Pojišťovnictví – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): zojiiik

 

Pojišťovnictví

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

– zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

 

Pojištění

– slouží k zabezpečení pojištěného pro případ nahodilých a nepříznivých událostí

– nevýrobní odvětví

 

Pojistný trh

– je součástí:

 1. trhu statků a služeb– jednotlivá pojistné produkty (jednotlivá pojištění)
 2. finanční trh– investování volných peněžních prostředků

 

subjekty pojistného trhu

: pojišťovny                             : státní dozor (ČNB)

: zajišťovny                             : zprostředkovatelé pojištění

: asociace                                 : banky

 

předmět podnikání

   – často komerční společnosti

– nejčastější právnická forma a. s.

dozor nad pojišťovnami vykonává ČNB

povoluje pojistnou činnost

– kontrola dodržování právních předpisů a likvidity pojišťoven

– vždy být schopny vyplatit pojištění

 

asociace pojišťoven= reprezentace

– zastupují zájmy členských pojišťoven při jednáních a s orgány státní správy, zahraničními partnery

– provádí poradenskou a publikační činnost

 

činnosti pojišťoven

Ÿ pojišťovací činnost– sjednávání pojištění

– vyřizování, likvidace pojistných událostí

– uskutečňování pojistného plnění

– na základě pojistné smlouvy

 

Ÿ zajišťovací činnost– zajišťovna je jiná pojišťovna

– provádí na základě smlouvy zajišťovací činnost pro pojišťovny

-) převzetí části rizika od ostatních pojišťoven (i mezinárodním měřítku)

 

Ÿ zábranná činnost– preventivní akce pro obyvatelstvo, výchovná činnost

Ÿ asistenční služby– př.: náhradní vůz, obstarání opravy poškozeného vozidla

Ÿ poradenská činnost– pomoc v orientaci v druzích pojištění pro FO a PO

 

pojmy pojišťovnictví

Ÿ pojistitel– pojišťovna provozující pojišťovací činnost

– má právo na pojistné

– má povinnost platit pojistné

 

Ÿ pojistník- subjekt, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu

– má právo jednat s pojistitelem o právech a povinnostech v pojistné smlouvě

Ÿ pojištění- subjekt, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se vztahuje pojištění

– má právo na pojistné plnění

– nemusí být vždy pojistníkem (dítě- pojistník matka)

 

Ÿ oprávněná osoba = obmyšlený

– osoba uvedená v pojistné smlouvě, je oprávněná

– v případě pojištění ve prospěch jiné osoby vznikne v případě pojistné události právo na pojistné plnění (životní pojištění viz. investování)

 

Ÿ pojistná událost- skutečnost, kdy nastává povinnost pojišťovny vyplatit pojistnou částku

 

Ÿ pojistné- peněžní částka placena klientovi

– za ni poskytovány pojistné ochrany

 

Ÿ pojistná doba– časové období, na které se pojištění sjednává

na dobu neurčitou – zrušení po vypovězení jinak pokračuje

 

   Ÿ pojistné plnění- částka, kterou vyplatí pojistitel v případě pojistné události

 

   Ÿ pojištění– produkt

– přesun rizika, negativních dopadů z ekonomického subjektu na speciální

instituci- pojišťovnu

– vztah peněžní a právní

efektivnost hospodaření pojišťoven

– náklady na pojistné plnění musí být ≤ přijatému pojistnému -) podmínka pro dlouhodobou

efektivnost pojišťoven

– vyrovnanost pojištění je sledováno -) nesplňuje stanovené podmínky -) pojišťovna upraví sazby

pojistného nebo jeho podmínky

 

kalkulace pojistného

= N + zisk

brutto (hrubé) pojistné = netto pojistné + pojistná

netto pojistné = určeno pro poskytování pojistného plnění (základ)

pojistné plnění = zábrana škod + režie + zisk

– náklady na akce zabraňujícím vzniku škod

 

pojistná smlouva

= pojistník s pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu

uzavření pojistné smlouvy– počátek pojištění; výše pojistného; věc, ke které se pojistné vztahuje

– lze sjednat i přes internet

složena

a) všeobecné pojistné podmínky– na co se pojištění vztahuje, kdy vzniká…

b) specifické podmínky– týkají se konkrétního druhu pojištění

 

Ÿ pojistná částka– max. částka, kterou je pojišťovna schopna vyplatit

Ÿ výluka v pojištění– na co se konkrétní pojištění nevztahuje

Ÿ pojistná událost– skutečnost, kdy nastává povinnost pojišťovny vyplatit pojistnou částku

Ÿ spoluúčast– částka, kterou při určité škodě pojišťovna nehradí

Ÿ malus– přirážka z pojistného -) osoba má mnoho poj. nároků

Ÿ bonus– sleva z pojistného

– i podpora pro prodej pojištění (havarijní pojištění)

 

druhy pojištění

1) podle způsobu financování

a) nekomerční pojištění

– povinná ze zákona, organizuje je stát

– chrání občany

 

Ÿ zdravotní pojištění– spravováno zdravotními pojišťovnami (nejsou přímo státními orgány)

Ÿ sociální pojištění– spadá sem nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, dávky, podpory v nezaměstnanosti

Ÿ penzijní připojištění– dobrovolné

– spravováno jednotlivými penzijními fondy

(viz. 12/ investování)

– stát dává státní příspěvek

– III. pilíř důchodové reformy

 

Ÿ pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocemi z povolání – udáváno v promile

 

Ÿ povinné ručení– pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

 

b) komerční pojištění

– provozují pojišťovny za účelem zisku

Ÿ pojištění osob

Ÿ pojištění majetku

– pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

– pojištění zemědělských rizik

– pojištění majetku obyvatelstva

Ÿ pojištění odpovědnosti za škody

Ÿ cestovní pojištění

 

