Povinné platby domácnosti (dům) – ročníková práce

 

   Otázka: Povinné platby domácnosti (dům)

   Předmět: Logistické a finanční služby

   Přidal(a): Budínová Adéla

 

 

Ročníková práce

Obsah

1        Úvod

2        Poplatky

2.1        Místní poplatek

3        Daň

3.1        Z čeho se daň platí

3.2        Daňové přiznání

3.3        Kdo nemusí podat daňové přiznání

4        Rodinný rozpočet

4.1        A – příjmy domácnosti

4.2        B – výdaje domácnosti

4.3        C – porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji

5        Pojištění

5.1        Typy pojištění

5.2        Podle účasti

5.3        Podle pojišťovny

6        SIPO- Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

7        Literatura

8        Závěr

 

1      Úvod

Moje ročníková práce je o povinných platbách, co se týče domácnosti. V této práci bych chtěla přiblížit všechny poplatky, daně, domácí rozpočet, pojištění, hospodaření s penězi atd. Dostala jsem na výběr z několika různých témat, ale nakonec jsem si vybrala toto téma o platbách v domácnosti. Na tomto tématu jsem pracovala především proto, že je zajímavé se dozvědět jakým způsobem a co platit, když si pořídíme vlastní dům.

 

2      Poplatky

„Poplatkem se rozumí peněžní částka za určitou službu, která se pravidelně využívá. Poplatky se platí především veřejnoprávním subjektům tj. stát a obce. Poplatky jsou hrazeny také do státního rozpočtu a státního fondu.“

Druhy některých poplatků:

 • dálniční poplatek;
 • regulační poplatek ve zdravotnictví;
 • soudní poplatek;
 • správní poplatek;
 • místní poplatek ;
 • letištní poplatek;
 • bankovní poplatek; (transakční poplatky, poplatky za správu nebo vedení účtu)
 • manipulační poplatek;
 • jízdné;
 • vstupné;
 • pokuta;
 • poplatek ze vstupného ;
 • poplatek ze psů;
 • poplatek za užívání veřejného prostranství

 

2.1    Místní poplatek

 • poplatek ze psů: platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla, maximální roční výše za psa je 1500 Kč, za druhého či dalšího psa téhož majitele až o polovinu více.
 • Poplatek ze vstupného: vybírá se ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, platí jej pořadatel a může činit až 20 % z celkově vybrané částky

 

3      Daň

Daň je platba do rozpočtu, zákonem určená a povinná. První skupinu tvoří občané s trvalým bydlištěm na území ČR tzv. rezidenti. Druhá skupina se označuje jako tzv. nerezidenti. Patří sem občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

V dnešní době je daň u fyzických osob ve výši 15%.

 

3.1    Z čeho se daň platí

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – převážně mzdy a platy
 • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku – dividendy, úroky z vkladů na účtech, apod.
 • Příjmy z pronájmu – pronájem nemovitostí, pravidelný pronájem movitých věcí
 • Ostatní příjmy – příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí a movitých věcí, výhry v loteriích, atd.

 

3.2    Daňové přiznání

Daňové přiznání slouží k vyčíslení daňové povinnosti a je dokladem pro finanční úřad. Zpravidla poplatník podává pouze řádné daňové přiznání. Může však podat také daňové přiznání opravné, popř. dodatečné. Při splnění určitých podmínek poplatník nemusí podávat daňové přiznání vůbec.

 

3.3    Kdo nemusí podat daňové přiznání

Daňové přiznání nemusí podat ten, kdo:

 • měl příjmy pouze od jednoho, a nebo postupně od více plátců daně a u všech těchto plátců daně podepsal na zdaňovací období 2011 prohlášení k dani (tzv. růžovku) a nemá jiné příjmy vyšší než 6000 Kč
 • má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění.

 

4      Rodinný rozpočet

A – sepsat a sečíst všechny čisté příjmy domácnosti/rodiny

B – sepsat seznam všech měsíčních výdajů

C – porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji

 

4.1    A – příjmy domácnosti

Příjmy jsou všechny peníze, které přijdou do domácnosti za určité období. Příjmy dělíme na několik druhů podle toho, odkud do domácnosti přicházejí.

 • Mzda – vzniká na základě pracovně právního vztahu na základě pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce.
 • Dávky – peněžité sociální dávky – jsou vypláceny v rámci několika režimů:
  • dávky vyplácené na základě pojištění (nemocenského, důchodového, státní politiky zaměstnanosti)
  • dávky státní sociální podpory
  • dávky sociální pomoci.
 • Příjmy z podnikání.
 • Příjmy z pronájmu – vznikají na základě pronajímání nemovitosti – dům, byt, pole.
 • Příjmy z kapitálového majetku – vznikají při vlastnění akcií

 

4.2    B – výdaje domácnosti

Výdaje jsou všechny peníze, které domácnost v určitém období vydá. Udělejte si podrobný pomocný seznam veškerých výdajů (možná je i tabulka). Zvolte si způsob, který vám vyhovuje.

