Pojišťovnictví – ekonomie

 

   Otázka: Pojišťovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Kaččka

 

 

Smyslem pojištění je zabezpečení pojištěného pro případ nahodilých nepříznivých událostí.

 

PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

Pojišťovací činnost – Sjednávání a správa pojištění, vyřizování pojistných událostí, uskutečňování pojistného plnění.

Zajišťovací činnost – Pojištění pojišťovny u jiné pojišťovny  které se říká zajišťovna (v případě vyplácení  více velkých částek, např. u povodní).

Zábranná činnost – Prevence (předcházení škod)

Asistenční činnost –  např. Odvoz do hotelu při nehodě,obstarání opravy apod.

Poradenská činnost – pracovníci navrhují optimální systém pojištění

 

VÝZNAM V PODNIKÁNÍ

PRO JEDNOTLIVCE

-při požáru

– při dožití určitého věku

– při léčení v cizině

PRO KOLEKTIV

-při požáru

– při odcizení majetku organizace

PRO HOSPODÁŘSTVÍ

-pomáhá zajišťovat plynulý chod ekonomiky, omezuje počet bankrotů

 

SKUPINY RIZIK

-ŽIVELNÍ RIZIKO                                                                     – OBCHODNĚ-FINANČNÍ RIZIKO

-OSOBNÍ RIZIKO                                                                    – DOPRAVNÍ RIZIKO

-RIZIKO ODCIZENÍ                                                                – SOMÁŽNÍ RIZIKO

 

PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠŤĚNÍ

POJIŠTITEL – pojišťovna

POJISTNÍK – subjekt,který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu, povinnost platit pojistné,starší 18ti let

POJIŠTĚNÝ – subjekt,na jehož se pojištění vztahuje

OPRÁVNĚNÁ OSOBA (OBMYŠLENÝ) – pojištění ve prospěch jiné osoby

POJISTNÁ UDÁLOST – je událost na kterou jsme pojištěni  (pojištěné auto – havárie auta)

POJISTNÁ SMLOUVA – právní dokument vytvořený písemnou formou,jehož obsahem jsou ujednání a podmínky pojistného vztahu,které jsou závazné pro obě strany.

POJISTNÉ – peněžní částka za poskytování pojistné ochrany. Obvykle placeno opakovaně(běžné pojistné) nebo najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

POJISTNÁ DOBA – časové období, na které se pojištění sjednává.

POJISTNÍ PLNĚNÍ – smluvená částka , kterou vyplatí pojistitel (pojišťovna) v případě pojistné události.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

PŘIPOJIŠTĚNÍ – pojištění ,které zle sjednat jednou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění.

ČASOVÁ CENA – nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného zhodnocení, tedy cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.

FRANČÍZA – spoluúčast – Frančíza 5000kč – nehoda za 2000kč =nic

Frančíza 5000kč – nehoda za 7000kč = 2000kč

BONUS – snížení pojistné částky v případě   ,když nemáme pojistné události

MALUS – zvýšení pojistné částky v případě  ,když máme mnoho pojistných událostí

  

FORMY POJIŠTĚNÍ

NEKOMERČNÍ

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení,dávky sociálního zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – všeobecné (musí být hrazeno všemi fyzickými osobami).

PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ – dobrovolné,pro budoucí důchodce výhodné

 

KOMERČNÍ

-dobrovolné, navíc

FORMY KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ

-DOBROVOLNÉ –  svobodné rozhodnutí klienta

-POVINNÉ SMLUVNÍ – příslušná právní norma ukládá povinnost se pojistit ,takto podmíněný je výkon některých povolání (např. soukromých lékařů).

-ZÁKONNÉ – zákonným pojištěním je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

 

DRUHY POJIŠTĚNÍ

-OSOB

-VĚCÍ A JINÉHO MAJETKU

-ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

POJIŠTĚNÍ OSOB

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

-DOČASNÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

-TRVALÉ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI

-KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – pro případ smrti nebo dožití

 

POJIŠTĚNÍ OSOB

– DŮCHODOVÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ

-ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ – ZAHRNUJE: -pojištění pro případ smrti v důsledku úrazu

-pojištění pro případ trvalých následků úrazu

-pojištění, které má částečně nahradit snížený příjem v důsledku úrazu

 

 

-RODINNÉ POJIŠTĚNÍ nebo POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

-POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ – pojistné plnění spočívá ve výplatě sjednané částky v případě diagnózy vážných chorob ( infarkt,rakovina,slepota,.. apod..).

-POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH –  při cestě do zahraničí – obvykle zahrnuje pojištění nákladů na lékařské ošetření,náklady na převoz i náklady na nezbytný doprovod.

-POJIŠTĚNÍ PŘÍJMŮ V DOBĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI – pojištění se sjednává na výplatu určité denní částky,která je vyplácená po dobu pracovní neschopnosti.

 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ A JINÉHO MAJETKU

-Lze pojišťovat věci individuálně určené nebo soubory věcí.

-INDIVIDUÁLNĚ URČENÉ – musí být přesně uvedena výrobní značka, typ …, .Individuálně určenou věc nelze zaměnit za jinou.

-SOUBORY VĚCÍ – pojištěn celý soubor uvedený v pojistné smlouvě, např. standardní zařízení bytu.

 

OBVYKLÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ VĚCÍ A JINÉHO MAJETKU

ŽIVELNÍ – riziko požáru, výbuchu,úderu blesku, povodně, záplavy,krupobití,vichřice apod…

VODOVODNÍ – riziko škod způsobených vodou vytékající z vodovodních zařízení,kanalizace nebo topení.

ODCIZENÍ – k odcizení věcí musí dojít za okolností,kdy pachatel překonal překážky věc chránící před odcizením (rozbití dveří,vylomení zámku apod.)

VANDALISMU – úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci zásahem třetí osoby.

 

ČASTÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ VĚCÍ A JINÉHO MAJETKU

-POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

-POJIŠTĚNÍ BUDOV A SOUVISEJÍCÍCH  STAVEB

-HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

-DOBROVOLNÉ

-POVINNÉ SMLUVNÍ

-ZÁKONNÉ

POVINNÁ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

-osoby vykonávající některá povolání jsou povinny v souladu s příslušnými právními normami se pojistit. Jedná se např. o lékaře v nestátních zdravotnických zařízeních,lékárníky,notáře,advokáty….

 

 

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

-zákonným pojištěním odpovědnosti je zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

 

 

POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH RIZIK

-POJIŠTĚNÍ PLODIN –hrazeny jsou škody v rostlinné výrobě, např. při krupobití,vymrznutí,….

-POJIŠTĚNÍ ZVÍŘAT – buď je pojištěn soubor zvířat nebo jednotlivá zvířata (např.závodní koně).

-POJIŠTĚNÍ LESŮ – lze pojistit i lesy (vichřice,napadení kůrovcem apod.)

 

ÚVĚROVÉ POJIŠTĚNÍ

-se sjednává na ochranu před majetkovými důsledky,které mohou vzniknout pojistnému tím, že jeho dlužníci nesplácejí poskytnuté peněžní prostředky.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!