2) podle právního hlediska

a) dobrovolnézávisí na dobrovolném rozhodnutí klienta, zda se pojistí a uzavře pojistnou smlouvu

                   – např.: pojištění proti odcizení, úrazu, živelným pohromám

 

b) povinné smluvní– právní norma ukládá povinnost se pojistit

                            – týká se oblasti, kde je zvýšené nebezpečí ohrožení druhých

– např.: povinné ručení

 

zákonné– automaticky uzavřeno ze zákona

– musíme povinně platit pojistné

– musí být do stanoveného termínu zaplaceno

– jednotné podmínky pro všechny pojišťovny

– nesepisuje se pojistná smlouva

– např.: pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, zdravotní pojištění

 

členění druhů pojištění na „podruhy“

All zisk– zahrnuto všechno potřebné

1) pojištění osob

– téměř u všech druhů osob lze sjednat výplata: jednorázově, důchod

 • životní pojištění

– dočasné nebo trvalé pojištění pro případ smrti či dožití určitého věku – jedná se

o pojištění v případě smrti či dožití určitého věku nebo obojího

pojistná částka– stanovena v pojistné smlouvě

– vyplacena v případě realizace rizika

spjato s investováním– část pojistného, které klient platí je investováno v rámci

podílových fondů

– často kombinováno s úrazovým pojištěním

 

kapitálové životní pojištění– nabízeno v kombinaci se spořením

                                                – pro případ smrti či dožití

 

investiční životní pojištění– spjato se spořením

 

 • úrazové pojištění

– sjednáváno jako samotné

– můžeme také k životnímu a důchodovému pojištění

Ÿ pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu

Ÿ pojištění pro případ trvalých následků úrazu

Ÿ pojištění drobných úrazů

 

 • pojištění léčebných výloh

      – může být součástí cestovního pojištění

– léčebné výlohy při cestě do zahraničí

 

 • pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti

      – pří dlouhodobé nemoci

– sjednáváno na výplatu určité denní částky, která je vyplácena po dobu pracovní neschopnosti

 

 • pojištění vážných chorob

      – obvykle součástí životního pojištění

– před uzavřením smlouvy pojišťovna vyhodnocuje zdravotní stav

 

 • penzijní připojištění

– spjato se stářím

– pro případ staří je občan zabezpečen zákonným sociálním pojištěním (25 % a 6,5 %)

– nutnost spořit na stáří

          – důchodová reforma:

> občan v důchodovém věku od státu dostane penzi

>občan odvede na soc. pojištění o 3% méně a přidá další 2% ze své hrubé mzdy a uloží je do zvolené penzijní společnosti, ta mi nabízí možné investiční strategie

– nelze z něj vystoupit

 

 • dobrovolné penzijní připojištění, kdy si občan spoří u jím vybrané penzijní

společnosti se státním příspěvkem 230,- měsíčně (méně ano, více však ne) při nejmenší měsíční částce 1. 000,-

– zaměstnavatele mohou přispívat zaměstnancům na penzijní a životní

připojištění- pro zaměstnavatele daňové zvýhodnění

– daňové výhody u občanů, které mají životní a penzijní připojištění

 

2) pojištění majetku

– věci individuálně určené (budova)

– soubory věcí (standartní zařízení bytu)

 

Ÿ obvyklá rizika: živelné (požár, výbuch, blesk, povodně, zemětřesení)

: vodovodní (kanalizace, topení, vytýkaní vody z kanalizace)

: odcizení

: vandalismus

 

 • pojištění majetku obyvatelstva

     může být sjednáno: časová hodnota (opotřebení)

: nová hodnota (oceněné produkty)

: kombinace

 

 • pojištění domácnostízloděj musí překonat překážku, aby došlo k pojistné události

                                        – vztahuje se na celý soubor zařízení domácnosti

                                             + stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu

 

 • pojištění budov– vztahuje se na budovy (stavební materiál, věci sloužící k výstavbě či opravám)

 

 • havarijní pojištění– vztahuje se na motorové vozidlo a jeho příslušenství

(dopravní nehoda, odcizení – ne přirozené opotřebení)

 

 

 • pojištění průmyslových a podnikatelských rizik
 • živelné pojištění– vypláceno ve výši potřebné opravy či obnovení materiálu

 

 • dopravní pojištění– kryje riziko zničení, odcizení či ztráty ve vnitrostátní i mezistátní přepravě

 

 • strojní pojištění– havárie stroje

– firma musí pravidelně dělat záznamy o stavu stroje

 

 • pojištění přerušení provozu– kryje ušlé škody = ušlý zisk při zajištění náhradního provozu

 

 • pojištění při odcizení– pojištění proti krádeži, vloupání, loupežnému přepadení

 

 1. pojištění zemědělských rizik

– pojištěny plodiny, lesy- živly, výkyvy počasí

– hospodářská zvířata- choroby

 

3) pojištění odpovědnosti na škodu

– nevztahuje se na škodu způsobenou úmyslně

– pojistník má právo, aby pojišťovna za něho uhradila škodu, za kterou ze zákona odpovídá

jinému

 

 • dobrovolné pojištění odpovědnosti za škodu– škody v běžném občanském životě

 

 • povinná smluvní– pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

– povinné ručení

 

 • zákonná pojištění odpovědnosti za škody– pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazem nebo nemoci z povolání

– pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla

 

4) cestovní pojištění

– kombinace různých druhů pojištěn

 1. pojištění léčebných výloh
 2. pojištění zavazadel
 3. pojištění odpovědnosti za škodu
 4. pojištění právní ochrany …
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!