Pojišťovnictví – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): majk

 

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je
pojišťovna

–          pojišťovny spravuje ministerstvo financí

–          patří do terciální sféry

–          veškeré pojišťovací služby upravuje zákon o pojišťovnictví

–          ministerstvo financí provádí státní dozor

 

Zajišťovny = pojišťovny pojišťoven

–          povolení k činnosti uděluje ministerstvo financí do 90 dnů

 

Pojišťovny            

  • akciová společnost
  • družstvo

–          minimální výše základního jmění pojišťovny musí být:

▪ 60 milionů → životní pojištění

▪ 30 – 200 milionů → neživotní pojištění

–          základní jmění zajišťovny: ▪ 1 miliarda

 

Historie:
– první pobočka v Praze – Generali
– 1827 – 1. Česká vzájemná pojišťovna
→ zaměřena na požáry
– 19. století – Pojišťovna Slávia
→ jako první mají životní pojištění

 

Pojistná smlouva:
– vymezuje práva a povinnosti obou stran (klienta a pojišťovny)
– vždy písemná forma
– musíme mít u sebe originál

 

Obsah pojistné smlouvy:
→ vymezení smluvních stran:
pojistitel – pojišťovna
pojistník – klient pojišťovny, který uzavírá smlouvu s pojišťovnou
pojištěnec – ten co je pojištěný
obmyšlený – ten jemuž připadne naspořená částka
pojistná částka – maximální částka, kterou může klient od pojišťovny obdržet
pojistné plnění – skutečná částka, kterou nám pojišťovna vyplatí
pojistné – pravidelné platby pojišťovně

 

Složky pojistného:
– režijní část (provoz pojišťovny)
– zisková část (zisk pojišťovny)
– rezervativní část (z té by mělo být vyplaceno pojistné plnění)
– riziková část

 

Druhy pojištění
1) zákonné → pojištění ze zákona, které je povinné pro všechny občany
– neuzavírá se žádná pojistná smlouva a podmínky → pro všechny platí stejná pravidla
– např. zdravotní pojištění, sociální pojištění, pojištění organizace za škodu

2) smluvní → sepisujeme pojistnou smlouvu
– není povinné, určujeme si podmínky

3) povinně-smluvní → typické pro pojištění auta → povinné ručení
– uzavíráme smlouvu, vybíráme pojišťovnu
– klient si obsah smlouvy volí sám → podmínky nejsou stejné
– je povinné

 

Hlavní činnosti pojišťovny
– pojišťovací činnost
– zajišťovací činnost
– zábranná činnost → pojišťovna se snaží předcházet nehodám
– asistenční služba → pomáhá pojištěným, když jsou v nouzi
– poradenská činnost

 

Spoluúčast (franšíza) = pojištěnec se podílí na škodě
→ když dojde k nehodě nedostaneme celou částku, ale o spoluúčast méně
a) excedentní (odečtená) spoluúčast – odečítá se spoluúčast od pojistného plnění
b) integrální spoluúčast – zaplatí nám celou škodu, pokud je škoda na výškou spoluúčasti
▪ do 3.000,– nedostaneme nic
▪ nad pevnou částku (3.000,–) dostaneme všechno
c) časová spoluúčast
Bonus → bonifikace = sleva z pojistného jestliže nedochází k pojistnému plnění
(nehlásíme škody)
Malus = navýšení pojistného v případě hodně častého pojistného plnění

Šomážní pojištění = pojistné plnění je vypláceno až za nějakou dobu (3 měsíce)
– pojištění v případě ušlého zisku při určité katastrofě

 

Odvětví pojištění

1)      životní pojištění
a) pojištění pro případ smrti a dožití sjednaného věku
b) svatební pojištění
c) kapitalizace
– pojištění zároveň spoření
– pojišťovna se stává bankou
– pojistné není spojeno s náhodnou situací
– pojistné neobsahuje rizikovou složku

 

