Právní formy podnikání – ekonomie (2)

 

   Otázka: Právní formy podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): sichajda

 

 

 

 

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Na podnikání obchodní společnosti se zpravidla účastní více fyzických a právnických osob.

 

Výhody obchodních společností

–          Zákonná možnost zakládat a vlastnit více společností s minimálním finančním rizikem.

 

–          Snadnější cesta získat další společníky s možností kapitálového vkladu do společného podnikání.

 

–          Z důvodu omezeného ručení je lépe chráněn osobní majetek podnikatele – společníka/akcionáře/družstevníka, ručí za závazky společnosti pouze svým vkladem, nikoliv svým osobním majetkem.

 

–          Možnosti lepší a propracované organizace společného podnikání pro více podnikatelů.

 

–          Profesionálnější úroveň podnikání. Lepší dojem a zvuk jména firmy. Možnost účastnit se výběrových řízení, veřejných zakázek.

 

Členění obchodních společností

 • osobní

– veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

– komanditní společnost (k. s.)

 • kapitálové

– společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

– akciová společnost (a. s.)

 

Zakladatelé

 • osoby fyzické i právnické (společnost mohou založit např. dva živnostníci  nebo tři akciové společnosti nebo živnostník a s. r. o.)
 • fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením (tedy ručení i osobním majetkem) pouze v jedné společnosti

 

Charakteristické rysy

 

a)      osobní společnosti

–          neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (neomezené ručení znamená ručení i osobním majetkem a solidární ručení znamená, že kterýkoliv ze společníků může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti)

–          osobní účast společníků na řízení společnosti

–          nemají předepsán základní kapitál

 

b)     kapitálové společnosti

–          omezené nebo žádné ručení společníků

–          osobní účast společníků na řízení není vyžadována

–          jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů společnosti

–          zákon ukládá vložit minimální základní kapitál a tvořit rezervní fond

 

Zahájení podnikání

–          je dvoustupňové:

 1. 1.      založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy)
 2. 2.      vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku)

 

1)      Založení společnosti:

–          společenskou smlouvou podepsanou všemi společníky a notářsky ověřenou

–          zakladatelskou listinou notářsky ověřenou

 

2)      Vznik společnosti:

–          dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku

–          návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení společnosti

 

Pojmy související se založením OS

 • základní kapitál – peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků. Vkladem může být vše, co se dá penězi ocenit (např. budovy, stroje, autorská práva atd.)
 • podíl společníka – podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Podíl se oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti.
 • rezervní fond –  kapitálové společnosti povinně vytvářejí rezervní fond a slouží ke krytí ztrát společnosti.

 

Výhody a nevýhody

–          osobní obchodní společnosti jsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, proto je těžké je prodat. Jsou vhodné především pro malé rodinné firmy. Výhodou je podnikání bez povinného počátečního vkladu

–          kapitálové obchodní společnosti nejsou vázány na konkrétního zakladatele, podíly lze snadno prodat. Je třeba zvyšovat hodnotu firmy jako takové (nejen zisk).

 

Společnosti mohou být přeměněny (pokračují dále v jiné podobě)

a)      fúzí (sloučení dvou a více firem do jedné)

b)      převodem jmění na společníka

c)      rozdělením (jedna firma se rozdělí na více firem)

d)     změna právní formy společnosti

 

Ukončení podnikání

–          je také dvoustupňové:

 1. 1.      zrušení obchodní společnosti (s likvidací, bez likvidace, prohlášením konkurzu)
 2. 2.      zánik obchodní společnosti (výmaz z obchodního rejstříku)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy