Přímé daně – daňová soustava

 

Otázka: Přímé daně

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Kristýna Hnátová

 

 

Daňová soustava – přímé daně

= soubor daní, které jsou příjmem státního rozpočtu

 

Význam daní:

 • nejvýznamnější příjem státního rozpočtu
 • vznik daní souvisí se vznikem státu

 

Definice daní

 • Daně
  • příjem veřejných rozpočtů (státního + místních), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjem, majetek poplatníka) na nenávratném principu
 • Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušnými zákony
 • Daňové zákony patří mezi nejčastěji novelizované
 • Stát je zde v několika směrech tlaků:
 • Potřebuje vybrat co nejvíce peněz
 • Občané a firmy chtějí platit co nejméně
 • Tlaky na sjednocení daní s ostatními zeměmi
 • Stát musí respektovat sociální únosnost daní
  • → systém slev a výjimek
 • Požadavek na vybíratelnost a vymahatelnost daní
  • → čím je systém složitější, tím je dražší daně vybírat

 

Funkce daňové soustavy

 • Fiskální funkce
  • cílem je vytvořit dostatečně velký státní rozpočet
 • Regulační funkce
  • týká se zejména spotřebních daní
  • tyto výrobky negativně ovlivňují životní prostřední a zdraví obyvatel
  • (např. benzín, cigarety, alkohol…)
 • Stimulační funkce
  • nutí podnikatele využívat pozemky, za které platí
 • Sociální funkce
  • promítá zvýhodnění některých skupin lidí (rodiče, handicapovaní, …)

 

Základní daňové pojmy

Daň : =  zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba FO nebo PO do státního rozpočtu

Poplatník daně: =  osoby (fyzické nebo právnické), které daň platí ze svého příjmu nebo majetku.

Plátce daně: = osoby, které daň odvádějí. Všichni plátci se musí registrovat u správce daně.

Správce daně: = je to příslušný finanční úřad, který kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní  a daň vymáhá. Při dovozu zboží je správcem daně příslušný úřad.

Předmět daně: = udává, co se zdaňuje. Zdaňovat se mohou:

 • příjmy: z nich se vybírají např: daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmu právnických osob
 • majetek: je zdaňován např: daní z nemovitostí
 • spotřeba: spotřebujeme-li určitý výrobek, je součástí jeho ceny i daň
  • u přímých daní je to příjem nebo majetek, který podléhá zdanění.
  • U nepřímých daní jsou to výrobky nebo služby.
  • Některý předmět daně může být od daně osvobozen (např: vývoz zboží je osvobozen od DPH)

 

Základ daně: = částka, z níž se vychází při výpočtech daně. Základ daně může být stanoven:

 • peněžních jednotkách (v případě podnikatelů je základem daně rozdíl mezi příjmy a výdaji, u zaměstnanců tzv. super hrubá mzda
 • V naturálních jednotkách (u pozemků může být základem daně plocha, u aut objem motoru atd.)
 • Od základu daně je povoleno odečítat určité položky, čímž vznikne upravený základ daně. Daň se vypočítá až z upraveného základu daně.

 

Sazba daně: = udává ,kolik daň činí, buď procentem z upraveného základu daně, nebo pevnou částkou (např: za hektolitr benzinu)

Sleva na dani: = daňový nástroj, s jejíž pomocí si lze snížit výši daně

Zdaňovací období: = období, za které je plátce daně povinen daň vypočítat a odvést.