2)      neživotní pojištění

1)    ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

a)      Pro případ smrti
– určeno pro klienty, kteří chtějí zajistit své blízké
– v případě úmrtí klienta je vyplacena pojistná částka
– neobsahuje spořící částku
– musí být stanoven obmyšlený

b)      Pro případ dožití sjednaného věku
– stanoví se datum dožití → v ten den je vyplacena částka

c)      Svatební pojištění
– rodiče spoří na svatbu → v den svatby je vyplaceno pojistné plnění

d)     Stipendijní pojištění
– při přijetí na VŠ

e)      Důchodové pojištění (kapitalizace)
– komerční pojištění, na které stát nepřispívá
– musí být ukončeno ve věku 50 – 70 let
– je možné se připojistit na úraz
– po dožití důchodového věku je vyplacena naspořená částka + úroky nebo je možné si nechat posílat naspořenou částku

f)       Kapitalizace = kapitálové pojištění
– pojišťovna se stává bankou
– pojištění se stává spořením
– zároveň je běžné připojistit se na nějaké riziko
– při dožití sjednaného dne je vyplacena naspořená částka

 

Pojištění osob: (nebývá vyplacena pojistná částka když nedojde k pojistné události)

Úrazové pojištění
– není garantovaná žádná vyplacená částka pokud nedojde k úrazu
– není to spoření
– riziko je úraz nebo následky (vypláceny i doživotně)
– může být součástí cestovního pojištění

Cestovní pojištění
→ supluje naše zdravotní pojištění
– základ → pobyt v nemocnici, ošetření u lékaře, léky
+ připojistit → zavazadla, veterinární léčba, zásah horské služby, pojistné storno zájezdů, úrazové (úraz + následky), odškodnění při zpoždění dopravního prostředku
– v současné době je běžné cestovní pojištění jako součást platebních karet

 

2)    NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění majetku:
1) pojištění domácnosti
2) pojištění staveb
3) pojištění movitých věcí

 

1)      Pojištění domácnosti
domácnost = pojistný soubor
– zahrnuje tato pojistná rizika: požár, blesk, výbuch, povodeň, vichřice nebo krupobití, pád stromu, voda vytékající z vodovodního zařízení (vytopení bytu), odcizení věcí nebo vandalství
– čím větší je hodnota majetku v domácnosti nebo větší riziko tak platíme větší pojistné
časová cena = cena, při které se vychází ze současné ceny → amortizace

 

2)      Pojištění staveb
stavba = nemovitost, která neprošla ještě kolaudací
– vychází se z m2, plochy parcely, zastavěné plochy, koeficientu počtu pater
– celý pozemek musí být oplocen
– rizika: loupež, vandalismus
– běžná je spoluúčast

 

3)      Pojištění movitých věcí
→ havarijní pojištění
– rizika: havárie, odcizení, vandalismus
▪ pojištění strojů
▪ pojištění elektronického zařízení
▪ pojištění klenotů, starožitností, …

 

Šomážní pojištění
– pojištění ušlého zisku
– pojišťovna vyplácí ušlý zisk
→ často vyplácí mzdy zaměstnanců, zisk firmy
– rizika můžou být různá (nejčastěji živelná)
– maximální doba co pojišťovna vyplácí je 12 měsíců

 

Pojištění právní ochrany
cílem: chránit pojištěné osoby proti nahodilým právním sporům a s tím spojených finančních nákladů
– je určeno soukromým i právnickým osobám
– sjednává se bez spoluúčasti → pojišťovna vyplatí celou částku
– příklad: když někoho srazíme autem tak se nám zaplatí právník + všechny soudní výlohy

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

platí:    ▪ zaměstnavatelé 25 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění
▪ zaměstnanci 6,5 % sociální pojištění, 4,5 % zdravotní pojištění

Sociální pojištění (31,5 %) Þ se odvádí do státního rozpočtu (povinný odvod)
Zdravotní pojištění (13,5 %) Þ se odvádí do zdravotní pojišťovny

 

