Pokladní služba – maturitní otázka

 

   Otázka: Pokladní služba

   Předmět: Ekonomie a finance

   Přidal(a): Sladky19<>seznam.cz

 

 

Pokladní službou se zabývají předpisy ČD Hf 3 a část předpisu KC 1, postupy v konkrétních případech stanovují Směrnice pro účetně pokladní činnost v osobní přepravě (zkr. Směrnice pro OP.)

 

Základní pojmy:

 • Prodejce – zaměstnanec, který nemá přidělenu vlastní pokladnu. Používá zásobu PÚT, zboží a směnné určeného pokladníka.
 • Výběrčí tržeb – pokladník, který soustřeďuje odvody hotovosti výdejců a zabezpečuje jejich odvod na účty OPT.
 • Výdejce – společné označení pro pokladníka a prodejce
 • Pokladník – je zaměstnanec, který je po získání způsobilosti k pokladní službě pověřen výkonem pokladních činností podle tohoto předpisu. Pokladník má přidělenu vlastní zásobou přesně účtovaných tiskopisů, zboží a směnné.

 

Rozdělení pokladen:

 • Osobní pokladna:

Vnitrostátní

Mezinárodní

 • Doplatková – zabezpečuje odvod hotovosti a evidenci tržeb a PÚT průvodčích
 • Kurýrní (ČD Kurýr J)
 • Pokladna soustřeďující příjmy za úschovu předmětů (úschovna)

 

Odpovědnost za výkon pokladní služby:

Pokladník odpovídá za:

a) správný, úplný a včasný výkon pokladní činnosti,

b) pokladní schodky nebo pokladní přebytky (zavinění je při uzavřené Dohodě o odpovědnosti předpokládáno a jen vyviněním se může pokladník své odpovědnosti zbavit, ale důkazní břemeno je na něm),

c) rozdíly mezi skutečným stavem svěřených hodnot a stavem v evidenci,

d) nedostatky vyplývající z neplnění povinností, které byl povinen plnit podle ustanovení tohoto a dalších příslušných předpisů, tarifů, směrnic a vydaných opatření,

e) rozdíly vyplývající z nesprávných výpočtů, které zavinil, nebo z výpočtů, o jejichž správnosti byl povinen se přesvědčit,

f) správné, včasné a úplné vedení evidence

 

Pokladní způsobilost:

Pokladní způsobilost získává zaměstnanec spolehlivý a odborně způsobilý, který splňuje tyto podmínky:

a) je starší 18 let,

b) vykonal příslušné odborné zkoušky (pro pokladní službu je to zkouška O-05; pro průvodčí je to zkouška O-04),

c) nebyl trestán pro hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, trestné činy úplatkářství, trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a předloží čestné prohlášení o tom, že proti němu není vedeno trestní řízení pro některý z těchto trestných činů,

d) předložil výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce od jeho vydání,

e) čestným prohlášením doloží přestupky,

f) není zbaven způsobilosti k pokladní službě,

g) podepsal před převzetím hodnot, za něž má odpovídat, „Dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat“.

 

Zbavení způsobilosti k pokladní službě:

a) v důsledku pravomocného odsouzení pro hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, trestné činy úplatkářství, trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky nebo je-li proti nim pro uvedené činy vedeno trestní řízení,

b) pro úmyslné upravování zápisů v evidenčních, účetních, pokladních, jízdních a přepravních dokladech, pro padělání těchto dokladů a jiných listin, pro zneužití nebo úmyslné zpřístupnění přístupových práv u PC, pro zneužití prostředků výpočetní techniky za účelem obohacení se nebo zatajení skutečného stavu hospodaření pokladny,

c) pro schodek nebo opakované schodky,

d) pro zadržování tržeb a podkladů pro jejich evidenci,

e) pro zneužití nebo ztrátu přesně účtovaných tiskopisů a svěřených hodnot,

f) pro nedbalost a nepořádky při výkonu pokladní služby, zejména pro nedbalé a neodpovědné vypočítávání a evidování tržeb, pro opožděné, nesprávné a neúplné zápisy, apod.,

g) pro výkon práce pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

h) pro neznalost nebo nedodržování tohoto předpisu, směrnic a opatření pro účetně pokladní činnost

 

O zbavení způsobilosti k pokladní službě rozhoduje ředitel OPT.

Proti rozhodnutí o zbavení způsobilosti k pokladní službě může zaměstnanec podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí řediteli OPT.

 

Odevzdávky pokladen:

Trvalá odevzdávka pokladny – provádí se při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů a při ukončení pracovního poměru pokladníka. Trvalou odevzdávku provádí kontrolor přepravních tržeb. Při provádění odevzdávky provede kontrolu pokladny. Přejímající pokladník si překontroluje a převezme zásoby PÚT, zboží a ostatních svěřených hodnot. Směnné mu přidělí kontrolor přepravních tržeb.