 • U přímých daní: duď kalendářní rok (FO,PO) nebo hospodářský rok (PO)
 • U nepřímých daní: měsíc nebo čtvrtletí

Osvobození od daně: = definuje tu část daně, ze kterého se daň nevybírá

Příslušenství daně: = pokuty, penále, úroky z prodlení, případně i náklady řízení

 

Zákony:

 • Zákon o soustavě daní a poplatků
 • Zákon o správě daní a poplatků
 • Zákon o jednotlivých daní

 

Daňové tvrzení a placení daní:

Pro každou daň je stanoven:

 • Termín podání daňového tvrzení
 • Termín zaplacení

 

Daňovým tvrzením rozumíme:

 • Daňové přiznání – udává výpočet daně, případné zálohy a daňovou povinnost
 • Hlášení – připojuje se k daňovému přiznání, obsahuje doplňující údaje k dani.
 • Vyúčtování daně je obvyklé, pokud má povinnost odvádět daň za poplatníky. Shrnuje, kolik bylo poplatníků sraženo a kolik bylo odvedeno správci daně.

 

 • Daňové tvrzení se podává za zdaňovací období. To může být roční, čtvrtletní nebo měsíční.
 • Řádné daň. tvrzení: =tvrzení podané poprvé a v termínu
 • Opravné tvrzení: = udělali jsem chybu, ale opravili jsem ho v termínu
 • Dodatečné tvrzení: = chybu zjistíme až po termínu podání daňové tvrzení (vyplňujeme už jen ty kolonky, které byly nesprávné.)
 • Daňové tvrzení lze podávat v elektronické podobě
 • Nejčastějším případem daňového tvrzení je daňové přiznání. Jeho podáním se zjistí celková výše daně – daňová povinnost.
 • Jestliže vznikne nedoplatek, daně, odvede se v termínu pro běžné placení daní. Vznikne-li přeplatek, máme 2 možnosti. Buď chceme přeplacenou daň vrátit, nebo přeplatek ponecháme jako zálohu na příští daň.
 • S daní je spojena daňová kontrola. Jejím výsledkem mohou být 3 možnosti.
  • 1. Vše je v pořádku
  • 2. Zjistí se, že jsme udělali chybu, v jejímž důsledku jsme zaplatili daň vyšší, než bylo třeba. V tomto případě se přeplatek daně nevrací.
  • 3. Zjistí se, že jsme nesprávně odvedli menší daň. V tomto případě musíme daň doplatit, ale kromě toho zaplatíme penále 20% z doměřené částky a ještě zaplatíme úrok z prodlení za dobu, která uplynula mezi okamžikem chybně vypočtené daně a okamžikem daňové kontroly.

 

Daňové doklady:

Daňový doklad: = je to faktura nebo účtenka, která musí mít náležitosti stanovené podle zákona o DPH

 • Daňový doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty

 

Druhy dokladů:

Zjednodušený daňový doklad: = lze ho použít POUZE při nákupu za hotové nebo při placení kartou či šekem, a to do 10 000 Kč vč. DPH

 

Doklad musí obsahovat:

 • Obchodní firmu (resp. jméno a příjmení)
 • Sídlo nebo místo podnikání resp. bydliště plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • Daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
 • Pořadové číslo dokladu
 • Rozsah a předmět zdanitelného plnění
 • Datum vystavení dokladu
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Výše ceny celkem (včetně DPH)
 • Základní nebo sníženou sazbu daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu

 

Běžný daňový doklad (faktura)

 • Obsahuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu a navíc obsahuje:
 • Identifikační údaje o příjemci zdanitelného plnění (kupujícím), základ DPH a vyčíslenou

 

Daňová informační schránka

-správce daně povinen DIS zřídit z moci každému daňovému subjektu, jemuž byla zpřístupněna datová schránka

-nejpozději do 31. 3. 2014-02-05-elektronická nadstavba(například jako internetový přístup k bankovnímu účtu)

-poskytuje informace o stavu firemních nebo osobních daňových účtů bez nutnosti navštívit správce daně

-například nedoplatky, přeplatky, předpisy plateb daní, osobní daňový kalendář, informace o nahlášených bankovních účtech, adresách a podáních, které správce odeslal nebo od vás přijal

 

Členění daní:

Přímé

-daně z příjmů (FO, PO, srážková)

-integrována daň dědická a darovací

-daň z nemovitých věcí

-novelizace původní daně dědické, darovací a z nemovitostí

-daň z nabytí nemovitých věcí (daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek)

-nahrazuje daň z převodu nemovitostí

-silniční daň

 

Tyto daně se srážejí z našich příjmů. Máme povinnost podat daňové přiznání a daň ve stanoveném termínu zaplatit

-Výše těchto daní závisí na výší příjmů nebo na konkrétní majetkové situaci.

-Daňový subjekt je povinen podat daňové přiznání a daň zaplatit.

 

Nepřímé

 • -DPH
 • -spotřební daně
 • -energetické daně

 

1.DŮCHODOVÉ

Daně z příjmů

 • -důchodci nemohou v letech 2013-2015 uplatnit daňovou slevu na poplatníka
 • -částka vkladu zaměstnavatele na smlouvu životního pojištění či penzijního připojištění jeho zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů do 30 000 Kč
 • -příspěvek také nepodléhá platbě zdravotního a sociálního pojištění

 

-změna terminologie:

 • -§6 příjmy ze závislé činnosti
 • -funkční požitky podřazeny pod tento pojem
 • -též odměny členů orgánů PO a likvidátora
 • -§7 příjmy ze samostatné činnosti
 • -příjem zem. výroby, lesnictví, vodní hospodářství
 • -živnostenského podnikání
 • -jiného podnikání
 • -užití práv
 • -nájem zařazený v obchodním majetku
 • -výkon nezávislého povolání
 • -§8 zůstává příjmy z kapitálového majetku
 • -§9 příjmy z nájmu
 • -z nájmu
 • -z pachtu
 • -§10 zůstává ostatní příjmy

 

-nově do daně z příjmu patří i daň dědická a darovací

Dědická:

 • předmětem daně je zděděný majetek a to jak movitý i nemovitý. Osvobozen je majetek, kde dědicem je příbuzný. Poplatníkem je dědic. Základ daně je cena majetku.
 • 2014:osvobozuje od daně bezúplatný příjem nabytý dědictvím nebo odkazem
 • pro dědickou daň zrušeny dřívější 3 skupiny poplatníků
 • osvobozeno veškeré dědění-výběr byl neefektivní

 

Darovací:

Předmětem daně je dar. Je osvobozeno v příbuzenské linii. Poplatník je příjemce daru. Základ daně je hodnota daru.

 

Daň z příjmů fyzických osob – 15%

-poplatníci – FO, které mají na území ČR bydliště a nebo se zde zdržují alespoň 183 dnů v roce. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy v ČR i příjmy plynoucí ze zahraničí.

Plátci:

 • podnikatelé- platí daň sami za sebe ( jsou zároveň poplatníci)
 • u zaměstnanců odvádí zálohy na daň finančnímu úřadu zaměstnavatel a po skončení roku provede vyúčtování daně. Zaměstnanci, kteří mají příjmy u více zaměstnavatelů si podávají daňové přiznání sami.

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnanci)

Každý měsíc se sráží z hrubé mzdy, záloha na daň z příjmu. Po skončení roku může zaměstnanec požádat o roční zúčtování a v rámci něj na dani ušetřit.

 

Roční zúčtování daně

zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o jeho provedení a to do 15. února, toto nelze v případě dalšího zaměstnání nebo podnikání.

 

Umožňuje uplatnit snížení daně

 • Snížení na manželku bez vlastního příjmu
 • Zaplacené úroky ze stavebního úvěru, nebo hypotéky
 • Zaplacení životního pojištění
 • Zaplacené důchodové (penzijní) připojištění
 • Sleva za odběry krve

 

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob se podává do 31.1 následujícího roku do stejného termínu musí být daň zaplacena. Zpracovává-li daňové přiznání daňový poradce prodlužuje se termín do 30.6

 

Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ)

Základ daně: = (příjmy-výdaje) – nezdanitelní příjmy + daňově neuznatelné výdaje

Upravený základ daně = mohu uplatnit odčitatelné položky (stejně jako u zaměstnance), můžeme odečíst také ztrátu z předchozích 5let

