Pořízení a evidence dlouhodobého majetku

 

Otázka: Pořízení a evidence dlouhodobého majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Michal K.

 

 

1) CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ

 • Dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0.

 

Dlouhodobý majetek zahrnuje:

 • DHM
 • DNM
 • DFM

Podstava DHM a DNM je umožňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost = za normálních podmínek k dlouhodobému užívání podniku.

DFM nepořizuje podnik, ale drží ho proto, aby dosáhl výnosů.

 

DHM

Charakteristické rysy:

 • Fyzická podstata
 • Dlouhodobost používání přesahující dobu jednoho roku
 • Dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví účetní jednotka sama

Do DHM se zahrnují vždy (bez ohledu na výší svého ocenění či na dobu použitelnosti) nemovitosti, tj. pozemky, budovy a stavby.

 

Mezi DHM patří:

 • Pozemky-bez ohledu na výši ocenění
 • Stavby-bez ohledu na výši ocenění
 • Hmotné movité věci a jejich soubory (stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky)

V zákoně o daních příjmů je pro začlenění do DHM stanovena hranice 40 000 Kč, řada účetních jednotek proto používá toto ocenění i v účetnictví.

 • d) pěstitelské celky trvalých porostů
 • e) dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný DHM (movité kulturní památky)

Opotřebený majetek se postupně opotřebovává a toto opotřebení se vyjadřuje prostřednictvím oprávek.

 

DNM

Mezi DNM patří:

 • Je nehmotné stavby
 • Doba používání je delší než jeden rok
 • Dosahuje výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka (software, práva na goodwill)
 • Software
 • Ocenitelná práva
  • Hranice pro zařazení DNM je 60 000 Kč.

 

DFM

 • Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, půjčuje s cílem dlouhodobě (delší než jeden rok) investovat volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese výnos charakteru podílu na zisku, úroků a zhodnocení.
 • => tzn. umístit peněžní prostředky tak, aby mu přinesly co nejvyšší zisk.

 

Mezi DFM patří:

 • Majetkové podíly
 • Cenné papíry majetkové povahy, které podnik dluží po dobu delší než 1 rok a z nichž mu plynou nároky na určité výnosy
 • Dluhové cenné papíry
 • Poskytnuté půjčky
 • Dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků

V případě, že podnik hodlá FM držet po dobu kratší než 1 rok, bude zařazen do krátkodobého finančního majetku (účtová skupina 25)

 

2) OCEŇOVÁNÍ A ZPŮSOBY POŘÍZENÍ

Při nabytí DM přicházejí v úvahu tři způsoby ocenění:

 • Pořizovací cenou
 • Vlastními náklady
 • Reprodukční pořizovací cenou

 

A) OCENĚNÍ POŘIZOVACÍ CENOU

 • Touto cenou se oceňuje DM (hmotný, nehmotný a finanční) pořízený za úplatu.
 • Do této ceny patří cena pořízení, ale i náklady.

 

Mezi vedlejší pořizovací náklady patří:

 • Doprava, montáž a clo
 • Průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, které tvoří součást stavebních subjektů
 • Náklady související s uvedením předmětu do užívání
 • Vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové stavby
 • Úroky zejména z úvěru, pokud tak rozhodne účetní jednotka
 • Do pořizovací ceny DHM a DNM nelze zahrnout výdaje na opravy a údržbu, kurzové rozdíly, výdaje na vybavení pořizované investice zásobování.

 

B) OCENĚNÍ VLASTNÍMI NÁKLADY

 • se ocení DHM a DNM, který je vytvořen vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklad, ale i nepřímé náklady.

 

C) OCENĚNÍ REPRODKČN POŘIZOVACÍ CENOU

 • Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen, kdy se o něm účtuje.

 

Používá se zejména v těchto případech:

 • Majetek nabytý bez úplaty (darováním)
 • Majetek vytvořen vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu

 

 ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DM

Dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný lze pořídit zejména těmito způsoby:

 • a) nákupem (dodavatelský způsob)
 • b) vytvoření vlastní činností
 • c) bezúplatným nabytím
 • d) vklady společníků
 • e) převodem z osobního užívání do podnikání
 • f) darováním
 • g) finanční leasing (pronájem): pronájem dlouhodobého majetku

Proces pořízení dlouhodobého majetku se zachycuje na účty účtové skupiny

04 – nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořízený dlouhodobý finanční majetek. Úkolem těchto účtů je zjistit skutečné pořizovací náklady nabývaného majetku.

 

POŘÍZENÍ DHM A DNM DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM

 • Náklady spojené s pořízením investic se soustřeďují na účtu 042- Pořízení DHM. U nehmotných investic je účtování obdobné, a to na účet 041 – Pořízení DNM. Po zařazení (uvedení do užívání) se dokončené investice předvedou na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01,02 a 03 (u hmotného majetku jsou to zejména účty 021, 022)
 • Je-li dodavatel zahraniční musí se ještě rozlišit, zda se jedná o pořízení DHM z členského státu EU nebo mimo rámec EU:
 • 1) Dodavatel z EU – účetní jednotka si sama vypočítá DPH, kterou je povinna přiznat na výstupu a zpravidla si také nárokuje tuto daň jako pohledávku vůči správci daně.
 • 2) Dodavatel mimo EU – celní orgán vyměří clo, které je součástí pořizovací ceny (závazek vůči celnímu úřadu se eviduje na účtu 379- závazky). Clo vstupuje do základu pro výpočet DPH.
 • Pořizování DHM může být financováno, například:
  • Z peněžních prostředků společnosti (211,221)
  • Z poskytnutého úvěru
  • Účetní jednotka poskytne dodavateli zálohu, která představuje v podstatě částečnou úhradu pře konečným vyúčtováním investiční dodávky
  • V některých případech vyžaduje po investorovi zálohu na budoucí dodávku – tato záloha se účtuje do 0 účtové třídy (považována za DM), a to jako pohledávka na účtu 052 (resp. 051)

