Právní úprava účetnictví – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Právní úprava účetnictví

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

PRÁVNÍ NORMY

Účetnictví je upravováno soustavou právních norem. Základním předpisem je Zákon o účetnictví. Další normou jsou prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR (upravují oblasti účetnictví pro jednotlivé skupiny ÚJ). Podnikatelských subjektů se týká vyhláška č.500/2002 sb. Podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účtování poskytují České účetní standardy pro podnikatele.

 

Právní síla těchto norem:

1) Zákon o účetnictví (č.563/1991 sb.)
2) Vyhlášky MF
3) České účetní standardy
4) Další předpisy, které musí účetní jednotka využívat: Obchodní zákoník, daňové zákony, pojišťovací zákony, zákoník práce, zákon o cenných papírech aj.

 

Zákon o účetnictví:

Je povinností vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem.
ÚPLNĚ: Jestliže jsou zaúčtovány všechny účet. případy týkající se daného účet. období.
PRŮKAZNÝM ZPŮSOBEM: Jestliže jsou veškeré účetní případy a zápisy doloženy účetním dokladem a pokud ÚJ provedla inventarizaci.
SPRÁVNĚ: Jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem a dalšími předpisy.

 

Obsah zákona:

 1. definuje ÚJ (osoby, které se řídí zák. o účetnictví)
 2. definuje předmět účetnictví a účetní období (= 12 po sobě jdoucích měsíců – kalendářní x hospodářský rok)
 3. stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účet. metod, včetně pokud za nedodržení
 4. stanoví pravidla pro oceňování
 5. definuje účet. knihy a jejich otevírání a uzavírání, účet. doklady
 6. definuje směrnou úč. Osnovu
 7. stanoví základní požadavky na obsah účetní závěrky a její zveřejňování

 

PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ

Účetnictví je písemné zaznamenávání všech informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách, vždy za určitě období.

 

Předmětem účetnictví je zaznamenávat v ÚJ:

 • stav a pohyb aktiv a pasiv
 • náklady, výnosy a s tím související výsledek hospodaření

 

FUNKCE ÚČETNICTVÍ

 • Poskytuje informace pro potřeby podnikatele: Informace o průběhu hospodaření
 • Může sloužit jako důkazní materiál při vedení sporů
 • Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – na základě informací o minulosti i současnosti firmy se mohou vedoucí pracovníci rozhodovat
 • Zjištění informací pro účely daňové
 • Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření

Tedy účetnictví má funkce informační, dokumentační a kontrolní.

 

VYMEZENÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Zákon stanoví kdo je ÚJ.
Z podnikatelských subjektů se jedná zejména o:

 • PO, které mají sídlo na území ČR
 • FO, které jsou jako podnikatelé zapsáni v OR (obchodním rejstříku)
 • Ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející období částku 25 mil. korun.
 • Ostatní FO, které vedou účetnictví za základě svého rozhodnutí.

Povinnost vést účetnictví mají všechny účetní jednotky. Účetními jednotka jsou všechny právnické osoby, které jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Fyzické osoby, jejichž obrat překročil 25 mil. korun, se stávají účetními jednotkami od prvního dne následujícího roku. Nemají však povinnost hned začít vést účetnictví. Tato povinnost jim vzniká od prvního dne účet. období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly ÚJ.

 

ÚČETNÍ ZÁSADY

 • Zásada účetní jednotky – Vymezení ÚJ jako uzavřeného celku, za který je vedeno jedno účetnictví a je sestavována účetní závěrka
 • Zásada nepřetržitosti trvání ÚJ – ÚJ vedou účetnictví od vzniku do zániku podniku nebo od zahájení činnosti na území ČR o jejího ukončení
 • Zásada nezávislosti účetních období = Zásad věcné a časové souvislosti – ÚJ zaznamenává všechny účetní případy do období, s nímž časově nebo věcně souvisí.
 • Zásada objektivity – ÚJ je povinna vést účetnictví správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem umožňujícím trvanlivost účet. záznamů.
 • Zásada bilanční kontinuity (návaznost jednotlivých účetních období) – konečné stavy aktiv a pasiv za běžné období (např. k 31. 12) se shodují s počátečními stavy aktiv a pasiv v následujícím účetním období (např. 1. 1).
 • Zásada zákazu kompenzace – Položky aktiv a pasiv se nesmějí slučovat, stejně tak neslučujeme náklady a výnosy a výdaje s příjmy. Výjimku tvoří závazky a pohledávky vůči jedné FO nebo PO, které mají splatnost do jednoho roku a jsou vedeny ve stejné měně.
 • Zásada odpovědnosti – ÚJ může pověřit vedením a kontrolou svého účetnictví jinou PO nebo FO, ale stále nese plnou zodpovědnost za jeho vedení a správnost.
 • Zásada stálosti účetních metod – Z důvodů srovnatelnosti informací v účetních výkazech nemůže ÚJ měnit metody, které si zvolila na začátku období.
 • Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti – Vykazování reálné finanční a majetkové situace ÚJ, které odpovídá skutečnostem, které nastaly v průběhu účet. období.
  Pro splnění musí ÚJ dodržet:

  • a) zásadu opatrnosti – cílem je nepřenášet současná rizika do budoucnosti, tzn. Vykazovat pouze reálné a realizované zisky, ale v případě rizik vykazovat nejen ty jisté, ale i pravděpodobné. (tvorba rezerv, tvorba opravných položek…)
  • b) správnost při aplikaci platných předpisů a postupů
 • Zásada přednosti obsahu před formou – zkoumání podstaty hospodářské operace.

 

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Manažerské účetnictví:

Obsahuje celkový soubor informací. Manažerské účetnictví je určeno pro interní potřebu ÚJ. Má důvěrný charakter, proto je jeho hlavním cílem maximální pravdivost. Není nijak regulováno státem. O struktuře manažerského účetnictví si podnikový management rozhoduje sám ve vlastní pravomoci, stejně jako o jeho využití. Účetní okruh manažerského účetnictví je vedle okruhu finančního účetnictví relativně samostatný, oba okruhy si však vzájemně poskytují informace, případně čerpají ze stejných zdrojů.

 • Poskytuje neveřejné informace.
 • Okruh uživatelů je interní.
 • Regulace je v rukách ÚJ.
 • Je vedeno v peněžních i naturálních jednotkách.
 • Úprava systému vedení manažerského účetnictví je v rukách ÚJ.
 • Je u něj běžné operativní vykazování informací.

 

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví je výkaz o vnějších finančních vazbách podniku jako celku. Má poskytovat přesný a spolehlivý přehled o aktivech a pasivech podniku. Poskytuje informace o nákladech a výnosech a také o hospodářském výsledku. Na rozdíl od manažerského účetnictví slouží vnějším uživatelům a partnerům (banky, finanční úřad, pojišťovny, akcionáři, a další) a má jim podávat obraz o situaci podniku. JE řízeno zákony a nařízeními MF.

 • Poskytuje veřejné informace.
 • Okruh uživatelů je zejména externí.
 • Finanční účetnictví je silně regulováno státem.
 • Je vedeno pouze v peněžních jednotkách.
 • Musí mít formálně i obsahově jednotný systém.
 • Výhradně delší vykazování informací.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!