Potřeby, statky, služby, dělba práce, tržní mechanismus

 

Otázka: Potřeby, statky, služby, životní úroveň, dělba práce, tržní mechanismus

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Devon

 

EKONOMIKA = HOSPODÁŘSTVÍ, konkrétní věda v určitém odvětví

EKONOMIE = všeobecná věda, která se zabývá uspokojováním lidských potřeb – lidské potřeby jsou nekonečné, ale zdroje jsou omezené

 • A) mikroekonomie: zkoumá rozhodování jednotlivých subjektů – nějaký určitý podnik, domácnost
 • B) makroekonomie: zkoumá ekonomický systém jako celek – národní hospodářství (inflace, míra nezaměstnanosti)

Každá makroekonomická teorie má základ v mikroekonomii

 

POTŘEBY

 • Požadavky, které si člověk uvědomuje a při jejichž nesplnění má pocit nedostatku a snaží se ho odstranit (požadavek uspokojit)
 • jsou uspokojovány pomocí statků a služeb
 • každý člověk má jiné potřeby
 • potřeby jsou nekonečné, uspokojení jedné potřeby (HLAVNÍ) vede k potřebě další (DOPŇKOVÉ)

Dělení potřeb:

 • A1) FYZICKÉ: jsou dány biologickou podstatou člověka – jíst, pít, spát, obléci se
 • B1) DUŠEVNÍ: jsou dány rozvojem myšlení a tím, že člověk žije ve společnosti – přátelství, lásky, kulturní zážitek,..
 • A2) INDIVIDUÁLNÍ: potřeby, které se týkají jednotlivce – např. poslech rádia
 • B2) KOLEKTIVNÍ: potřeby, které se v jednou okamžiku týkají skupiny lidí – např. obyvatelé obce, zaměstnanci podniku, celá společnost (zajištění zdravotní péče, vzdělávání, bezpečnost)
 • A3) HLAVNÍ: koupě fotoaparátu
 • B3) DOPŇKOVÉ: koupě filmu, udělat první snímky, vyvolat fotografie
 • A4) ZBYTNÉ: nejsou bezpodmínečně nutné k životu, obejdu se bez nich (např. kaviár)
 • B4) NEZBYTNÉ: bezpodmínečně nutné k životu (např. spánek, chléb, voda)Potřeby, statky, služby, životní úroveň, zdroje statků a služeb, výrobní faktory, dělba práce, tržní mechanismus

 

STATKY A SLUŽBY – prostředky k uspokojování potřeb

STATKY = Předměty, které uspokojují potřeby

 • A1) HMOTNÉ:
  • věci, kterými lze uspokojit lidské potřeby (boty, dům, kolo..)
 • B1) NEHMOTNÉ:
  • duševní výtvor člověka (znalost cizího jazyka, počítačový program)
 • A2) SPOTŘEBNÍ: slouží přímo k uspokojení potřeb např. potraviny, oděv; dále se dělí na
  • 1. konzumní – používají se pro dlouhou dobu, nespotřebují se najednou (televize, nábytek) => po každém použití se nemusí obnovovat
  • 2. konzumační = předměty jednorázové spotřeby = použijí se jen jedenkrát a tím se spotřebují, proto se musí neustále obnovovat (potraviny, uhlí, plyn, voda)
 • B2) KAPITÁLOVÉ:
  • slouží k výrobě a nespotřebováváme je přímo, s jejíž pomocí něco vyrobíme např. obilí, vařič, látka, šicí stroj; také slouží k poskytování služeb např. pro opravu televizoru jsou třeba náhradní díly, nářadí atd.
 • A3) statky ekonomické:
  • vznikají hospodářskou činností, jsou omezené, všechno, co se vyrábí
 • B3) statky volné:
  • zdarma v přírodě (např. trhání malin), nevznikají hospodářskou činností, nejsou omezené

 

SLUŽBY = Činnosti, které uspokojují potřeby jsou služby – opravy, doprava, kadeřnická činnost, lékařská péče

 • a) VĚCNÉ SLUŽBY – činnosti, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky (různé opravy)
 • b) OSOBNÍ SLUŽBY – souvisí pouze s vlastní osobou (kadeřnictví, pedikúra, zdravotní a lázeňská péče, kultura a výchova)

 

VEŘEJNÉ STATKY A SLUŽBY = Poskytuje je stát, který ovšem na ně musí získat prostředky. Ty získává z našich DANÍ!! Dá se tedy říct, že i veřejné statky a služby platíme, ale nepřímo.