Sociální pojištění (31,5 %)
součástí je:

a) příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti
– sociální dávky
– na vytváření pracovních míst

b) nemocenské pojištění
– ošetřovné
– vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
– peněžitá pomoc v mateřství (nejdříve musí být žena 7 týdnů doma a
pak může muž, vyplácí se 28 týdnů věku dítěte)

c) důchodové pojištění
– je povinné
– podnikatelé nemusí sociální pojištění platit
– starobní, invalidní, vdovský, sirotčí důchod

 

Zdravotní pojištění (13,5 %)

–          je povinné pro každého občana ČR

–          buď si ho hradí sám, nebo je za něj placeno státem (děti, studenti, důchodci)

–           každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči

–          je určeno k úhradě nákladů zdravotní péče (léky, lékařské úkony, zdravotní materiál) → na některé léky a úkony pacient doplácí a některé hradí zcela

–          nezakládá nárok na výplatu nemocenské v nemoci → nemocenské spadají do sociálního pojištění → platí ho zaměstnanci

–          nekryje lékařské výdaje v zahraničí

–          zdravotní pojištění si platí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné

–          stát platí za děti, studenty, důchodce a za registrované nezaměstnané

 

 Neplatí: nezaopatřené děti, uživatele důchodu, nevýdělečně činné do 26 let, žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby povolaní do vojenského cvičení, osoby ve vazbě nebo výkonu trestu

–          13, 5 % z vyměřovacího základu
→ zaměstnanci = VZ hrubá mzda
— 13, 5 % – 4, 5 % zaměstnanci
– 9 % zaměstnavatelé

 

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná
– vyměřovací základ 50 % rozdílu příjmu a výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů
– při výpočtu zdravotního pojištění zaokrouhlujeme Kč nahoru (13, 5 % x vyměřovací základ)
– hradí se soukromým zdravotním pojišťovnám (9 %)

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

–          klient se pojišťuje pro případ, že by nastala nějaká okolnost, při které by klient musel provést finanční plnění, aniž by tuto okolnost způsobil

a)     Smluvní (dobrovolné) – nemusíme se pojišťovat

Pojištění běžného života
→ se vztahují na tyto škody, které se způsobili jiné osobě:
– osoba, jimiž klient svěřil svou domácnost
– psem, kočkou
– hospodářská zvířata když něco udělají tak to pojišťovna vyplatí
– dětmi
– provozem zařízení naší domácností

 

Pojištění k výkonu povolání
– je určeno pro zaměstnance
– uzavírá je zaměstnavatel se zaměstnancem pro případ, že při výkonu povolání může způsobit škody
– rizika: zdraví, usmrcení někoho, poškození nebo zničení věcí, finanční škoda

 

b)     Povinně-smluvní

Povinné ručení
– dokladem pro řidiče je „Zelená karta“
– slouží k tomu, aby v případě škody byla poškozenému tato škoda proplacena
→ škoda je proplacena z pojistného viníka (používají se tady: malusy, bonusy, spoluúčast)
– stát stanovil sankce denní při nepojištění vozidla, které vyplívají z objemu válce
– pokud řidič, který nehodu způsobil, nemá sjednané povinné ručení je odškodnění poškozenému vyplaceno z tzv. garančního fondu

 

Garanční fondy
→ přispívají všechny pojišťovny, které mají jako produkt povinné ručení
→ spravuje ho česká kancelář pojistitelů a ta potom škodu na viníkovi vymáhá

 

Pojištění profesní odpovědnosti
→ advokáti, veterináři, burzovní makléři, architekti, notáři, exekutoři, lékaři
– toto pojištění by mělo pokrýt škody, kterých se při výkonu své profese nebo při podnikatelské činnosti osoby neúmyslně dopustí
→ škoda      hmotná
finanční

 

Pojistný podvod
– jednají PO nebo FO za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny
– je posuzován jako trestní čin s odnětím svobody na 12 let
– úmyslné zamlčování, zkreslování údajů
– úmyslné způsobení škody
– nadhodnocování škody

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!