Postavení CR v národním hospodářství – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Postavení CR v národním hospodářství

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

POSTAVENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

VLIV NA EKONOMIKU

 • Odvětví CR patří mezi nejvýznamnější součásti národních ekonomik i světového trhu.
 • Uvádí se, že mezinárodní CR svým obratem kolem 600 mld. USD zaujímá v mezinárodním obchodu první místo (následuje obchod s ropou a automobilový průmysl).
 • V důsledku svého vlivu na tvorbu hrubého domácího produktu, devizové a daňové přínosy a tvorbu pracovních příležitostí je jeho další rozvoj v zájmu každého státu.
 • Ekonomický význam cestovního ruchu je dán rovněž tím, že druhotně pozitivně ovlivňuje řadu dalších odvětví a sektorů jako jsou zejména doprava, obchod, stavebnictví, bankovnictví, kultura, sport, …

 

Pozitivní vlivy CR na ekonomické prostředí:

 • zvyšování místního rozvoje =) rozvoj regionů, pomáhá místnímu obchodu a průmyslu, rozvoj infrastruktury, přináší peníze do místních rozpočtů, …
 • stimuluje rozvoj celé řady souvisejících oborů a činností (doprava, obchod, sport, …),
 • vytváří pracovní místa =) v oblastech CR nízká nezaměstnanost.

Negativní vlivy CR na ekonomické prostředí:

 • dopad na nerovnoměrný ekonomický rozvoj oblasti / státu =) v oblastech CR vyšší životní úroveň,
 • změny spotřebitelského chování rezidentů =) dovoz zboží,
 • inflace=) zvýšení cenové hladiny v oblastech CR.

 

VLIV NA ZAMĚSTNANOST

 • Cestovní ruch je největším zaměstnavatelem na světě (podle údajů WTO). Jelikož cestovní ruch je multioborové odvětví, na jehož činnosti se podílí řada ekonomických odvětví a sektorů, není jednoduché přesně určit pracovní místa v cestovním ruchu = kolik lidí pracuje v CR, protože k pracovním místům, která jsou vytvořena cestovním ruchem, nepatří jen místa v hotelnictví a pohostinství, ale i v mnoha dalších odvětvích terciární sféry (obchod a služby), jejichž existenci bezprostředně podporuje cestovní ruch. Naopak i obce, které nejsou střediskem cestovního ruchu, mají minimální množství pracovních míst v pohostinství (pro uspokojení potřeb domácích obyvatel). Také svou roli zde hraje faktor, že statistika zachycuje jen stále pracovníky ne sezónní.
 • Cestovní ruch také nabízí široké spektrum podnikatelských příležitostí: typické jsou malé a střední podniky (10-25) zaměstnanců jako jsou cestovní kanceláře, ubytovací zařízení, stravovací provozovny, … Jde o flexibilní podnikatelské jednotky, které se snadno přizpůsobují potřebám trhu =) jistota a stabilita podnikání = málo krachujících podniků.

 

Pozitivní vlivy CR na zaměstnanost:

 • široká škála pracovních míst pro pracovníky s různými stupni kvalifikace.

Negativní vlivy CR na zaměstnanost:

 • sezónní zaměstnávání lidí tzn. nižší nezaměstnanost jen v určitých obdobích roku

 

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Cestovní ruch je mnohotvárná ekonomická aktivita vzájemně na sebe působící s životním prostředím v rámci oboustranného procesu. Na jedné straně ekologické zdroje poskytují základní složky, rozhodující výrobní faktory pro turisty k zábavě a relaxaci. Na druhou stranu cestovní ruch vytváří celou řadu nežádoucích vedlejších produktů, které jsou záměrně uspořádány a modifikovány životnímu prostředí, ale také působí na něho kladně a to v rámci ochrany přírody.
 • Zjednodušeně se dá říct, že cestovní ruch bez životního prostředí nemůže existovat = základní předpoklad CR (příroda a přírodní atraktivity) takže kromě negativních vlivů, které vznikají, jako sekundární prvky na něho působí i pozitivně a to primární cestou: politikou trvale udržitelného rozvoje CR, která má dva cíle:
 • ochranu životního prostředí,
 • optimální využívání potencionálu dané destinace CR z hlediska turistiky.

