Pojišťovnictví – maturitní otázka (5)

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Bankovnictví a pojišťovnictví

Přidal(a): AnnaV17

 

 

Pojišťovnictví

 • může zmírnit následky nahodilých nepříznivých událostí, ale nemůže zabránit ztrátám na majetku, vrátit zdraví nebo život

 

·       Podnikání v pojišťovnictví

 • pojišťovací činnost – pojišťovny uzavírají s klienty pojistné smlouvy
 • zajišťovací činnost – pojišťování pojišťoven => zajišťovna
 • zábranná činnost – pojišťovny se snaží zabránit vzniku nahodilých nepříznivých událostí
 • asistenční služby – služby, které nám pojišťovna poskytne při nahodilých nepříznivých událostí
 • poradenské služby – poskytuje nám poradenské služby

 

·       Význam pojištění

 • pro jednotlivce
  • při úrazu
  • při dožití určitého věku
  • při léčení v cizině
 • pro kolektiv
  • při požáru
  • při odcizení majetku organizace
 • pro hospodářství
  • pomáhá zajišťovat plynulý chod ekonomiky, omezuje počet bankrotů

 

·       Základní pojmy

 • Pojistitel
  • pojišťovna, subjekt, k jehož předmětu podnikání, patří provozovat pojišťovací činnost
  • má právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události
 • Pojistník
  • subjekt, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu
  • právo na uzavření smlouvy a povinnost platit pojistné
 • Pojištěný
  • subjekt, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje
  • má právo na pojistné plnění (nemusí být vždy pojistníkem)
 • Oprávněná (obmyšlená) osoba
  • subjekt, který má právo na pojistné plnění (př. životní pojistka vyplacená pozůstalým)
 • Pojistná smlouva
  • dokument, jehož obsahem jsou ujednání a podmínky vztahu
  • smlouva o finančních službách
  • pojistitel musí vyplatit plnění a pojistník platit pojistné
  • součástí smlouvy jsou pojistné podmínky
  • lze ji uzavřít i ve prospěch jiné osoby
  • podstatné náležitosti
   1. číslo smlouvy
   2. určení pojistitele a pojistníka (oprávněné osoby)
   3. zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové
   4. vymezení pojistného nebezpečí a pojistných událostí
   5. výše pojistného, splatnost, údaj, zda je běžné nebo jednorázové
   6. vymezení pojistné doby a doby, na kterou je smlouva uzavřena
   7. způsob, jakým se oprávněná osoba bude podílet na výnosech
 • Pojistné plnění
  • smluvená částka, kterou vyplatí pojišťovna
 • Pojistné
  • cena pojištění
  • platí pojistník pojistitelovy
  • může být:
   1. běžné – jak je stanoveno ve smlouvě (měsíční, roční atd..)
   2. jednorázové – zaplatí se jen jednou (cestovní pojištění)
 • Pojistná částka
  • nejvyšší částka, kterou nám může pojišťovna vyplatit při nahodilé události
 • Pojistná doba
  • doba na, kterou se uzavírá pojistná smlouva
 • Pojistná událost
  • nahodilá událost, kterou si určíme v pojistné smlouvě
  • událost, ke které se pojí povinnost vyplatit pojistné plnění
 • Franšíza
  • jde o sumu, do jejíž výše pojišťovna neposkytuje žádné pojistné plnění
  • je uvedená v pojistné smlouvě

 

 • Formy pojištění
  • komerční pojištění
   1. dobrovolné
    • uzavření smlouvy je svobodné rozhodnutí klienta, zánik smlouvy je taky dobrovolné
   2. povinné smluvní
    • pojištění musíme uzavřít s pojišťovnou, kterou si vybereme
    • podmínka k výkonu některých druhů povolání př. lékař, advokát, soudce, cestovní kancelář, povinné ručení
   3. zákonné
    • vzniká automaticky ze zákona
    • pojištění zaměstnanců
  •  nekomerční
   1. sociální
    • vybírá ČSSZ ( česká správa sociálního zabezpečení) => sociální organizace a finanční správní instituce
    • více než 1/3 příjmů státního rozpočtu
    • platí se:
     1. důchodové – zabezpečení, dobrovolné pro OSVČ
     2. nemocenské – finanční zabezpečení ekonomicky aktivních obyvatel, kteří ztrácí výdělky
     3. státní politika nezaměstnanců
    • Výše pojistného:
     1. zaměstnavatel – 25 % => úhrn hrubých mezd
     2. zaměstnanec – 6,5 % => hrubá mzda
     3. OSVČ – 29,2 % => 50 % HV
   2.  zdravotní
    • povinné pro všechny občany ČR
    • platby => za určité osoby platí stát (studenti, děti, důchodci, nezaměstnaní)
    • na starosti soukromé zdravotní pojišťovny
    • platí se:
     1. úhrada nákladů zdravotní péče
     2. plně hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotní materiál
     3. na některé léky a úkony pacient připlácí
     4. nekryje výlohy v zahraničí
    • výše pojistného
     1. zaměstnavatel – 9 % => úhrn hrubých mezd
     2. zaměstnanec – 4,5 % => hrubá mzda
     3. OSVČ – 13,5 % => 50 % HV
   3.  penzijní
    • dobrovolné
    • spravují penzijní fondy, ke vkladům se připočítává státní příspěvek, jsou úročené

 

 • Druhy pojištění
  • pojištění osob
   1. životní
    • život pro případ smrti
   2. neživotní
    • úrazové, cestovní, nemocenské, důchodové
  • pojištění majetku
   1. živelné pohromy
   2. proti odcizení
   3. havarijní pojištění
  • pojištění zájmu

 

 • pojištění zájmu
  • povinné ručení
  • pojištění odpovědnosti za škodu
   • pojišťovna za nás zaplatí škodu (na životě, zdraví či majetku)
   • netýká se škody, kterou způsobíme úmyslně
   • nezbavuje trestní odpovědnosti
   • může být:
   • dobrovolné
    • jednání nezletilých dětí
    • pojištění vlastního psa
    • pojištění výkonu povolání (které nemusí být povinné smluvní)
    • odpovědnost vlastníka, nájemce, správce nemovitosti
   • povinné smluvní
    • některá povolání – lékař, lékárníci, advokáti, notáři
    • provozovatelé civilních letadel, výkon práva, myslivosti
   • zákonné
    • pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
  • pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů
   • pojištění průmyslových a technických rizik
   • pojištění zemědělských rizik
   • pojištění finančních ztrát
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!