Pojišťovnictví – maturitní otázka (6)

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): juraon20

 

Naše pojišťovnictví má hlubokou tradici. V roce 1827 byla založena První česká vzájemná pojišťovna. V současné době je u nás necelých 40 komerčních pojišťoven. Největší světovou komerční pojišťovnou byla v roce 1998 pojišťovna Allianz (likvidovala škody potopení Titaniku v roce 1912). Pojišťovací soustavu tvoří především komerční pojišťovny založené na podnikatelském principu. Právní formou jde o akciové společnosti nebo družstvo. Česká republika přijala s platností od roku 2000 zásadní novelu zákona o pojišťovnictví, která nás přiblížila pojistné legislativě platné v Evropské unii. Dozor nad pojišťovnami má Ministerstvo financí. Příklady pojišťoven: Česká pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká kooperativa družstevní pojišťovna, Česko-Rakouská pojišťovna, Generali pojišťovna, Pojišťovna IB.

 

Pojištění – provoz firem i živost jednotlivců je spojen s řadou rizik. Úkolem pojištění je zmírnění rizik, která nesou pojištěné subjekty následkem nahodilých události. Mohou to být požáry, povodně, zemětřesení, krádeže, úmrtí, dopravní nehody, havárie, provozní poruchy atd. Pojištění je finanční služba.

Pojištění je takový vztah, při kterém pojišťovna přebírá na sebe závazek, že pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Jde tedy o přenášení rizika za úplatu na pojišťovnu. Pojišťovna je komerční instituce. Své služby poskytuje za úplatu a se ziskem. Poskytuje F a PO ochranu proti rizikům. Vyplacenou pojistnou náhradu dostane pouze ten, u něhož vznikla pojistná událost, a to v závislosti na výši pojistného a smluvních podmínkách..

 

Základní pojmy:

 • Pojistitel – strana (pojišťovna), která pojistnou smlouvou přejímá závazek, že v rámci pojistných podmínek nahradí škodu způsobenou na pojišťovaném objektu,
 • Pojistná částka – na níž se uzavírá pojištění a z ní se platí pojistné,
 • Pojistné – částka, kterou platí pojištěný za poskytnutí pojistné ochrany. Stanoví se podle sazeb.
 • Pojistná příhoda – událost, proti níž se pojistník pojistil.
 • Pojistná náhrada – plnění pojistné smlouvy. Částku, kterou pojišťovna vyplatí z pojistného fondu pojištěnému jako náhradu za škody vzniklé pojistnou událostí
 • Pojistná smlouva – je dvoustranný právní úkon mezi pojistníkem a pojistitelem o poskytnutí pojistné ochrany. Pojistitel se zavazuje vyplatit smluvenou částku, dojde-li k pojistné události. Pojistník se zavazuje platit dohodnuté pojistné.

 

Pojišťovna vytváří prostředky tím, že jednotliví klienti platí pojistné. Tak vznikají fondy pojišťoven, s nimiž pojišťovny hospodaří. Pojišťovna část prostředků investuje a hospodaří s nimi tak, aby mohla poskytovat pojistné plnění (náhradu škody) a aby mohla svoje činnosti dále rozvíjet nejen ve vlastní prospěch, ale i ve prospěch svých klientů, např. poskytováním slev na pojistném, zvýšením náhrad škod aj. Pojistka je písemná smlouva, kterou pojišťovna uzavírá s klientem na základě vymezených pojistných podmínek.

 

Ty mohou být:

 • Pojistné nebezpečí – to, na které pojistné události se pojistka vztahuje,
 • Pojištěné věci – věcný rozsah toho, co je pojišťovna povinna hradit,
 • Místo pojištění – lokalita, ve které pojištění platí (provozovna, stát)
 • Povinnosti pojištěného
 • Pojistná hodnota a pojistná částka – nová hodnota (pořizovací cena) a časová hodnota (nová hodnota, snížená o opotřebení užíváním).
 • Plnění pojišťovny – je vázáno na řadu konkrétních podmínek (např. na řádné placení pojistného) a na rozsah škody. Věc je poškozená, jde-li poškození odstranit, nebo lze-li věc i přes poškození používat k původnímu účelu. Věc je zničená, nejde-li poškození odstranit opravou a nejde-li ji používat k původnímu účelu.
 • Zvláštní případy plnění – musí být podrobně specifikovány,
 • Počátek, změny a doba trvání pojištění
 • Výše a způsob placení pojistného,
 • Podrobný výklad pojmů.

 

Pojištění může být:

 • Povinné – zákon ukládá firmám a osobám povinnost účastnit se vymezeného druhu pojištění. Patří sem zákonné sociální pojištění osob podle zákona o sociálním pojištění (správcem je Správa sociálního zabezpečení – nemocenské dávky, důchody a podpory v nezaměstnanosti), dále zákonné zdravotní pojištění podle zákona o zdravotním pojištění, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla, zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců (uzavírají zaměstnavatelé pro své zaměstnance).
 • Dobrovolné – je uzavíráno na komerční bázi. Klient se pojišťuje proti určitým rizikům a vybírá některý z produktů z pestré nabídky komerčních pojišťoven.

