Přímé daně – maturitní otázka

 

Otázka: Přímé daně

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): KAYTYN

 

 

Daňový systém
– v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém)
– jednotlivé země se mohou v daních výrazně lišit
– stát potřebuje vybrat co nejvíce daní, aby mohl rozvíjet své aktivity, občané a firmy však chtějí odvádět, co nejméně daní, aby jim zůstalo více peněz pro vlastní potřebu

 

Funkce daňové soustavy

– Rozpočtová – daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

– Regulační – zejména spotřebních daní (tabákové výrobky, alkoholické výrobky, paliva a maziva)
– zvyšují ceny těchto výrobků a tím by měli zabránit jejich zbytečně velké spotřebě (snížení nákladů na zdravotní
péči, zlepšení životního prostředí)

– Sociální – stát prostřednictvím některých daňových nástrojů (nezdanitelné položky, slevy na dani, osvobození od daně,…)
zohledňuje sociální potřeby poplatníků a státu

– Stimulační – daně mají ovlivňovat ekonomické chování daňových poplatníků (snaha o co možná nejnižší daňovou zátěž)

 

Struktura daňové soustavy

DANĚ:

                PŘÍMÉ                                                                             NEPŘÍME

– daň z příjmu PO, FO                                                                   – DPH
– daň silniční                                                                                  – spotřební daně
– daň z nemovitých věcí                                                               – ekologické daně
– daň z nabytí nemovitých věcí

 

Právní úprava daňové soustavy

– zahrnuje řadu samostatných zákonů o daních, daňový řád a zákon o povinném označení lihu

– právní úprava se neustále mění, poslední velké změny souvisí s rekodifikací soukromého práva (přijaté nového občanského zákoníku)

 

Přímé daně
jsou vázány na příjmy nebo majetek poplatníka (FO nebo PO), poplatník je adresný

 

Daň z příjmu (nejvýznamnější přímou daní)

Zákon se člení na tři části:

a) daň z příjmu fyzických osob

b) daň z příjmu právnických osob

c) společenská část (odepisování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku)

 

Daň z příjmu fyzických osob

Poplatníkem daně je fyzická osoba, která má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují (minimálně 183 dnů v daném kalendářním roce)

Plátci daně:
a) podnikatelé platí daň sami za sebe (plátce je shodný s poplatníkem)

b) zaměstnavatelé odvádí daň za zaměstnance (pokud zaměstnanec nemá více druhů příjmů platí průběžně měsíční
zálohy na daň, zaměstnavatel vypočítá daň, podává přiznání a odvádí daň)

 

Zdaňovací období je kalendářní rok (popřípadě hospodářský rok). Po skončení zdaňovacího období musí poplatník podat daňové přiznání za předešlý rok a vypočtenou daň uhradit. Podnikatel sám za sebe může podat přiznání do 3 měsíců. Pokud daňové přiznání za podnikatele zpracovává daňový poradce, může požádat finanční úřad o prodloužení termínu pro podání přiznání až do konce června.

 

Osvobození od daně:

– příjmy z prodeje bytů a rodinných domů (pokud v něm měl poplatník bydliště nejméně dva roky)
– příjmy z prodeje nemovitých věcí
– příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou prodeje motorových vozidel, letadel a lodí)
– ceny z veřejné soutěže a reklamní soutěže do 10 000Kč
– příjmy získané ve formě dávek z nemocenského a důchodového pojištění (důchody, nemocenské dávky, porodné, přídavky, podpora v nezaměstnanosti), výživné, odměny dárcům krve, plnění z pojištění a škod

 

Členění příjmů:
a) příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání)
b) příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání)
c) příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku)
d) ostatní příjmy (výhry)

 

Základ daně:

– je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

– poplatníci mohou mít souběžně více druhů příjmů, proto jsou stanoveny pro každý druh dílčí základy daně (u příjmů ze závislé činnosti je to hrubá mzda zvýšená o částku pojistného na veřejnoprávní pojištění – v současné době je to 35% – tzv. Super hrubá mzda)

