Postavení manažera v organizaci, typy manažerů

 

Otázka: Postavení manažera v organizaci, typy manažerů

Předmět: Management

Přidal(a): Tomáš Ďurica

 

 

Manažer:

 • je řídící pracovník, který je zodpovědný za dosahování cílů ve firmě, popř. v její části
 • samostatná profese, kdy pracovník na základě smlouvy, pověření či zmocnění aktivně provádí řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími kompetencemi (manažer je specifickým zaměstnancem, a to jak výší mzdy, tak i pravomocemi a odpovědnostmi)
 • manažer a podnikatel nejsou zcela totožné pojmy
 • manažeři nenesou riziko podnikání a v případě zániku firmy mohou přijít pouze o své „místo“
 • měl by mít znalosti a dovednosti z více oborů: Např.: ekonomie, psychologie, sociologie, umění orientace na trhu práce, komunikační dovednosti

Vlastník firmy se nemusí účastnit řídícího procesu ve své firmě a manažery si může jednoduše najmout.

 

MANAŽERSKÁ PYRAMIDA

Vrcholový management – TOP management

 • jedná se o skupinu nejvýše postavených řídících pracovníků – ředitelé velkých společností, generální ředitelé, prezidenti a viceprezidenti
 • velmi úzká a nejlépe placená skupina
 • tato skupina vytváří strategii firmy, tj. směru, kterým by se firma měla ubírat
 • od jejich výkonů a umění řídit se odvíjí prosperita firmy

 

STŘEDNÍ MANAGEMENT

 • Zaujímá největší podíl činností poskytování a získávání informací – až 40 % práce s lidmi, důraz je kladen na koncepční a strategickou práci
 • Je podřízena přímo TOP Managementu

Do této skupiny především patří:

 • Střední management je typicky tvořen ve větších organizacích vedoucími úseku, útvaru, vedoucí oddělení apod., Manažer kvality, rizik, bezpečnosti apod…

 

MANAŽEŘI PRVNÍ LINIE

 • Rozsah jejich odpovědnosti je na úrovni nejmenších organizačních jednotek nebo svěřené oblasti, tato skupina manažerů je nejpočetnější. Pro tuto skupinu je typické operativní řízení a řeší na pracovišti každodenní úkoly a s tím spojené problémy.
 • Tato základní úroveň manažerů je nadřízena výkonným pracovníkům

Do této skupiny především patří:

 • Mistři, vedoucí účtárny, skladu, dílen apod.

 

VÝKONNÝ MANAGEMENT

 • Střední management a management první linie je označován společným názvem ,, výkonný management „ – kdy mezi jeho hlavní činnosti patří zabezpečení komunikace mezi vedením formy a provozními zaměstnanci.
 • Výkonný management je typický pro veliké firmy, v menších firmách odpadá druhá úroveň.

 

TYPY MANAŽERA

Autokratický

 • Typický pro vedoucího, který sám rozhoduje a přikazuje, nenaslouchá návrhů, druhých
 • Systematicky a neustále provádí kontrolu plnění zadaných úkolů, styl je vhodný pro armádu, předností tohoto stylu je rychlé rozhodování a udílení pokynů.

Demokratický

 • Naslouchá podřízeným, vede s nimi diskuse, konečné rozhodnutí činí manažer sám a provádí kontrolu plnění úkolů
 • Styl je vhodný pro podřízené, kteří jsou tvůrčí, mají zájem o práci a neustále se snaží o zlepšování

Liberální styl

 • Nepoužívá přímé řídící příkazy
 • Styl vhodný pro oblast školství, vědu a výzkum
 • Manažer podporuje týmovou práci, směruje ke splnění cílů

Byrokratický styl

 • Manažer opírá svou činnost o nařízení a směrnice ,,shora“ při zadávání úkolů podřízeným
 • Neopírá se o svou autoritu, ale o autoritu nadřízených
 • Styl velmi nevhodný a neprofesionální
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!