Pojišťovnictví – ekonomie (3)

 

   Otázka: Pojišťovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): veronika28

 Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté, náhodné události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy, ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči

 

ZÁKLADNÍ  POJMY

 • Pojistka = doklad o uzavření smlouvy
 • Počátek pojištění = den, kterým pojištění nabývá své účinnosti
 • Pojistné období = doba, na kterou se pojištění sjednává
 • Pojistná událost = skutečnost, při které pojištěnému vzniká nárok na pojistné
 • Pojistitel = ten, kdo pojištění poskytuje
 • Pojištěný = ten, koho se pojištění týká
 • Pojistník = ten, s kým je sepsána smlouva
 • pojistné = peněžní částka za poskytování pojistného
 • Pojistné plnění :představuje peněžité plnění oprávněné osobě po vzniku pojistné události. Splatnost pojistného plnění je stanovena do 15 dnů po skončení šetření.

 

DRUHY RIZIK

Podle pojistitelnosti

 • Pojistitelné(pojišťovny tyto rizika pojišťují)
 • Nepojistitelné(proti těmto rizikům pojišťovny nepojišťují)

Podle míry rizika

 • Rizika s malou závažností (škody z rizik vyplývajících jsou z pravidla nízké a firmy nebo občané je mohou uhradit sami)
 • Rizika s mírnou závažností (škody jsou hrazeny z úspor)
 • Rizika s velkou závažností (škody jsou vyšší a pojištění je vhodné)
 • Rizika s katastrofální závažností (pojištění je žádoucí při živelné katastrofě,úrazu)

Riziko Objektivní

 • sem patří : požár,vichřice, povoděn ,nevzniká jednáním lidí

Riziko subjektivní

 • vyplývají ze schopnosti či neschopnosti lidí .(NEOPATRNOST,NEDBALOST)

Pojistitelnost rizik

 • riziko pojistitelné : jedná se o riziko, na které komerční pojišťovna může sjednat pojistnou smlouvu na základě pojistně-technických podmínek
 • Rizika pojistitelná musí splňovat následující kritéria:
  • 1.kritérium identifikovatelnosti (jednoznačnosti) : riziko musí být jednoznačně popsatelné, musí být jednoznačně určena příčina události, jejímž výsledkem byla ztráta, která je kryta pojištěním.
  • 2.kritérium nahodilosti: události vyvolávající pojistné události musí být předem nejisté a neovlivnitelné (není jisté, zda negativní událost nastane
  • 3.kritérium vyčíslitelnosti: musí být možné vyčíslit případné ztráty, jinak by nebylo možné pojištění ekonomicky realizovat
  • 4.kritérium ekonomické přijatelnosti rizika: schopnost pojišťovny unést dané riziko, souvisí se základním kapitálem,atd.
 • Riziko nepojistitelné: riziko, které nelze u komerční pojišťovny pojistit, tedy nelze určit pravděpodobnost jeho realizace nebo nesplňuje výše uvedená kritéria“

 

DRUHY POJIŠTĚNÍ
1) Druhy povinného pojištění:

 • a) .Zákonné sociální pojištění osob: Správcem tohoto pojištění je státní instituce.
 • b)  Zákonné zdravotní pojištění osob:Je objemově druhé největší
 • c) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla:Od roku 2000  toto pojištění poskytují vybrané   největší pojišťovny,které mají udělenou licenci.
 • d) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců.Toto pojištění jsou od roku 1993 povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance u jedné z komerčních pojišťoven (př:Kooperativa). Zákonným pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, současně uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které je nahrazuje.

Tato pojištění jsou koncipována tak ,aby zajistila v případě pojistné události plnění na nejnižší sociální únosné hranici.

 

2) Komerční pojištění

A) DRUHY  KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ  OSOB

 • 1.Životní pojištění
 • 2.Investiční důchodové pojištění
 • 3.úrazové pojištění
 • 4.úrazové pojištění osob ve vozidle
 • 5.důchodové pojištění
 • 6.pojištění dětí a mládeže
 • 7.pojištění ušlého výdělku
 • 8.pojištění pobytu v nemocnici
 • 9.pojištění dlouhodobé péče
 • 10.pojištění stomatologické péče
 • 11.pojištění závažných onemocnění

 

B) Penzijní Připojištění

 • Penzijní připojištění patří mezi osvědčené konzervativní nástroje, jak si spořit na důchod.

 

C) Komplexní autopojištění

 • 1.Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • 2.základní havarijní pojištění
 • 3. Doplňková havarijní pojištění
 • Pojištění skel vozidla
 • Pojištění zavazadel ve vozidle
 • Pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla
 • Úrazové pojištění osob ve vozidle

 

D) Pojištění majetku občanů

 • 1.Pojištění domácností
 • 2.Pojištění nemovitostí.
 • 3.Pojištění odpovědnosti za škodu
 • 4.Pojištění rekreačních plavidel
 • 5.Pojištění záruky

 

E) Cestovní pojištění a asistenční služby

Pojištění podnikatelů a průmyslu

 • 1.souhrnné pojištění majetku
 • 2.pojištění elektroniky
 • 3.pojištění strojů
 • 4.pojištění stavební a montážní
 • 5.pojištění zásilek
 • 6.pojištění nákladu
 • 7.pojištění přerušení provozu
 • 8.pojištění letadel
 • 9.pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku
 • 10.pojištění autodopravce
 • 11.pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
 • 12.pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

 

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ,

Toto pojištění fyzických osob pomáhá chránit tyto osoby a jejich rodiny proti rizikům těžkých úrazů,jejich trvalých následků,vážných nemocí a následné ztráty příjmu,případně při úmrtí pojištěného pomáhá nahradit zdroj příjmu jeho pozůstalým.
Životní pojištění by mělo být důležitou součástí osobního pojištění každého ekonomicky činného člověka, který potřebuje zajistit své blízké. Naopak, pokud toto zajištění nepotřebuje, je životní pojištění zbytečné. Existuje několik typů životních pojištění

 

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Penzijní připojištění patří mezi osvědčené konzervativní nástroje, jak si spořit na důchod. Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje.
Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům.

