Pokladna, ceniny, bankovní účty a úvěry – účetnictví

 

Otázka: Pokladna, ceniny, bankovní účty a úvěry

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

POKLADNA, CENINY, BANKOVNÍ ÚČTY A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

– tyto účetní pojmy zahrnujeme do krátkodobých finančních majetků a do krátkodobých finančních zdrojů
– jedná se o druhou účtovou třídu v účtové osnově
– obsahuje aktivní a pasivní účty
aktivní: 21. pokladní hotovost a ceniny; 22. BÚ, termínované vklady do jednoho roku; 25. majetkové a dlužné cenné papíry s předpokládanou dobou držení do jednoho roku
pasivní: 23. krátkodobé bankovní úvěry a eskontní úvěry;  24. dluhopisy emitované účetní jednotkou
– účet 261: vyrovnává časový nesoulad mezi pokladními a bankovními doklady či výpisy; KZ může nastat, jen musíme umět určit, o co jde

 

POKLADNA 211
– evidujeme se zde stav a pohyb peněz v hotovosti, dále pak stav šeků
– ocenění je v nominální hodnotě
DOKLADY: při příjmu vystavuje pokladník příjmový pokladní doklad (originál + kopie), při výdeji peněz vystavuje pokladník výdajový pokladní doklad (originál)
ANALYTICKÁ EVIDENCE: a) podle hmotně odpovědných osob       b) podle jednotlivých měn
– má podobu pokladní knihy, zde se eviduje stav peněz v pokladně
– skontro = denní uzávěrka porovnávající skutečný stav pokladny s pokladní knihou – minimálně 4x ročně musí být provedena inventarizace peněžních prostředků (obvykle jednou za čtvrt roku) – vnitropodnikové směrnice

 

VALUTOVÁ POKLADNA:
VALUTY = peněžní prostředky ve formě bankovek a mincí (cizí měna v hotovosti)
– účetní jednotka musí vést účetní evidenci v tuzemské měně, pro přepočet cizích měn na koruny používá kurzy vyhlášené ČNB ve dvojí podobě: a) denní kurz – platí v den uskutečnění účetního případu
b) pevný kurz – kurz platný po určité období
1) nákup valut ve směnárně:
nákup 100€ 211€/211Kč + VPD poplatky za směnu 568/211
2) nákup valut z bankovního účtu:
nákup 100€ 211€/261(pevný kurz 27 Kč/1€) -> VBÚ nákup valut (kurz banky 27,6 Kč/1€) 261/211 + kurzový rozdíl 600 Kč 563/261 + poplatek bance 568/221
3) výplata valut na zahraniční služební cestu
– záloha na služební cestu – kurz účetní jednotky (pevný či denní)
– vyúčtování služební cesty ve stejném kurzu jako záloha
– doplatek zaměstnanci v české měně
– vrácení přeplatku buď v české, nebo zahraniční měně
4) přepočet valutové pokladny podle kurzu ČNB
– na konci účetního období se stav valutové pokladny musí přepočítat aktuálním kurzem ČNB
– případný kurzový rozdíl se zaúčtuje jako kurzová ztráta 563/211 nebo kurzový zisk 211/663

 

INVENTARIZACE POKLADNY: zákon o ÚČE říká, že se má provádět 1x ročně na konci účetního období
– skutečný stav se porovnává se stavem účetním a je vyčíslen výsledek inventarizace v trojí možné podobě:
a) SHODA – neúčtuje se o ni
b) MANKO – představuje náklad na 569 Manka a škody na finančním majetku/211 -> předpis zaměstnanci
335/668 Ostatní finanční výnosy -> zaměstnanec může manko uhradit
1) hotově do pokladny  211/335.
2) na účet 221/335.
3) srážkou ze mzdy 331/335.
c) PŘEBYTEK – 211/668-Ostatní finanční výnosy
– inventarizační rozdíly cenin se účtují stejně jako inventarizační rozdíly v pokladně.

 

CENINY 213
– jedná se o peněžní prostředky tedy majetek, který má svojí jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá po vydání do spotřeby
– patří mezi ně poštovní známky, dálniční známky, kolky, telefonní karty, stravenky, jízdenky na hromadnou dopravu apod.
– nákup cenin: 213/211 nebo 213/321 FAP
– spotřeba cenin se účtuje do nákladů (poštovní známky a telefonní karty na 518), (dálniční známky a kolky na 538 – Ostatní daně a poplatky)

 

STRAVENKY: účtování o stravenkách má svá specifika, záleží na tom, jestli účetní jednotka svým zaměstnancům na úhradu stravenek přispívá nebo jim je prodává za plnou cenu. Zákon o dani z příjmu totiž umožňuje, aby zaměstnavatel přispíval na stravování zajišťované jinými subjekty a tento příspěvek si vyúčtoval jako daňové uznatelný náklad -> příspěvek může být maximálně 55% ceny jednoho hlavního jídla -> záznam tohoto příspěvku je na účtech 527/213
– může jim přispívat i více, ale náklad, který vznikne nad výše uvedenou hranici se stává daňové neuznatelným a účtuje se 528/213

 

BANKOVNÍ ÚČTY 221
– stav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na 221
– druhy bankovních účtů podle měny a použití:
1) běžný účet – je podnikatelský účet u banky, který slouží firmě pro bezhotovostní platební styk
– je u banky otevřen na základě písemné smlouvy, kterou je také dohodnuto úročení běžného účtu, úrok bývá většinou nízký, protože podnikatel peníze na účtu neváže, ale operativně je ihned používá
– o pohybech na běžném účtu smí firma účtovat pouze na základě výpisu z běžného účtu.
2) kontokorentní účet – jedná se o běžný a úvěrový účet
– může mít i záporný zůstatek, banka na tomto účtu může poskytovat i tzv. kontokorentní úvěr
3) devizový účet – peněžní prostředky v cizích měnách, k 31. 12. přepočet na kurz ČNB
4) termínovaný vklad – má výpovědní lhůtou delší než 1 rok + vyšší úrok

DOKLADY: výpis z bankovního účtu
– v případě více BÚ se používají analytické účty
– ke dni účetní uzávěrky zasílá banka závěrečný VBÚ jako doklad pro provedení inventarizace BÚ

 

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY 23.
členění z hlediska formy poskytování a splácení:
1. peněžní úvěr – návratný peněžní vztah dlužníka a věřitele (je poskytnut i splácen v penězích)
– v zásadě bankovní úvěr, kde v roli věřitele vystupuje banka
2. obchodní úvěr – vztah mezi dodavatelem a odběratelem zboží, kdy dodavatel poskytuje doklad placení odběrateli (v tomto případě úvěr je poskytnut ve zboží, ale splácen je v penězích)
– zajišťuje se směnkou, bankovní zárukou apod.

 

členění z hlediska lhůty splatnosti:
1. krátkodobý – bankou poskytované úvěry se splatností do 1 roku
– evidují se na účtu 231
– poskytnuté prostředky banka přepisuje na běžný účet účetní jednotky
– dokladem je výpis z úvěrového účtu a informuje firmu o stavu jejího závazku vůči bance
2. střednědobý – lhůta splatnosti se obvykle pohybuje mezi 1 rokem až 5 lety
3. dlouhodobý – s lhůtou splatnosti nad 5 let
4. kontokorentní – většinou bez konkrétní lhůty splatnosti, je stanovena maximální výše zadlužení
účtování: 1) VÚU poskytnutí úvěru 261/231
2) VBÚ poskytnutí úvěru 221/261
3) úroky z vkladu 221/662
4) úroky z úvěru 562 nebo 568/221 – cenou za poskytnutí úvěru je ÚROK

 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 24. a 25.
– majetkové a dlužné cenné papíry (akcie, dluhopisy, směnky)
– doba držení je do 1 roku
– prospěch: prodej se ziskem, podíl na zisku, úrok z daných dluhopisů
24. – krátkodobé finanční výpomoci (P, prodávám to)
25. – krátkodobé cenné papíry a podíly (A, koupím to)
– při pořízení se oceňují pořizovací cenou a součástí jsou různé poplatky a provize (makléřům, poradců, burzám) 259/221 + 259/ 379 -> 251/259
– při prodeji se tržba účtuje jako finanční výnos 221/661 a účetní hodnota se promítne ve finančních nákladech 561/251 – úbytek CP v PC
– HV výsledek z prodeje: 561-661

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!