Podle toho existuje dělení na:

 • a) placené
 • b) poskytované: statky zdarma (z daní)

 

SPOTŘEBA = užití statků a služeb k uspokojování lidských potřeb (konečná a spotřební)Potřeby, statky, služby, životní úroveň, zdroje statků a služeb,
výrobní faktory, dělba práce, tržní mechanismus

 

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

 • životní úroveň je dána mírou uspokojení potřeb
 • Zahrnuje:
  • 1. kolik statků a služeb obyvatelstvo spotřebuje a v jaké kvalitě
  • 2. kolik veřejných statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno a v jaké kvalitě (policie)
  • 3. jaká je úroveň životních podmínek (životní prostředí, množství volného času)
 • Životní úroveň se stále mění. Z historického pohledu se zvyšuje, avšak není stejná u všech lidí a národů.
 • UKAZATELE:
  • příjem obyvatelstva, ceny statků a služeb, úroveň bydlení, živ. prostředí, sociální jistota
  • K vyjádření se používá různých ukazatelů.
  • 1. DÍLČÍ: např. jak dlouho musíme pracovat, abychom si mohli koupit určitý výrobek -> průměrná mzda
  • 2. SOUHRNNÉ: např. HDP

 

ZDROJE STATKŮ A SLUŽEB

 • zdroj je v ekonomice vše, co je použito jako vstup při vytváření statků a služeb

 

VÝROBNÍ FAKTORY

 • tvoří je zdroje, které jsou potřebné pro výrobu statků nebo k poskytování služeb
 • 1. přírodní zdroje – půda, nerostné bohatství, lesy, voda, vzduch
 • 2. kapitál – všechny kapitálové statky (hmotné i nehmotné) používané k práci při produkování statků a služeb (vrtačka, plech, látka, software, silnice, náklaďák)
 • 3. práce – vynaložení fyzické a duševní energie člověka na získání statků a služeb.

 

PRÁCE = je cílevědomá lidská činnost, která s využitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statky a služby.

 • K vykonání práce musí mít člověk fyzické a duševní schopnosti
 • V průběhu vykonávání práce se schopnosti člověka zdokonalují
 • Cena práce je vyjádřena platem (státní sféra) nebo mzdou.

 

Při vzniku statků a služeb dochází

 • K dělbě práce – rozdělení pracovních činností mezi skupinu lidí.
 • Ke specializaci – zaměření skupiny a jednotlivců na určitý druh práce
 • Ke kooperaci – spolupráce při vytváření statků a služeb.Potřeby, statky, služby, životní úroveň, zdroje statků a služeb, výrobní faktory, dělba práce, tržní mechanismus

 

PŘÍRODNÍ ZDROJE = Takové statky, které člověk odebírá z přírody a přetváří je v různé produkty.

 • Mohou z nich být získávány suroviny, paliva, energie.
 • Mohou být bezprostředně využívány jako spotřební předměty, např. pitná voda.
 • Dělení:
  • A) OBNOVITELNÉ – např. reprodukce ryb v mořích
  • B) NEOBNOVITELNÉ – vyčerpatelné, mají svůj kvantitativní limit
  • C) POZEMKY – můžeme neomezeně využívat bez jejich technického opotřebení, ale nemůžeme je reprodukovat

 

KAPITÁL

 • peníze nejsou výrobní faktor
 • finanční kapitál slouží k získání výrobních faktorů – k pořízení hmotného kapitálu, využití přírodních zdrojů, placení práce, ale sám o sobě není výrobním faktorem
 • přírodní zdroje se vložením práce stávají kapitálem

 