 • Bydlení – nájem, vodné stočné, plyn, elektřina, topení, internet, telefon, daň z nemovitosti, údržba domácnosti, ….
 • Potraviny – nákupy jídla a nápojů, jídlo a nápoje v restauraci, jídlo pro domácí mazlíčky, drogerie, čistící prostředky do domácnosti,…
 • Doprava – jízdné za vlak/autobus, taxi, vlastní auto – benzin/nafta, údržba,….
 • Koníčky – kultura, zábava, sport, nákupy pro radost, hudba, knihy, výlety.
 • Oblečení – oblečení pro všechny členy domácnosti.
 • Děti – kroužky, školné, cestování dětí, péče o děti,…
 • Nahodilé výdaje – dárky, dovolená, vybavení domácnosti, kurzy pro dospělé,…
 • Pojistky – pojištění domácnosti, pojištění auta, pojištění osob,…
 • Splátky – splátky hypotéky, splátky spotřebitelského úvěrů, splátky kreditní karty, leasingové splátky,…
 • Úspory – pravidelně odkládané částky na tvorbu rezerv, stavební spoření, důchodové připojištění , investice,…

 

4.3    C – porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji

 • Po vyplnění příjmů a výdajů domácnosti porovnáte příjmovou a výdajovou stránku vašeho rozpočtu a zjistíte jak hospodaříte. Následně můžete znovu projít všechny výdaje a přemýšlet, zda některé nejsou zbytečně nebo neadekvátně vysoké.
 • Druhým doporučením pak je tvorba rezerv, tzv. odkládání na horší časy. Není ani tak důležité, jakou částku si odkládáte stranou, ale hlavně to, zda se vytváření finančních rezerv stane pevnou součástí osobního či rodinného rozpočtu.

 

5      Pojištění

Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojišťovny s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěnce, vůči pojištěnci tlumit škodu z určených negativních „škodních událostí“. Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být jednotlivci nebo právnické osoby.

Pojistníci tak společně přispívají částí pojistného (kromě nákladů pojišťovny) do tzv. pojistného fondu, který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje pojišťovna.

Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazy, živelné pohromy, úmrtí (tzv. životní pojistky), ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči.

 

5.1    Typy pojištění

 • pojištění osob
  • úrazové pojištění
  • pojištění na dožití
  • důchodové pojištění
  • nemocenské pojištění
 • pojištění majetku
  • havarijní pojištění
  • pojištění proti odcizení
  • živelné pojištění
 • pojištění zájmu
  • pojištění odpovědnosti za škodu
  • povinné ručení

 

5.2    Podle účasti

 • dobrovolné pojištění
 • povinné pojištění (ze zákona)

 

5.3    Podle pojišťovny

 • soukromoprávní
 • veřejnoprávní

 

6      SIPO- Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva

SIPOSoustředěné inkaso plateb obyvatelstva je služba poskytovaná Českou poštou.

Tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, kterou strhne z účtu plátce. Plátci je přiděleno spojovací číslo, které stačí oznámit poskytovatelům služeb, kteří pak prostřednictvím SIPO dostávají peníze za své služby. Výhodou pro plátce je snížení počtu inkas z účtu na jedinou platbu, což je výhodné zejména pro klienty bank, kteří za provedení inkasní platby platí poplatky.

Přibližně od roku 2005 je možno si nechat zasílat SIPO výpis i na e-mailovou adresu ve formě PDF. Zasílání papírového výpisu do poštovní schránky a zasílání elektronického výpisu do e-mailu, není možno si nastavit zároveň, je možno si vybrat vždy jen jednu variantu.

Od října 2011 je tato služba, poskytovaná Českou poštou, zpoplatněna na 5 Kč za rozesílání rozpisu bezhotovostních plateb SIPO do schránek uživatelů. Zapříčinil to růst nákladů na tvorbu a následnou distribuci do schránek občanů. Službu SIPO v současné době využívá zhruba 3,8 milionu občanů.

 

7      Literatura

Poplatek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatky

Místní poplatek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_poplatek

Daň: Kdo platí daně?. Daně [online]. 20.2.2013. Praha, 2013, 15.04.2013 [cit. 2013-04-15]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-prijmu/pruvodce/kdo-plati-dan-a-jak-je-vysoka/

Domácí rozpočet. In: Domácí rozpočet [online]. 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://www.abecedarodinnychfinanci.cz/lekce/rodinny-rozpocet

Pojištění. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD#Typy_poji.C5.A1t.C4.9Bn.C3.AD

Sipo. In: Sipo [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/SIPO

 

8      Závěr

V této ročníkové práci jsem popsala základní věci, které patří k povinným platbám domácnosti. V budoucnu se budeme učit, ale také sledovat změny, co a jak se bude platit. Hlavně jsem se snažila zjistit, za co vše občan platí, má-li svůj dům, a také jak hospodařit s penězi, abychom jsme se vyvarovali dluhům a spořili do budoucna.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!