Dočasná odevzdávka pokladny – při předpokládané nepřítomnosti trvající do 30 kalendářních dnů požádá vedoucí OS OPT o zavedení přejímajícího pokladníka jako prodejce předávajícího pokladníka.

 

Odevzdávku pokladny provede odevzdávající a přejímající pokladník takto:

 • Odevzdávající pokladník provede uzávěrku pokladny.
 • Vytiskne dvakrát ke dni odevzdávky stav svěřených PÚT a ostatních hodnot.
 • V případě RVP (ručně vedená pokladna) vyhotoví Soupis zásoby spotřeby a tržeb 735 1 8522 na PÚT, případně ostatní hodnoty průpisem dvojmo, ve kterém uvede zásobu PÚT a ostatních hodnot podle druhů ke dni provedení odevzdávky.
 • Jeden tisk, případně prvopisy těchto soupisů, si ponechá odevzdávající pokladník.
 • Přejímající pokladník převezme druhý tisk, případně průpisy soupisů a v pokladním deníku potvrdí převzetí směnného
 • Při odevzdávce pokladny musí být přítomen odevzdávající a přejímající pokladník.
 • Nemůže-li se z vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, vazba apod.) odevzdávající pokladník zúčastnit odevzdávky pokladny, určí svého zástupce písemným zmocněním.

 

Směnné – část pokladní hotovosti určená na směnu peněz, případně pro vyplácení příslušných výdajů v hotovosti (např. výplata reklamací, vrácení kauce na kolo, vrácení Kč na přijatá EUR). O přidělení směnného žádá KCOD písemně místně příslušné oddělení kontroly pokladen OPT. Fyzické přidělení a odebrání směnného pokladníkovi provádí kontrolor přepravních tržeb (KPT), fyzické přidělení a odebrání směnného průvodčímu provádí doplatkový pokladník.

 

Směnné pro průvodčího – o přidělení směnného průvodčímu žádá RCVD písemně nebo elektronicky místně příslušné oddělení kontroly pokladen OPT. Směnné přiděluje doplatková pokladna DSVČ na základě pokynu příslušného oddělení kontroly pokladen OPT zaslaného písemně. Směnné se přiděluje v přiměřené výši min. 500,- Kč, max. 1000,-

Pokladník DP vede evidenci přiděleného směnného ve vhodném záznamníku obsahujícím tyto údaje:

a) jméno a příjmení průvodčího a jeho ID číslo,

b) částku přiděleného směnného,

c) datum převzetí,

d) podpis průvodčího.

 

Záznam o přidělené výši směnného učiní pokladník doplatkové pokladny v evidenčním lístku příslušného zaměstnance do první volné kolonky pro přesně účtované tiskopisy červeně.

Za přidělené směnné má průvodčí stejnou odpovědnost jako za ostatní hodnoty svěřené k vyúčtování!

Při odebírání směnného průvodčímu doplatkový pokladník zapíše důvod (ukončení poměru, mateřská dovolená atd.), směnné poté odvede s tržbou.

 

Uzávěrky v pokladnách:

 • po směně

prodává-li z téže pokladny pokladník i jeho prodejci a všichni tito výdejci nemají uzavřenu Dohodu o společné odpovědnosti vztahující se k hospodaření pokladny,

 

 • na konci měsíce

prodává-li z pokladny jen pokladník nebo pokladník a jeho prodejci a všichni výdejci mají uzavřenu Dohodu o společné odpovědnosti vztahující se k hospodaření pokladny,

 

 • kontrolní

v doplatkové pokladně.

Schodekv pokladně je méně –  zaznamená se do pokladního deníku, Pokladník je povinen uhradit schodek ihned po jeho zjištění hotově, popř. splátkami na základě s ním uzavřené Dohody o způsobu náhrady škody. V případě, že byl schodek zaplacen hotově, provede pokladník záznam do pokladního deníku takto:

„Schodek Kč …… jsem zaplatil z vlastních peněz„. Tento záznam ověří svým podpisem a uvede datum. Bez záznamu o zaplacení schodku v pokladním deníku nesmí pokladník uplatňovat nárok na uvolnění přeplatku nebo účetní přeplatkové výtky! Jestliže pokladník nemůže uhradit schodek hotově jednou částkou, vedoucí OS s ním uzavře Dohodu o způsobu náhrady škody k zajištění srážky ze mzdy. Jedno vyhotovení Dohody odešle na OPT. Úhradu schodku Dohodou pořídí pokladník jako příslušnou výdajovou platbu

Přebytek – v pokladně je více – pokladník zaznamená každý zjištěný přebytek pokladny do pokladního deníku, pokud se jedná o částku 20,-Kč a vyšší pořídí ji jako příslušnou příjmovou platbu a odvede spolu s ostatními tržbami. O vrácení odvedeného přebytku může pokladník písemně požádat OPT, prokáže-li, že přebytek vznikl chybou v evidenci v souvislosti se zaplaceným schodkem nebo s doplatkovou výtkou.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!