 

POJIŠŤOVNA

 • Je právnická osoba ,které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti.

 

HLAVNÍ  ČINNOSTI POJIŠŤOVEN :

 • 1.pojišťovnictví
  je specializovaná oblast finančnictví, jež pomáhá zajišťovat veškeré hodnoty včetně zdraví a života, které jsou ohrožovány s řadou rizik.
 • 2.zajišťovnictví
  Zajišťovnictví je finanční činnost značného významu, protože usnadněním rozložení rizik na celosvětové úrovni umožňuje pojišťovnám poskytujícím přímé pojištění zvýšit kapacitu jejich výkonů v pojišťovnictví a jejich pojistného krytí a rovněž snížit jejich kapitálové náklady.
 • 3.zábranná
  Činnost pojišťovny, která podléhá zákoně o pojišťovnictví prosazující preventivní opatření ke snižování rizika a rozsahu škod.
 • 4.poradenská
  příležitostné poskytování informací v rámci jiné profesní činnosti či pouhé poskytování obecných informací o pojistných produktech.
 • 5.asistenční služby
  Asistenční služby obvykle bývají součástí cestovního pojištění a povinného ručení.

 

DRUHY POJIŠŤOVEN

Druhy pojišťoven z hlediska zaměření činnosti:

 •  1.Univerzální-které pojišťují v podstatě všechny druhy rizik a mohou provozovat i zajištění.
 •  2.Životní-zabývají se provozováním životních druhů pojištění
 •  3. Neživotní-zabývají se provozováním neživotních druhů pojištění
 •  4.Specializované-specializují se na určitý druh nebo odvětví pojištění.
 •  5.Kaptivní-Jejichž účelem je realizovat pojištění a pojišťování pro mateřskou společnost

POJISTNÁ SMLOUVA = smlouva mezi pojišťovnou a klientem

NÁLEŽITOSTI :

 • -určení pojistitele a pojistníka
 • -určení oprávněné osoby
 • -určení ,zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové
 • -vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události
 • -výši pojistného,jeho splatnost a údaj o tom,zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové
 • -vymezení pojistné doby a doby ,na kterou byla pojistná smlouva uzavřena
 • -způsob,jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude podílet (bylo-li dohodnuto v případě pojištění osob)

 

Řešení pojistných událostí

Likvidace pojistné události

 • Likvidace pojistné události je souhrn pracovních postupů, jejichž cílem je zjistit škodu a poskytnout pojistné plnění, které se zpravidla realizuje v peněžní formě. Pojistitelé poskytují pojistné plnění jen tehdy, pokud pojistná událost splňuje podmínky pojištění, tzn., že je v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami, smluvními ujednáními pojistitele a vznikla v období, na které bylo pojištění sjednáno. 

Postup likvidace

 • Nahlášení škody (klient)
 • Registrace škody (pojišťovna)
 • Prověření škody (likvidátor nebo znalec)
 • Likvidace škody – vyplacení nebo odmítnutí pojistného plnění (pojišťovna) 

Hlášení škody

 • Ohlášení škody může být nejprve provedeno telefonicky (klient nebo rodinný příslušník), ve většině případů musí následovat písemné hlášení, které musí podat klient nebo autorizovaný zástupce. Toto hlášení je podkladem pro další likvidaci škody. 

Registrace škody

 • Evidence podrobného popisu škody, včetně osobních údajů o klientovi. Každá pojistná událost je evidována pod přiděleným číslem. Tímto číslem jsou označeny i všechny doklady a písemnosti, které se k příslušné pojistné události vztahují a které se zakládají do příslušného spisu. Škoda je evidována elektronicky v databázi škod. 

Prověření škody

Likvidátor provede obhlídku škody, naváže kontakt s pojištěným (příp. poškozeným) s cílem:

 • 1.Zjistit rozsah škody
 • 2.Vyhotovit podrobný popis škody, zjistit příčiny vzniku, způsob jejího odstranění a definovat odpovědnou osobu za škodu, zejména ověřit, zda příčina škody byla pojištěným rizikem
 • 3.Zjistit identifikační údaje o škodní události, pojistné smlouvě (pokud ještě nebyla škodní událost ohlášena písemně)
 • 4.Pořídit fotodokumentaci škody 

Likvidace pojistné události

 • 1.Likvidátor po ukončení všech nezbytných šetření (např. znaleckých posudků, zpráv policie apod.)vypočítá pojistné plnění pojistné události. Po kontrole věcné správnosti likvidace a schválení výpočtu je pak vyplaceno pojistné plnění.
 • 2.Pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření pojistitele. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel oznámí výsledek oprávněné osobě.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!