Pracovněprávní vztahy – otázka z ekonomie

 

Otázka: Pracovněprávní vztahy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): K.

 

 

 

 

 

 

Zaměstnavatel

– osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO

– může mít jakýkoliv počet zaměstnanců

– vystupují vlastním jménem na vlastní odpovědnost

 

Zaměstnanec

– je to FO pracovně právně způsobilá

– musí předcházet splnění povinné školní docházky

– práce ve věku do 15 let zakázána – lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

– dohodu o hmotné odpovědnosti lze podepsat po dovršení 18 let

– o uzavření pracovní smlouvy s nezletilým (méně než 18 let) je zaměstnavatel povinen vyžádat souhlas zákonného zástupce

 

Zastoupení v pracovně právním vztahu

Každá FO i PO může být zastoupena jinou FO nebo PO na základě plné moci – písemná

 

Pracovní poměr, Vznik pracovního poměru

PP je založen na pracovní smlouvě a řídí se normami pracovního práva

Vnik PP

a)      Pracovní smlouva – písemně

– pracovní poměr vniká dnem, který je udán ve smlouvě jako den nástupu do práce

b)      Jmenováním vedoucího pracovníka

– PP vniká dnem jmenováním

c)      Volbou

– PP začíná dnem začátku volebního období

 

Pracovní smlouva

Uzavírá se písemně, jedno vyhotovení zaměstnanec druhé zaměstnavatel

Podstatné náležitostí pracovní smlouvy:

a)      Den nástupu do práce

b)      Místo výkonu práce

c)      Druh práce

 

Povinnosti zaměstnavatele

Musí zaměstnance seznámit před uzavření PP s jeho budoucími povinnostmi a právy

Další ujednání v PS

a)      O mzdě

b)      O ubytování

c)      O zvyšování kvalifikace

d)     O rozvržení pracovní doby

 

Zkušební doba

Maximálně 3 měsíce a u vedoucích pracovníků 6 měsíců – může být i kratší

Musí být sjednána písemně

Musí zaměstnance převést na jinou práci

1) těhotná žena (ohrožuje-li práce její těhotenství nebo mateřské poslání)

2) matka dítěte mladšího než 9 měsíců

3) zaměstnanec předložil lékařský posudek (ztratil dlouhodobě způsobilost k práci)

4) na základě rozhodnutí soudu

Může převést na jinou práci

1) proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení (pro podezření z úmyslné trestní činnosti, spáchání při plnění pracovních úkolů)
 2) při prostojích nebo přerušení práce nepříznivými povětrnostními podmínkami ( odpadnou-li důvody, při která byl zaměstnanec převeden na jinou práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci zařadit zpět k jeho práci)

3) živelná událost

 

Výpověď

1)  PRÁVNÍ ÚKONY-

a) dvoustranné skončení- ,,Dohoda o skončení pracovního poměru“
b) jednostranné skončení– ,,výpověď“

,,skončení prac.poměru ve zkušební době“

,,okamžité ukončení prac.poměru“

2)  UDÁLOSTI

= uplynutí času

= skončení dohodnutých prací

= smrt

 

 

Dohoda o skončení prac.poměru

–          Uzavírá se písemně

–          Prac. poměr končí dohodnutým dnem

 

Výpověď

–          Písemně

–          Musí být doručena druhému účastníkovi jinak je neplatná

–          Takto může rozvázat prac.poměr zaměstnavatel i zaměstnanec

–          Prac.poměr končí uplynutím výpovědní doby, která začíná 1.dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a trvá 2 měsíce

–          Výpověď lze sjednat i individuálně, lze sjednat i delší výpovědní dobu, ale obě strany musí souhlasit

–          Pokud se organizace ruší, přemísťuje nebo reorganizuje a zaměstnanec se stane nadbytečným výpovědní doba je 3měsíce

–          Zaměstnanec v tzv. ochranné době- zaměstnavatel jim nesmí dát výpověď př. ženy na mateřské, ženy v těhotenství, zaměstnanec na rodičovské dovolené, v době nemoci        zákaz výpovědi v ochranné době se nevztahuje na výpověď danou z organizačních důvodů nebo z důvodů porušení kázně

–          Odstupné z organiz.důvodů: trojnásobek prům.výdělku

–          Odstupné ( úraz, nemoc z povolání): až dvanáctinásobek prům výdělku

 

Okamžité ukončení prac. poměru

–          Může učinit zaměstnanec i zaměstnavatel

–          Musí být písemně, odůvodnit a doručit

1)      Zaměstnavatel může dát OKAMŽITÉ UKONČENÍ PRAC.POMĚRU:

a)      Zaměstnanec je odsouzen za úmyslný trestní čin na dobu delší než 1 rok nebo při plnění pracovních povinností spáchal trestný čin (je odsouzen nepodmíněně na dobu nejméně 6měsíců)

b)      Zaměstnanec porušil prac .kázeň zvlášť hrubým způsobem (drogy,krádeže…)

2)      a) zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí splatnosti

b)nemůže konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl v době 15 dnů od předložení posudku

 

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Zaměstnanec – např. neplatně zruší pracovní poměr okamžitě

Může uplatnit zaměstnanec i zaměstnavatel u soudu do 2 měsíců ode dne kdy měl PP skončit neplatně.

Pracovní posudek

– zhodnocení zaměstnancovi práce, kvalifikace schopností a dovedností

– vydává se na požádání do 15 dnů

Potvrzení o zaměstnání

Musí vydat zaměstnavatel zaměstnanci při skončení PP. Uvádí se v něm: druh a doma zaměstnanosti, průměrný výdělek, srážky ze mzdy.

Pracovní řád

Vychází ze zákoníku práce. Všichni zaměstnanci musí být s ním seznámeni.

 

Pracovní doba

Je maximálně 40 hodin/ týden

Zkrácení PD může být provedeno:

a)      kolektivní smlouvou

b)      vnitřním předpisem

c)      zkrácením úvazku – např. těhotná žena, osamělý muž nebo matka pečující o dítě mladší 15 let

Pracovní doba v jednotlivých dnech nepřesáhne 9 hodin a rozdíly mezi týdenními pracovními dobami nepřesáhne 3 hodiny

Nerovnoměrné rozvržení PD – vyžaduje to povaha práce – zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví, doprava

Pracovní směna – nesmí přesáhnout 12 hodin

Pružná pracovní doba – je to základní pracovní doba a volitelná pracovní doba , základní doba je doba, během které musí být zaměstnanec na pracovišti, v rámci volitelné pracovní doby si zaměstnanec volí sám příchod i odchod ze zaměstnání.

Práce přesčas – maximálně 8 hodin týdně

Pracovní pohotovost –  zaměstnanec nevykonává prácí, je však k jejímu výkonu připraven – hasiči, záchranáři, policie

Noční práce –  22.00 – 6.00

 

Doby odpočinku

a)      Přestávka v práci

– zahrnuta přímo do pracovní doby – na oběd a oddech

– nejméně 30 minut

– po 6 hodinách u mladistvých po 4,5 hodinách

b)      Odpočinek mezi směnami

– je to doba, která musí uplynout mezi koncem a začátkem směny

– nejméně 12 hodin

c)      Nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky

– tzv. víkendové volno

– trvá alespoň 35 hodin

d)     Dovolená na zotavenou

 je delším souvislým volnem

za kalendářní rok jsou to 4 týdny

pedagogové 8 týdnů

má nárok zaměstnanec, jehož PP trval celý rok a má odpracováno alespoň 60 dnů

e)      Dodatková dovolená

pro zaměstnance, kteří pracují pod zemí – ražení tunelů, těžba nerostů

f)       Další dovolená

– jehož práce závisí na povětrnostních podmínkách

g)      Placené volno

– zaměstnanec v době dovolené pobírá náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku

 

Náhrada mzdy při překážkách v práci

a)      Na straně zaměstnance – darování krve, poskytnutí první pomoci, školení, studium, svatba, pohřeb

b)      Na straně zaměstnavatele – provozní překážky – 80% průměrného výdělku

 

Bezpečnost zdraví při práci

a)      Zaměstnavatelé jsou povinni:

– poskytovat ochranné a zdravotní prostředky

– seznámit zaměstnance s bezpečnostními předpisy

– stanovit zákaz kouření

b)      Zaměstnanci jsou povinni:

– dodržovat předpisy

– používat ochranné prostředky

– dodržovat zákazy kouření

– účastnit se školení

– oznamovat závady na pracovišti

 

Péče o zaměstnance

– ochrana zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, umožnit stravování, umožnit úschovu oděvů, osobních předmětů

– zaměstnavatel odpovídá za ztrátu a poškození těchto věcí – pokud byly umístěny na místě tomu určenými

 

Zvláštní pracovní podmínky

a)      Pracovní podmínky mladistvých

– zam. mezi 15 – 18 lety

– nesmí pracovat podzemí, riziková pracoviště

– nesmí být uzavírána hmotná odpovědnost

– nesmí pracovat v noci a přesčas

– mladiství se musejí podrobit lékařským prohlídkám

– zaměstnavatel musí spolupracovat se ZZ

b)      Pracovní podmínky žen

– stanovení zvláštních podmínek pro těhotné

– nesmí vykonávat práce pro ně nevhodné – práce pod zemí, těžba, ražení tunelů

– zaměstnavatel nesmí zaměstnávat přesčas těhotnou ženu a ženu, která pečuje o dítě mladší než 1 rok

– těhotné a pečující ženy o dítě do 8 let nesmějí být vysálány na pracovní cesty mimo obvod

– mateřská dovolení je 28 týdnů – 2 a více dětí je 37 týdnů, nastupuje od počátku 6 týdne před porodem – peněžitá pomoc v mateřství

– rodičovská dovolená – od skončení mateřské dovolené do 3 let

c)      Osoby zdravotně postižené

– poživatelé úplného, částečného, invalidního důchodu

 

Dohody o pracích konaných mimo PP

a)      Dohoda o pracovní činnosti

– na opakující se činnost

– pracovní doba nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby

– dohoda musí být písemná

– sjednán druh práce, den začátku práce, místo výkonu, odměna za práci

– lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou

– odměna je splatná ve výplatních termínech

b)      Dohoda o provedení práce

– uzavírá se na jednorázové činnosti

– předmětem dohody je výsledek práce

– nesmí přesáhnout 300/hod/rok/1 zaměstnavatel

– odměna za práci je splatná až po dokončení práce

– musí být sjednána písemně

– výdělek do 9999 – nehradí sociální a zdravotní pojištění

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!