Pojišťovací služby v cestovním ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Pojišťovací služby v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU

VÝZNAM POJIŠTĚNÍ

 • Každodenní život občanů a firem je spojen s řadou rizik =) v průběhu cestování se pravděpodobnost vzniku určité rizikové události zvyšuje (od úrazů přes drobné krádeže až po velké živelné pohromy).
 • Pojištění v cestovním ruchu je placená služba, která má účastníkovi cestovního ruchu pomoci při odstranění následků nepředvídaných a nahodilých událostí =) v případě pojistné události je přiznán nárok na výplatu pojistného plnění nebo poskytnutí určité služby =) pojištění sice nemůže zabránit škodám na majetku či zdraví, ale může zmírnit jejich nepříjemné dopady.
 • Právní úprava pojištění je obsažena v občanském zákoníku a v zákoně o pojišťovnictví.

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • POJISTNÉ RIZIKO / POJISTNÁ UDÁLOST = jedná se o potencionální událost, která může nastat v době zájezdu a tím klientovi zájezd značně zkomplikovat a znepříjemnit, jejíž následky jsou kryty pojištěním (např.: úraz, nemoc, živelná pohroma, automobilová nehoda, …).
 • POJISTNÉ = cena pojištění, jejíž výše se odvíjí od pojistného rizika, od předpokládatelné výše škody, od věku pojištěného, …, v cestovním ruchu je zpravidla stanovena sazba na jeden den, která se násobí počtem dní, na které se dává účastník pojistit =) částka, kterou klient zaplatí za pojištění.
 • POJISTNÁ ČÁSTKA = maximální výše náhrady škody poskytnutá pojišťovnou =) částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi v případě pojistné události.
 • POJISTNÉ PLNĚNÍ = představuje pojišťovnou vyplácené náhrady škod.
 • POJISTNÁ SMLOUVA = je právním základem pojištění, musí mít vždy písemnou formu.

 

DRUHY POJIŠTĚNÍ

 • A) POVINNÉ POJIŠTĚNÍ (ze zákona)
  • řadíme sem pojištění cestovních kanceláří ´´proti úpadku´´
  • účelem pojištění je:
 • uhrazení dopravy zákazníka CK ze zahraničí do ČR = tzv. repatriace
 • vrácení zaplacené zálohy nerealizovaného zájezdu = tzv. refundace
 • vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou a cenou pouze částečně realizovaného zájezdu
 • dále sem řadíme pojištění hmotné odpovědnosti průvodce = uzavírá se pro případ, kdy jednání průvodce způsobí klientům újmu na zdraví, majetku apod., důvodem je, aby průvodce nenesl celou tíži újmy na své náklady
  • výši pojištění tvoří mini. 30 % z plánovaných ročních tržeb, resp. 30 % z loňských tržeb
  • dokladování pojištění = oznámení o pojištění je součástí cestovní smlouvy spolu s označení pojišťovny, podmínkami pojištění a způsobem oznámení pojistné události
 • B) DOBROVOLNÉ POJIŠTĚNÍ (smluvní)
  • což představuje pojištění jednotlivých účastníků CR proti různých pojistným      rizikům
  • varianty uzavření dobrovolného cestovního pojištění:
 • mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou = kdy jsou v určitém rozsahu pojištěni všichni účastníci zájezdu u stejné pojišťovny, cena pojištění je buď zahrnuta v ceně zájezdu, nebo si tuto službu připlatí účastník zájezdu a CK mu pojištění zprostředkuje
 • mezi účastníkem zájezdu a pojišťovnou = kdy si zajišťuje a platí pojištění účastník sám, může být sjednáno jako:
 • individuální = výběr jednoho pojistného produktu u zvolené pojišťovny
 • variantní = výběr dvou či více pojistných produktů pojišťovny
 • komplexní = je zakoupen celý ´´balíček´´ cestovního pojištění od jedné pojišťovny

 

POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY CESTOVNÍHO RUCHU

 • ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ = kryje škody v důsledku následků úrazů či úmrtí
 • POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH = na uhrazení nezbytných nákladů na lékařské ošetření včetně léčby léky, převoz, přepravu dětí v případě hospitalizace rodičů, …
 • POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANU ZA ŠKODU = náhrada škody, způsobené účastníkem CR jiným osobám na životě, zdraví či majetku, pojištěny jsou i náklady na soudní řízení
 • POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL = pro případ zpoždění, poškození, krádeže, ztráty zavazadla
 • POJIŠTĚNÍ NA NEÚČASTI NA ZÁJEZDU (tzv. storna zájezdu) = pojišťovna uhradí část storno poplatků, které vzniknou klientovi, který se nemůže zúčastnit zájezdu z důvodů: zdravotní problémy jeho i jeho rodiny, úmrtí, živelné pohromy v bydlišti účastníka, …
 • DALŠÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ: pojištění zmeškání či zpoždění letadla, únosu letadla, připojištění rizikových sportů, …

 

POJISTNÁ SMLOUVA

 • Je právním základem pojištění.
 • Musí být písemná jinak je neplatná!
 • Důležitými náležitostmi PS jsou:
 • druh, předmět a doba trvání pojištění,
 • částka pojistného, výše pojistného plnění,
 • všeobecné podmínky pojištění.

 

ZÁSADY A ZVLÁŠTNOSTI POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKU CESTOVNÍHO RUCHU

 • Při zájezdech po České republice pro naše občany není třeba pojištění, jen v případech náročných programů, kde je vhodné uzavřít např.: úrazové pojištění.
 • Zahraniční turisté, kteří přijíždějí do České republiky, jsou pojištěny u svých pojišťoven.
 • Při výjezdech mimo státy Evropské Unie je cestovní pojištění nutností!!
 • Při cestách po Evropské Unii se doporučuje -) v rámci EU mají občané ČR nárok na nezbytnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny a to za stejných podmínek jako občan daného sátu EU ve zdravotnických zařízeních financovaných z prostředků veřejného zdravotního pojištění (ne privátní zdravotnictví!!), ale protože ve všech zemích EU se však pacienti podílejí na úhradě poskytnuté zdravotní péče formou spoluúčasti a ta dosahuje různé výše (např.: Francie 65% částky z léků nebo Rakousko 9EUR za den hospitalizace v nemocnici,…), aby se český občan vyvaroval těmto platbám na svůj účet tak se i nadále doporučuje mít uzavřené cestovní pojištění.

 

ZELENÁ KARTA

 • Je nejdůležitějším dokumentem pro provoz jakéhokoliv vozidla. Jde o doklad potvrzující existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který je uznáván napříč evropskými státy =) mezinárodním osvědčením o platnosti povinného ručení za provoz konkrétního vozidla, bez něhož řidič nesmí vyjet na veřejnou komunikaci a už vůbec ne do zahraničí.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy