Přijímání a orientace pracovníků

 

   Otázka: Přijímání a orientace pracovníků

   Předmět: Management a personalistika

   Přidal(a): Juli

 

 • užší pojetí – činnosti související s přijímáním nově přicházejícího pracovníka do podniku
 • širší pojetí – viz a) + činnosti související s přechodem stávajícího pracovníka na nové místo v rámci podniku

 

V obou případech je nejdůležitější zpracování a podepsání pracovní smlouvy. Na jejích formulacích by se měly podílet obě strany. Při přeřazení pracovníka v rámci podniku se přidá ke stávající smlouvě pouze Dodatek k pracovní smlouvě.

 

Při nástupu do práce je zaměstnavatel povinen zaměstnance seznámit s:

 • právy a povinnostmi vyplývajícími z pracovní smlouvy
 • pracovními a mzdovými podmínkami
 • pracovním řádem
 • kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy
 • ostatními předpisy – bezpečnost práce a ochrana zdraví, protipožární ochrana

 

Uchazeči o zaměstnání absolvují:

 • pohovory
 • úkoly, při nichž se řeší simulované problémy na obsazovaném místě
 • neřízená skupinová diskuse
 • testy osobností
 • testy schopností

 

U každého uchazeče je hodnoceno 20-25 charakteristik (org. schopnosti, schopnosti plánování, úsudku a rozhodování). Tato metoda má vysokou účinnost, je však nákladnější.

 

Interview – pohovor

je dosud nejpoužívanější metoda. Kromě posouzení pracovní způsobilosti uchazeče má tři hlavní cíle :

 

 • získat dostatečné a hlubší informace o uchazeči
 • poskytnout uchazeči informace o podniku a práci v něm
 • posoudit osobnost uchazeče

 

Pohovor s uchazečem může vést 1 nebo více posuzovatelů. Pohovor může být:

 • nestrukturovaný – jeho forma, obsah a postup jsou utvářeny v průběhu pohovoru, je málo spolehlivý
 • strukturovaný – otázky jsou předem připraveny a naplánovány, všechny otázky jsou položeny všem uchazečům, je efektivnější, přesnější

 

Základní zásady pro inzerát

 • Inzerát pro získání pracovního místa by měl obsahovat:
 1. název práce (pracovního místa)
 2. stručný popis práce a charakteristika činnosti podniku
 3. místo, kde se bude práce vykonávat
 4. přesný název a adresa podniku
 5. požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi, věk (pokud je to nutné)
 6. pracovní podmínky
 7. možnosti dalšího vzdělání a rozvoje
 8. pokyny pro uchazeče – jak, kde, kdy se o místo ucházet, jaké přinést dokumenty

 

 • Měli bychom analyzovat efektivnost inzerování (který inzerát a typ inzerce má výsledky)
 • Měla by být zvolena osvědčená forma inzerátu (velikost, typ tisku, umístění, …)
 • Inzerát by měl být dán do vhodného sdělovacího prostředku (podle obsazovaného pracovního místa)
 • Podnik by si měl vést záznamy o svých inzerátech (analýza usnadňuje další inzerování)
 • Odmítnutí uchazeči by měli být včas a slušným způsobem informováni (písemně)

 

Dokumenty požadované od uchazečů

 • Dotazník
 1. jednoduchý – všeobecná holá fakta (manuální a nenáročná místa)
 2. otevřený – širší popis některých skutečností, postoje uchazeče k některým otázkám

 

 • Životopis – většinou strukturovaný, někdy má být psaný vlastní rukou
 • Doklady o vzdělání a praxi – bývají přesně určeny
 • Průvodní dopis – vysvětlení, proč se o místo zajímá (vedoucí místa, místa specialistů)

 

Fáze výběru pracovníků

 • Předběžná – definuje příslušné pracovní místo a stanovují se na něm základní pracovní podmínky

– jakou kvalifikaci a jaké znalosti, dovednosti by měl uchazeč mít

 

 • Vyhodnocovací – následuje s určitým časovým odstupem, má několik kroků:
  • zkoumání dotazníků, předběžný pohovor, testování uchazečů pomocí testů,
  • výběrový pohovor (interview), zkoumání referencí, lékařské vyšetření (někdy),
  • rozhodnutí o výběru, informování uchazečů o rozhodnutí
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!