 

Pozitivní vlivy CR na životní prostředí:

 • pobídky k ochraně a zlepšování životního prostředí =) zvýšení úrovně a intenzity v péči o krajinu (např.: Greenpeace, …),
 • podpora kulturního a přírodního dědictví, tradic a zvyků (na státní i mezinárodní úrovni, např.: UNESCO,…),
 • ´´zelené standarty´´ v CR a udržitelný rozvoj CR (ekohotely, agroturistika, …),
 • zlepšení přístupnosti a prostupnosti přírody (cyklotrasy, naučné stezky,hipstezky, …),

Negativní vlivy CR na životní prostředí:

 • znehodnocování krajiny např.: výstavbou rekreačního areálu nebo stavbou dálnice =) úbytek zeleně a znehodnocení krajiny jako celku =) úbytek původních živočišných a rostlinných druhů
 • poškozování přírodních hodnot a biodiverzity = vandalismus (vrypy a grafity na přírodních útvarech či sběr vzácných rostlinných a živočišných druhů, nerostů a hornin = sběr suvenýrů, např.: sběr škebliček u moře má také špatný dopad na biodiverzitu nebo písku na poušti))
 • kontaminace životního prostředí (zanesením cizích prvků: úmyslné: odpadky nebo neúmyslné: semínka rostlin či malé živočichy např.: na oděvu nebo botách – mohou naružit místní ekosystém),
 • nadměrné emise a hluk (silniční a letecká doprava, zábavné parky, noční lyžování, …),
 • znečišťování vody (povrchových i podzemních vod),
 • eroze (sešlapování půdy, narušení skalních stěn při horolezectví, …),
 • spotřebovávání přírodních zdrojů (hlavně (léčebné zdroje),

 

VLIV NA KULTURNĚ-SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

 • V porovnání s ostatními vlivy cestovního ruchu jsou kulturně-sociální přínosy a dopady méně medializované a zatím ne důsledně zkoumané, ale to neznamená, že by se mělo na ně zapomínat.
 • Jedná se o různorodé vlivy působící na společnost. Tyto vlivy se vyznačují změnami v rovině psychologické, kulturní, sociální a urbanistické a projevují se jako materiální i nemateriální.

 

Pozitivní vlivy CR na sociálně-kulturní prostředí:

 • povzbuzení pocitu hrdosti a občanského zájmu =) probouzí hrdost na místní a národní dědictví a zájem o jeho uchování,
 • sociální kontakty a kulturní výměnu mezi hostiteli a hosty =) oboustranné pochopení a tolerance, zmenšení předsudků, zmírnění napětí ve světě a přispění ke světovému  míru,
 • zvyšuje vzdělanost lidí =) kdo cestuje, ten poznává = nenucenou formou se vzdělává,
 • místní rozvoj =) vybavenost pro cestovní ruch přináší prospěch místním obyvatelům.

Negativní vlivy CR na sociálně-kulturní prostředí:

 • změna nebo úplná ztráta původní identity =) adaptace kultury dané oblasti na požadavky turistů, z tradičních výrobků se stávají masově prodávané suvenýry, život místních obyvatel se podřizuje rytmu a zvyklostem turistů (časy podávání pokrmů v hotelech a restauracích, …), …
 • dopady na morálku obyvatelstva v destinaci =) nárůst kriminality, prostituce a hazardních her, alkohol a drogy, šíření nemocí, …
 • neshody mezi turisty samotnými i mezi turisty a místními obyvateli =) kulturní a náboženské střety, etnické problémy.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!