– součet jednotlivých dílčích základů tvoří celkový základ daně

– u příjmů z podnikání zjistíme základ daně:
z účetnictví firmy → Výnosy – Náklady = základ daně
z daňové evidence → Příjmy – Výdaje = základ daně

 

Odčitatelné položky (lze odečíst od základu daně např. daňovou ztrátu)

Sazba daně – je stanovena pro rok 2014 15% (ze základu daně zaokrouhleného na celé sta Kč nahoru)

Slevy na dani
– snižují vypočítanou daň, pro rok 2014 se jedná např. O slevy

– na poplatníka

– na druhého z manželů bez příjmů

– invalidní důchodce prvního nebo druhého stupně

– invalidní důchodce třetího stupně

– studující

– za zaměstnance se zdravotním postižením

– daňové zvýhodnění na dítě žijící ve společné domácnosti

 

Minimální výše daně

daň se neplatí, nepřesáhne-li Kč 200 nebo celkové zdanitelní příjmy u FO nejsou vyšší než 15 000

 

Daň z příjmu právnických osob

– poplatníci daně jsou právnické osoby (poplatníci jsou současně i plátci daně)
– od daně se osvobozuje centrální banka ČR (ČNB)

– Předmětem daně jsou příjmy (u osob, které vedou daňovou evidenci) nebo výnosy (u osob, které vedou účetnictví) z veškeré činnosti a nakládání s majetkem poplatníka (nejsou druhově rozčleněny jako u FO)

– Základ daně je zisk, který zjistíme z účetnictví tak, že vypočítáme → výnosy – náklady = výsledek hospodaření

– Položky odčitatelné od základu daně – daňová ztráta z předchozího zdaňovacího období, výdaje vynaložení při realizaci projektů výzkumu a vývoje

               Sleva na dani – za každého zaměstnance se zdravotním pojištěním

               Sazba daně je 19%

               Zdaňovací období – u daně z příjmů FO i PO je kalendářní nebo hospodářský rok

 

Daň silniční
– předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti
– poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v technickém průkazu
– výjimku tvoří případ, kdy firma rozhodne, že zaměstnanec bude při výkonu své práce používat své soukromé vozidlo
a firma mu bude proplácet cestovní náhrady (v tom případě musí zaměstnavatel uhradit silniční daň)
– sazba daně  → u osobních automobilů
závisí na objemu válců v motoru
→ u nákladních automobilů
závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav
– zdaňovací období je kalendářní rok

 

– Osvobození od daně

– vozidla s méně než 4 koly

– vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů

– vozidla provozovaná ozbrojenými silami, Policie, PO, zdravotnická, záchranné a poruchové služby, zametací

– vozidla na elektrický proud

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

– poplatník je zároveň plátce – v případě nabytí nemovité věci převodce
– je to daň jednorázová (vybírá se v případě, kdy pro ni nastanou rozhodné okolnosti (dědictví, darování, prodej nemovitosti)
– poplatník je povinen do 30 dnů od vyřízení dědictví, sepsat darovací smlouvu či zaregistrovat převod na katastru nemovitostí
– sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4%

 

Předmět daně – úplatný převod vlastnictví k nemovitým věcem

Základ daně – nabývací hodnota (sjednaná cena) snížená o uznatelné výdaje. Předkládá se kupní smlouva, které určuje kupní cenu a FÚ určí tzv. Srovnávací daňovou hodnotu (vychází z cen nemovitých věcí v místě, kde se prodávaná nemovitost nachází). Za základ pro výpočet daně se bere vyšší cena.

 

Daň z nemovitých věcí
– daň je spojena s vlastnictvím nemovité věci
– jejím plátcem i poplatníkem je majitel nemovité věci evidovaný na katastrálním úřadě
– zdaňovací období je kalendářní rok
– tato daň má dvě části:
daň z pozemků– základem je cena pozemku a forma využívání pozemku u zemědělské půd a lesů (u stavebních
pozemků je to rozloha pozemku)
daň ze staveb a jednotek (byt) – jiná daň je placená v Praze a jiná v obci do 300 obyvatel

 

Sazba daně

– základní sazba je dána podle druhu pozemku buď v %, nebo v Kč

– základní sazba u stavebních pozemků se dále násobí koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!