DĚLBA PRÁCE

 • předpoklad pro funkci ekonomie
 • jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděny určitou vybranou skupinou lidí – dochází k rozdělení práce
 • Dochází k ní mezi lidmi, zeměmi i mezi firmami
 • umožňuje specializaci (specializovaní prodejci si navzájem můžou vyměňovat výrobky)
 • dochází tak ke zvyšování produktivity práce a snižování nákladů
 • 1. přirozená: historicky nejstarší formou, věk nebo muž(lov, boj) X žena(sběr, příprava potravin)
 • 2. společenská: podstata individuálních schopností lidí, profesní dělba práce – řemeslo, zemědělství,..
 • 3. technická: rozdělení určitého druhu práce na řadu dílčích operací v rámci výrobní jednotky (dílny, továrny), přínosem je krok k automatizaci, negativní je monotónost
 • 4. mezinárodní: je dána schopnostmi lidí, ale i přírodními a klimatickými podmínkami

 

TRŽNÍ MECHANISMUS – pohyb poptávky a nabídky

 • trh = místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a tvoří se cena
 • subjekty trhu – domácnosti, podniky, stát
 • zboží = statky a služby určené k prodeji
 • cena = peněžní vyjádření hodnoty zboží (smluvní – dohoda dodavatel a odběratel, úředně stanovené – pevné, regulované – věcně či časově usměrňované)Potřeby, statky, služby, životní úroveň, zdroje statků a služeb, výrobní faktory, dělba práce, tržní mechanismus

 

POPTÁVKA = Ochota a schopnost spotřebitelů kupovat za určitou cenu určité množství zboží

Faktory, které ovlivňují poptávku

 • změna počasí (př. je teplejší měsíc než obvykle)
 • změna užitečnosti výrobku (př. hygienik ČR vydá zprávu – zmrzlina prospívá zdraví)
 • změna příjmu – ↑reálných příjmu = ↑poptávky
 • změna ceny nebo dostupnosti komplementárních(doplňkových) produktů
 • druh zboží, kvalita, jakost, značka, ekonomická situace státu, reklama, design…
 • SUBSTITUČNÍ STATKY (SUBSTITUTY): výrobky, které svými vlastnostmi mohou nahradit produkt jiným – mohou se zaměnit např. káva/čaj
 • KOMPLEMENTÁRNÍ STATKY (KOMPLEMENTY): výrobky, kde prodej jednoho doprovází prodej druhého – jsou často spotřebovány společně např. pračka/prací prášek
 • Čím vyšší je cena, tím je nižší poptávané množství (a naopak)

Typy poptávky

 • 1. Dílčí – poptávka po jednom výrobku
 • 2. Individuální – poptávka jednoho kupujícího
 • 3. Agregátní – všichni, kdo zamýšlejí koupi

 

NABÍDKA = ochota a schopnost prodávajících nabízet za určitou cenu určité množství zboží

Faktory, které ovlivňují nabídku

 • cena
 • výrobní náklady
 • počet výrobců či dodavatelů
 • specifické faktory např. počasí v zemědělství

Typy nabídky

 • 1. DÍLČÍ: jeden výrobek od více výrobců
 • 2. INDIVIDUÁLNÍL: nabídka jednoho výrobce
 • 3. AGREGÁTNÍ: všechno zboží na trhu od všech výrobců (celková nabídka)Potřeby, statky, služby, životní úroveň, zdroje statků a služeb, výrobní faktory, dělba práce, tržní mechanismus

Čím je vyšší cena, tím vyšší je nabízené množství a opačně

Jestliže bude poptávka převyšovat nabídku, bude cena stoupat. Jestliže bude nabídka převyšovat poptávku, bude cena klesat

 

TRŽNÍ MECHANISMUS

 • je pohyb poptávky a nabídky
 • reguluje množství vyráběného a spotřebovaného zboží v celém národním hospodářství a s pomocí vhodných státních zásahů vede k rozdělování hmotných statků a služeb
 • cena, při které se vyrovnává poptávka a nabídka se nazývá rovnovážná cena – při této ceně bude poptáno i nabízeno stejné množství = rovnovážně zboží
 • celý tento pohyb nabídky a poptávky (jehož výsledkem je pohyb cen) je tržní mechanismus
 • prvky tržního mechanismu tvoří poptávka, nabídka a cena
  • 1. určuje, jaké množství zboží bude produkováno
  • 2. nutí podniky, aby nabízely zboží za přijatelnou cenu
  • 3. pokud podniky nabízí produkt, o který není zájem, tak zanikají
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy