Právní formy podnikání – ekonomie

 

   Otázka: Právní formy podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Verun

 

 

 

 

DEFINICE PODNIKÁNÍ – činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním ¨

jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků

(soustavná = dlouhodobá a opakovaná, samostatně = každý subjekt odpovídá za svou činnost, pod vlastním jménem – každý subjekt má jméno, pod kterým je zapsán v rejstříku, na vlastní účet – nese veškerá rizika spojena s podnikáním, zisk – hlavní cíl podnikání)

 

DRUHY PODNIKÁNÍ PODLE PRÁVNÍ FORMY

1)      OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI – akciová, s ručeným omezeným, komanditní společnost,

veřejná obchodní společnost

2)      DRUŽSTVA – výrobní a ostatní (zisková a nezisková)

3)      STÁTNÍ PODNIKY

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

–          jsou právnické osoby, která podnikají ve větším rozsahu, mohou je založit fyzické, právnické osoby a stát

–          zakládají se na základě společenské smlouvy, kterou uzavřou společníci-zakladatelé

–          smlouva musí být ověřena notářským zápisem

–          společnost požádá o živnostenské oprávnění a podají žádost o zápis do obchodního rejstříku

–          den zápisu se rovná den vzniku obchodní společnosti

 

ZNAKY Obchodní společnosti

a)      RUČENÍM – vyjadřuje, jakým způsobem bude společnost schopna hradit své závazky

1)      Vkladem – ručí částkou, co vložil do společnosti, je omezené

2)      Obchodním majetkem – ručí osobním majetkem i maj.společnosti – neomezené

b)      VKLAD – společníci při založení mají obvykle povinnost vložit určitý majetek (peníze,

                               movitý a nemovitý majetek, součet vkladů = základní kapitál společnost

c)      ŘÍZENÍ – vyjadřuje rozhodování o společnosti, nejčastější je VALNÁ HROMADA (sešlost

                         všech společníků), společnost řídí Jednatel, představenstvo nebo správní rada,

STATUTÁRNÍ ORGÁNY – mají právní subjektivitu a mohou jednat za společnost

d)      ROZDĚLENÍ ZISKU – je dáno obchodním zákoníkem,

 

TYPY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

V. O. S – Veřejná obchodní společnost – zakládají ji minimálně 2 osoby,

RUČENÍ – neomezené (ručí osobním majetkem)

VKLAD – není předepsán

ŘÍZENÍ – všichni společníci a každý má právo veta

ROZDĚLENÍ ZISKU – podle společenské smlouvy, nejčastěji rovným dílem, každý podíl

je zdaněn daní z příjmu fyzických osob, při vz. Ztráty ji hradí

všichni společníci

 

K. S. – Komanditní společnost – zakládají jí 2 skupiny – KOMPLEMENTÁŘI A KOMANDISTÉ

RUČENÍ – Komplementáři – neomezeně (celým svým majetkem)

– Komanditisté – omezeně – ručí vkladem

VKLAD – je předepsán pro komandity a to minimálně 5000,-

ŘÍZENÍ – společnost řídí komplementáři, komanditisté mají právo kontroly

ROZDĚLENÍ ZISKU – rozdělí se na 2 části, část pro komandity se nechá ve společnosti a tam

se to zdaní, část pro komplementáře získají podíl na zisku a zdaní ho

z daní z příjmů fyzických osob

S. R. O. – S ručením omezením – může jí založit 1-50 osob, nejčastější typ podnikání v ČR

RUČENÍ – omezené vkladem

VKLAD – je předepsán min. 200 000 Kč – společnost, každý společník min. 20 000 Kč.

ŘÍZENÍ – nejvyšší je VALNÁ HROMADA – účastní se ji všichni společníci, koná se min.

