Pojišťovnictví – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Pojišťovnictví – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

POJIŠŤOVNICTVÍ

– je to specifický ekonomický obor, který řeší minimalizaci rizik z ekonomického subjektu (z pojišťovny na člověka, na FO nebo PO).

Pojišťovna
– subjekt nevýrobního charakteru,
– zapisuje se do OR,
– jedná se převážně o AS (můžeme najít i pojišťovny, družstvo – kampeličky),
– podnikají podle zvláštních předpisů a Občanského zákoníku,
– základní jmění dle velikosti 20 – 60 milionů,
– musí mít udělenou licenci od ČNB a provádí dohled nad pojišťovnami.

Zajišťovna
– pojišťovna pojišťoven,
– mají většinou sídlo v zahraničí,
– pojišťovny mají u zajišťoven zhotovené tzv. Pojistné rezervy (spoří si proti úpadku),
– základní jmění tvoří až 1 miliarda.

Pojištěný = osoba na kterou se skutečně pojistka vztahuje,
Pojistník = FO, která skutečně tu pojistku platí (př. dítě=pojištěný→ rodič=pojistník),
Pojistitel = pojišťovna → subjekt, který nás pojistí,
Oprávněná osoba = osoba, která má právo na pojistné plnění,
Pojistné = částka, která se platí pojišťovně,
Pojišťovací agent = zaměstnanec pojišťovny – nabízí produkty té konkrétní pojišťovny,
Pojišťovací makléř = podnikatel – pracuje pro vícero pojišťoven → hájí zájmy občana – upravuje mu pojistky na míru.

Náležitosti pojistné smlouvy:

– číslo smlouvy,
– určení pojistitele a pojistníka,
– určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena,
– pojistná událost a pojistné nebezpečí,
– výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové,
– pojistná doba,
– případná odchylná ujednání od pojistných podmínek,
– bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele,
pak i způsob výše určených podílů.

Rozdíly mezi komerčním a nekomerčním pojišťovnictvím:

> Nekomerční
– je povinné ze zákona – musí se hradit.

1. Zákonné sociální pojištění
→ je objemově největší pojištění,
→ státní instituce: je to správa sociálního zabezpečení,
→ SP je složeno : – z nemocenského p. – důchodového p. – státní politika nezaměstnanosti.
2. Zákonné zdravotní pojištění
– správcem jsou zdravotní pojišťovny (VZP,ČPZP).
3. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu provozu motorového vozidla (povinné ručení)
→ monopol měla Česká pojišťovna.
4. Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců

> Povinné smluvní pojištění:
– lékaři, notáři, cestovní kanceláře.

> Komerční (smluvní neboli dobrovolné)
pojištění osob → životní, úrazové, důchodové, pojištění kvůli ušlému výdělku, cestovné, děti a mládež,
pojištění majetku → domácnosti, nemovitosti → havarijní, letadel, lodí,
pojištění podnikatelské → vybavení strojů, pojištění haly – proti živelným pohromám, krádeži, vandalismu, nedodání zboží, poškození zboží, proti nezaplacení zboží.

Pojišťovací činnosti:

– předmětem podnikání komerčních pojišťoven není pouze pojišťovací činnost – mezi hlavní činnosti patří:

  1. Pojišťovací činnost – sjednávání a správa pojištění, vyřizování pojistných událostí, uskutečňování pojistného plnění,
  2. Zajišťovací činnost – pojištění rizik pojišťovnou u zajistitele (= zajišťovna v zahraničí),
  3. Zábranná činnost – směřuje k provádění takových opatření, aby škody nevznikaly (prevence) → výchovná a propagační činnost pojišťovny,
  4. Poradenská činnost – pojišťovny navrhují optimální systém pojištění, informují občany o  novinkách,
  5. Asistenční služby – zahrnují kompletní zabezpečení klienta – při cestách mimo trvalé bydliště (např. cesta do zahraničí – oprava vozidla).

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!