Právní úpravy podnikání v cestovním ruchu

 

Otázka: Právní úpravy podnikání v CR

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Daniel

 

 

Téma – Právní úpravy podnikání v CR

– problematika CR je složitá i z právního hlediska a nelze podrobně popsat všechny právní normy ( zákony, vyhlášky ), které do CR zasahují.

 

Nejdůležitější právní předpisy lze rozdělit na:

A) Právní normy, které se týkají výlučně CR:

  • zákon číslo 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti CR, je v platnosti od 1.10.2000 a vychází z právního řádu EU

 

B) Právní normy, které zasahují do oblasti CR:

– zákon o živnostenském podnikání = upravuje podmínky zřizování a vedení živností jako jsou např. provozování CK, provozování CA, průvodcovská činnost, hostinská živnost

– obchodní zákoník = upravuje smlouvy v obchodních partnerských vztazích, např. smlouva o zprostředkování, smlouva o nájmu dopravních prostředků

– občanský zákoník = upravuje smlouvy mezi institucí a občanem např. smlouva o ubytování, o přepravě osob, o úschově a především cestovní smlouva

– daňové zákony = zákon o dani z přijmu, zákon o silniční dani, zákon o DPH

– zákon o ochraně spotřebitele = poctivost prodeje tzn. poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a správně účtovat, dále se zákon zabývá skutkovou podstatou pojmů např.

a) nekale obchodní praktiky

b) klamavé obchodní praktiky

c) agresivní obchodní praktiky

– devizový zákon = registrace k směnárenské činnosti, oznamovací povinnost pro sestavení platební bilance ČR. ( dovoz a vývoz )

– celní zákon = předpisy o dovozu a vývozu

– zákon o cestovních dokladech a vízech

 

Živnosti používané v ČR:

A) živnost koncesovaná – provozování CK, podmínky vydání koncesní listiny:

všeobecné – dovršení 18 let, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost

zvláštní – vzdělání ( minimálně maturita ) praxe odpovědné fyzické osoby, praxe 1-6let

– rozhodné podklady k udělení koncese, kterou uděluje ministerstvo pro místní rozvoj

a) uzavřená smlouva s pojišťovnou o povinném pojištění

b) podnikatelský záměr

c) prohlášení, že v posledních 5 letech nebylo žadateli odebráno živnostenské oprávnění k provozování CK a CA pro porušení živnostenského zákona nebo z důvodu ekonomického                   úpadku

d) prohlášení o datu založení

B) živnost ohlašovací vázaná

– provozování CA, průvodcovská činnost

– všeobecné podmínky viz. bod a)

– zvláštní podmínky – odborná způsobilost v oboru podnikání, maturitní vysvědčení, či jiný doklad o dovršení vzdělání v příslušném oboru

C) živnost ohlašovací volná – provozování kulturně vzdělávacích akcí, veletrhů, ubytovací činnost

D) ohlašovací živnost – hostinská činnost

 

Zvláštní právní úpravy zahraniční CR:

               – vztahy vyplývající ze zahraničního CR jsou upraveny ve formě smluv, existuje několik úrovní spolupráce v této oblasti:

a) mezivládní dohody – dohoda o zrušení vzájemné vízové povinnosti, dohoda o spolupráci v ČR na úrovni rezortu

b) rezortní smlouvy a protokoly – smlouvy mezi asociacemi CR, hospodářské smlouvy mezi jednotlivými CR

c) dohody v oblasti regionu a příhraniční spolupráce – dohody a partnerská spolupráce na úrovni regionů, mest a obcí

 

Mezivládní dohody o spolupráci

A) MD o zrušení vzájemné vízové povinnosti

– představují první kategorii vládních ujednání pro oblast CR

– gestorem ( ručí za něco ) je ministerstvo zahraničních věcí ČR

– význam – mají zásadní vliv na rozvoj návštěvnosti, znamenají podstatné zjednodušení cestovního styku i bez prostřednictví CK

– délka bezvízového pobytu – u některých zemí 30 dní, u většiny 3 měsíce

– doba platnosti dohod – obvykle neomezená doba, v případě změny podmínek může dojít k vypovězení dohody

– dohody upravují :

– podmínky vstupu a pobytu občanů na cizím území

– vymezují druhy cestovních dokladů

– upravují postup při ztrátě cestovních dokladů

– podstata dohod :

– ujednání, že občané jedné smluvní strany mohou projíždět nebo vystupovat na území druhé smluvní strany

– mohou také zajišťovat povolení přechodného pobytu při služebních nebo soukromých cestách bez víza druhého státu

– umožňují použít buď kteréhokoli zahraničního přechodu nebo přechodu oboustranně dohodnutých

 

B) MD o vzájemné spolupráci v oblasti CR

– tyto dohody tvoří druhou kategorii vládních ujednání

– gestorem je MZV ČR

– podstata – vychází ze skutečnosti, že zahraniční CR má stále větší politický, kulturní, společenský ale i ekonomický význam, jedná se o dvoustranné dohody o podpoře a                                          rozšiřování CR

– upravují :

– součinnost orgánů CR obou stran v mezinárodních organizacích CR

– zřizování informačních středisek pro CR na území druhé smluvní strany

 

C) Ostatní MD

– jedná se o mezinárodní rezortní smlouvy

– jde o problematiku spadající do kompetence těchto ministerstev:

– ministerstva zahraničních věcí ČR

– ministerstva průmyslu a obchodu

– ministerstva financí

– ministerstva dopravy

– ministerstva vnitra

– ministerstva zdravotnictví, kultury a školství

– aktéry těchto dohod jsou i:

– ČNB

– generální ředitelství CEL

– upravují:

– otázky dopravy

– platebního styku

– lékařské péče

– pojištění

– realizace dohod – je zabezpečována přímými obchodními kontakty CK a dopravců s příslušnými partnery v zahraničí

– před uzavřením hospodářské smlouvy by si CK měly obstarat dostatečné informace o:

– jeho majetkových poměrech ( z rozvahy )

– o platební morálce ( zjistit zkušenosti dalších )

– jeho pověsti a dalších skutečnostech spojených se zamýšlenou ekonomickou operací

– problémy související ze zahraniční spoluprácí vyplývají z neexistence, unifikace ( sjednocení )právních předpisů, proto je nutné ve smlouvách tato specifikace uvést a stanovit podle kterého právního řádu se budou problémy řešit

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!