Snížení vypočtené daně = sleva na poplatníka, děti, manželku…

 

Daň z příjmu právnických osob –  19%

Zisk, ostatní nefinanční plnění, výnosy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, z prodeje movitých a nemovitých věci…

 • poplatníci – všechny právnické osoby včetně organizací neziskového sektoru kromě centrální banky.
 • plátci – poplatníci jsou zároveň i plátci
 • zdaňovací období – kalendářní nebo hospodářský rok.
 • předmět daně – jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem

 

Daňové přiznání do 31.března

 

Výpočet daně:

 • Zisk (výnos – náklad)
 • Zjistíme základ daně – tím že připočteme daňově neuznatelné náklady a odečteme nezdaňované výnosy
 • Odečteme ztrátu minulých let a odečteme dary
 • Zjistíme daň – upravený základ se zaokrouhluje na tisíce dolů, sazba této daně je pro rok 2013- 19%

 

Srážková daň 35%

 • -zvýšení srážkové daně tzv. pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z původních 15% na 35 %
 • -Sráží se přímo při výplatě příjmu
 • -Sráží ji ten, kdo příjem vyplácí, a ten ji také odvádí správci daně,
 • -Neobjevuje se v daňovém přiznání
 • -Základ daně se rovná daňovým příjmům, zákon o daních z příjmů nedovoluje uplatnit daňové výdaje

 

2.MAJETKOVÉ

Daň silniční

– předmět daně – jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikání (kromě traktorů). Dále se nevztahuje např. na vozy záchranné služby, požární vozy apod.

 

 – poplatník i plátce

 • daně je majitel uvedený v technickém průkazu. Pokud  zaměstnanec použije pro služební cestu své soukromé vozidlo musí silniční daň zaplatit zaměstnavatel, který ho na služební cestu vyslal.

– sazba daně

 • u osobních aut – závisí na objemu motoru (pohybuje se od 1 200,- až 4 200,-)
 • – u nákladních aut– závisí na hmotnosti a počtu náprav ( 1 800,- až 44 000,- za rok).

– zdaňovací období

 • 1 rok.Podnikatel může platit zálohy k 15.4.;
 • 15.7.;15.10.; a 15.11. a vyúčtovat je do 31.1. následujícího roku.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí 4%

 • -důvod změny-stavba už není samostatnou věcí, ale součástí pozemku
 • -poplatníkem daně nadále prodávající
 • -kupující ručitelem
 • -nově se strany mohou dohodnout, že poplatníkem bude kupující
 • -pak pochopitelně není ručitelem
 • -daň vypočte a vyměří správce daně
 • Předmět daně:pozemek, stavba, inženýrský síť, jednotka
 • Jednotkou se rozumí byt nebo nebytový prostor včetně:
  • -podílu na společných částech nemovité věci
  • -podílu na pozemku pod nemovitou věcí

 

Daň z nemovitých věcí

Zachovány 2 části daně:

 • -daň z pozemků
 • -daň ze staveb a jednotek

 

Daň z pozemků zůstává

 • -rozlišení pozemků na ornou půdu, travní porosty, rybníky, ostatní plochy atd.
 • -koeficienty pro násobení sazby podle velikosti obce
 • -sazby dle ceny půdy nebo výměry
 • -nepočítá se z plochy zastavěné zdanitelnými stavbami

 

Daň ze staveb a jednotek

 • -novelizace označování budov a staveb, ale podstata obdobná
 • – budovy obytného domu, budovy pro rodinnou rekreaci, budovy rodinného domu, garáž, zdanitelná stavba užívaná k podnikání, ostatní zdanitelné stavby, ostatní jednotky
 • -základem daně obvykle zastavěná plocha

U staveb pro podnikání zvýšení sazby daně o 0,75 Kč na 1 m2 za každé další nadzemní podlaží

 • pokud má nadzemní podlaží nad 1/3 zastavěné plochy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!