1 ročně a každý společník má počet hlasů podle vloženého majetku, v průběhu

roku řídí JEDNATEL – je zapsán v obchodním rejstříku, nemusí být společník

ROZDĚLENÍ ZISKU – se zdaní z příjmu právnických osob a společníci dostanou podíl

podle vkladu

 

A. S. – Akciová společnost –podnikatelská činnost, ve velkém rozsahu, vznikly u nás KUPONOVOU

PRIVATIZACÍ (byly to státní podniky a v roce 1990 došlo k prodání),

má více společníků

VZNIK – když se vydají akcie = emitují se = EMISE AKCIÍ

AKCIE – jsou cenné papíry, které vyjadřují vložený majetek do společnosti, vydávají se

v Nominální hodnotě, která je uvedena na cenném papíru

AKCIONÁŘ – majitel akcií, koupí si akcie a vloží do podnikaná majetek – peněžní, majetkový

má právo se podílet na řízení a. s., čím více akcií, tím více hlasů

DIVIDENDA – připadá na 1 akcii, je to podíl na zisku

RUČENÍ – omezené, akcionář ručí svým vkladem, společnost celým majetkem

VKLAD – vytváří se na základě vydání akcií, dělí se na:

VEŘEJNÉ EMISE AKCIÍ – může si je koupit kdokoliv, nominální hodnota musí

být 20 miliónu

NEVEŘEJNÉ  – akcie koupí společníci, výše emise musí být 2 milióny

ŘÍZENÍ – Valná hromada akcionářů, 1x ročně, rozhoduje o systémových věcech, každý

akcionář má právo hlasovat,

– Představenstvo, Správní rada – několik osob, které řídí společnost v průběhu roku

– Dozorčí rada –  kontrolní orgán, který dohlíží na činnost představenstva

ROZDĚLENÍ ZISKU – zisk se zdaňuje ve společnosti z daní z příjmu právnických osob a čistý

zisk se rozdělí podle rozhodnutí valné hromady

 

DRUŽSTVO – právní forma podnikání, nepatří k obchodním společnostem, jsou to společnosti, které

sdružují občany, kteří vkládají majetek do skupinového vlastnictví, 2 typy:

1)      Podnikatelské subjekty – zemědělské, spotřební, výrobní družstvo

2)      Organizace, které zajišťují sociální nebo jiné potřeby svých členů – nejsou založeny pro to, aby dosáhly zisku – bytová d,. družstva invalidů

– založit ho může min. 5 osob

RUČENÍ – družstvo ručí celým svým majetkem, člen neručí

VKLAD – na člena není stanoven, na družstvo musí být 50 000 Kč

ŘÍZENÍ – Členská schůze – setkání všech členů, 1x ročně, volí představenstvo, které družstvo řídí

během roku, ti si volí předsedu, který má slovo ve společnosti,

Kontrolní komise – kontroluje činnost představenstva

ROZDĚLENÍ ZISKU – zisk se zdaní z příjmu právnických osob a členská schůze rozhoduje o rozdělení

 

ORGANIZACE- představuje jakoukoliv instituci, která vznikla podle zákonných podmínek, dělí se na 2 částí:   ZISKOVÁ a  NEZISKOVÁ – cílem je zlepšení úrovně společnosti, rozdělení- podle majetku a) organizace řízená krajem, státem, obcí – 1) organizační složky státu, kraje, obce – financuje je stát,

jsou financovány zřizovatelem, majitelem (školství,

zdravotnictví, vědy)

2) příspěvkové organizace – jsou financovány příspěvkem,

jsou zřizovány v oblasti kultury a vzdělávání, (jazykové

školy, knihovny)

b) ostatní neziskové organizace – patří sem Občasné sdružení – občané se společnými zájmy, získávají

majetek od státu, sponzorů a členských příspěvků

Obecně prospěšná společnost – majetek získávají   z příspěvků zakladatelů, dotace od státu nebo dary obce, sociální péče, vzdělávání, zdravotní č.

 

Nadace – majetek je z darů, zabývají se pomoci určitým skupinám lidí, objektům, živočichům,

zakládají je známe osobnosti

 

UKONČENÍ ČINNOSTI PODNIKU

1)      Zánik = den výmazu z obchodního (živnostenského) rejstříku

2)      Zrušení – a) Likvidací – ukončení činnosti, rozprodání – peníze se rozdělí, zaplatí se dluhy

– uplynutím doby, splněním cíle, z rozhodnutí společníků, úmrtím

podnikatele, soudním nařízením, úpadkem,

b) Bez likvidace – majetek podniku přechází na nástupce, činnost nekončí, zaměstnanci

zůstávají

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!