různých druhů pojištění, jako např. požární pojištění, havarijní pojištění 

Odpovědnosti

 • kryjí rizika v případech, kdy pojištěný subjekt může způsobit svou činností škody jinému subjektu, a to buď na majetku, zdraví, na životě, nebo se může jednat o pojištění škod finančních, za které poškozenému odpovídá

 

Cestovní

 • nejčastěji zahrnuje pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí, úrazové připojištění, pojištění zavazadel a odpovědnosti za škody a pojištění storna zájezdu
 • léčebné výlohy= pojistnou událostí je akutní úraz nebo nemoc, které nastali během trvání pojištění a které vyžadují neprodlené ošetření nebo léčení, z pojištění jsou hrazeny náklady nezbytně nutné např. ošetření, pobyt v nemocnici apod.

 

Domácnosti  

 • patří mezi základní druhy pojištění majetku občanů. Pojištěn je soubor zařízení domácnosti živelním pojištěním, vodovodním pojištěním a pojištěním pro případ odcizení
 • připojistit lze i věci zvláštní hodnoty nebo osoby domácnosti za způsobené škody.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!