 

Činnosti pojišťoven:

 • Činnost pojišťovací – obvyklé pojištění rizik doma i v zahraničí.
 • Činnost zajišťovací – pojištění pojišťovny u zajišťovny, která přebírá část pojištěného rizika od pojišťoven (výskyt mimořádných pojistných událostí). Zajišťovny musí být kapitálově velmi silné, proto na našem trhu působí především zahraniční zajišťovny.
 • Činnost zábranná – předcházení vzniku pojistných událostí, např. zabezpečení událostí. Spočívá ve spolupráci s podnikateli a v poskytování prostředků na zábranná opatření.

 

Riziko: rozumíme tím nebezpečí nezdaru, neúspěchu, škody nebo ztráty. Druhy rizik:

 • Fyzická ztráta nebo poškození majetku a škod na zdraví,
 • Odpovědnost za škody,
 • Přerušení ekonomické (výrobní) činnosti,
 • Chyba v řízení (např. nesprávné plánování),
 • Nedbalost (např. špatné balení výrobku),
 • Technologické riziko (např. nedodržení technologických lhůt zpracování surovin),
 • Politické riziko (např. státní převrat),
 • Sociální riziko (např. stávky),
 • Rizika vyplývající z přírodního prostředí (např. klima, míra vyčerpanosti zdrojů atd.).

 

Druhy komerčního pojištění:

Pojištění osob:

 • Životní pojištění – představuje soubor pojištění, které v různé míře kombinuje riziko smrti a dožití se sjednaného věku, popř. další rizika, např. úrazu. Nejnižší vstupní věk je 18 let, nejvyšší 65 let.
 • Úrazové pojištění – jde o finanční zabezpečení pojištěné osoby v případě , kdy v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného.
 • Důchodové pojištění – má doplňovat důchody poskytované jako dávky sociálního zabezpečení, nejčastěji jde o doplněk starobního, invalidního důchodu, vdovského a sirotčího důchodu. Pojištěnému je v důchodovém věku vyplácen důchod v předem dohodnutých lhůtách po dobu života pojištěného.
 • Pojištění dětí a mládeže
 • Pojištění ušlého výdělku
 • Pojištění pobytu v nemocnici
 • Pojištění dlouhodobé péče
 • Pojištění stomatologické péče
 • Pojištění závažných onemocnění

 

Penzijní připojištění: spravují ho penzijní fondy. Jde o specifické pojištění, protože při splnění

podmínek daných zákonem o penzijním připojištění se na něj vztahují výhody státního příspěvku a

daňové úlevy jak pro účastníka připojištění, tak pro jeho zaměstnavatele, pokud mu na toto připojištění

přispívá určitou měsíční částkou.

 

Pojištění majetku občanů:

 • Pojištění domácnosti – všechny věci sloužící k potřebě a spotřebě všem členům domácnosti. Pojištěním jsou kryta rizika požáru, výbuchu, povodně, úderu blesku). Připojištěny mohou být věci, které mají vyšší hodnotu než standartní pojistné, např. automatické pračky, lyže. Čím vyšší krytí, tím vyšší je i pojistné.
 • Pojištění obytných budov – předmětem jsou rodinné domky, nájemní a obytné domy, zemědělské usedlosti, rekreační chaty, stodoly apod. Tarif pojistného vychází z kvality pojišťované budovy a z rozměru zastavěné plochy.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění rekreačních plavidel
 • Pojištění záruky

 

Cestovní pojištění a asistenční služby – předmětem je úhrada z lékařského hlediska nezbytných

nákladů na ošetření pojištěného, kterému se během pobytu v zahraničí musel podrobit v důsledku úrazu

nebo nemoci.

 

Komplexní autopojištění:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – pojištěný má právo, aby v případě pojistné události za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou pojištěný odpovídá, těm, kteří utrpěli škodu v souvislosti s provozem vozidla pojištěného. Toto pojištění je povinné. Jako odškodné je poskytována např. náhrada za ztrátu ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti, bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění, náhrada za vynaložené náklady spojené s léčením, náhrada za věcnou škodu apod.
 • Základní havarijní pojištění – pojištění pro případ škod, jejichž vznik a velikost řidič nemohl ovlivnit. Automobil, motocykl, přívěs apod. V pojištění se využívá spoluúčast na každé škodě v předem sjednané výši a bonus, tj. sleva za bezeškodní průběh ve stanovené pojistné době.
 • Doplňková havarijní pojištění (pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle, pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla)
 • Úrazové pojištění osob ve vozidle

 

Pojištění podnikatelů a průmyslu:

 • Souhrnné pojištění majetku
 • Pojištění elektroniky, strojů, stavební a montážní, zásilek, nákladu, přerušení provozu, letadel, odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku, odpovědnosti autodopravce, odpovědnosti z výkonu povolání, záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře atd.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!