 

POŘÍZENÍ DM VLASTNÍ ČINNOSTÍ

 • Vznikají náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy, protože výdaje souvisí s pořízením DM, můžou se uplatnit v nákladech pouze ve formě odpisu. Proto je nutné tyto částky zaúčtovat v účtové skupině 58, aby tyto náklady v okamžiku pořízení neovlivnily výsledek hospodaření.

 

BEZÚPLATNÉ POŘÍZENÍ DM

 • Bezúplatné nabytí DHM se může uskutečnit dvojím způsobem:
  • a) darováním (01,02,03/648)
  • b) bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu

 

POŘÍZENÍ VKLADEM OD SPOLEČNÍKA

 • Typ účtu ve 4. třídě závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního kapitálu nebo mimo ZK.
 • V případě vkladu majetku jako navýšení ZK (v průběhu činnosti společnosti) by se do doby zápisu navýšení ZK do obchodního rejstříku použil účet 419 – změny ZK

 

POŘÍZENÍ PŘEŘAZENÍM Z OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ DO PODNIKÁNÍ

 • Týká se pouze fyzické osoby (podnikatel, který vede účetnictví).
 • Účtuje se zvýšení aktiv a zvýšení vlastních zdrojů.
 • U obchodní společnosti tento případ nemůže nastat

 

POŘÍZENÍ FORMOU FINANČNÍHO LEASINGU

 • ZoÚ finanční leasing jako poskytnutí majetku za úplatu do užívání, jestliže je uživatel oprávněn nebo povinen po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k tomuto majetku
 • Finančním leasingem se pro účely daně z příjmů rozumí přenechání věci poskytovatelem leasingu k užití uživateli za úplatu, pokud po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele
 • Praktickým smyslem uzavřením smlouvy je skutečnost, že uživatel získá předmět do svého užíván, aniž by za něj musel zaplatit celou vstupní cenu najednou.
 • Uživatel platí leasingové společnosti náhradu za užívání věci rozdělené do předem stanoveného počtu splátek.
 • Poskytovatel leasingu má celou dobu jeho trvání k majetku vlastnické právo a tento majetek také účetně i daňově odepisuje.
 • Jednotlivé splátky bude uživatel účtovat do nákladů, na začátku bývá finanční leasing podstatně vyšší než ostatní splátky, je nutné tyto náklady časově rozlišovat.

 

Podmínky, za kterých lze uznat daňový výdaj (náklad):

 • Hmotný majetek, který lze odepisovat
 • Musí být dodržena minimální doba leasingu:
  • majetek zařazený v 1. odpisové skupině 36 měsíců
  • odpisová skupina 54 měsíců
  • odpisová skupina 114 měsíců
  • odpisová skupina 234 měsíců
  • odpisová skupina 354 měsíců
  • odpisová skupina 594 měsíců
 • Kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DM

 •  jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období částku 40 000,- Kč.

 

Účtování technického zhodnocení:

 • Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové skupiny 0 mezi dlouhodobý majetek.

 

Jeho hodnota buď:

 • a) zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (na účtech účtových skupin 01, 02)
 • b) tvoří samotnou položku (v případě, že je technické zhodnocení provedeno např. na pronajatém majetku), v takovém případě se využívají samotné syntetické účty.

 

3) OPRAVNÉ POLOŽKY K DM

 • při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku. Je.li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku.
 • Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomoci učtu 09x – Opravné položky k dlouhodobému majetku, a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky účet 559 – Tvorba opravné položky.
 • Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci. Zrušení, snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů ve prospěch účtu 559 a souvztažně na vrub účtu 09x.

 

4) ANALYTICKÁ EVIDENCE DM

 • Cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku.
 • Obsahem požadovaných informací je zejména:
  • název nebo popis majetku, popř. číselné označení
  • datum a způsob pořízení
  • datum zaúčtování na příslušný účet, tj. uvedení do užívání
  • ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách
  • údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů
  • informace o zůstatkových cenách účetních a daňových
  • datum a způsob vyřazení

 

5) INVENTARIZACE

 • je třeba zde zkontrolovat, zda souhlasí stavy DM v účetnictví s operativní evidencí Dm na inventárních kartách, mimo jiné se jedná o kontrolu na těchto účtech:
 • Účet 042 -Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  • Pokud stav ke konci účetního období není nula, je třeba doložit, že účetní jednotka má v evidenci například rozestavěnou budovu
 • Účty 021 – Stavby; 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory
  • Je nutné ověřit následující shody:
   • Pořizovací cena na účtech 021, 022 souhlasí s pořizovací cenou na kartách
   • Obrat MD na příslušných účtech odpovídá cenám přírůstku majetku na evidenčních kartách
   • Obrat Dal na účtech 02x odpovídá úbytkům majetku v pořizovacích cenách
 • Účty 08x – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  • Je třeba zkontrolovat jednak zůstatek na tomto účtě s výši oprávek na kartách, a také případné obraty na straně MD účtů 08x musí odpovídat pořizovací ceně vyřazovaného majetku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!