Principy účtování dlouhodobého majetku

 

   Otázka: Principy účtování dlouhodobého majetku

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

CHARAKTERISTIKA DM

Dlouhodobým majetkem rozumíme všechny věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000/60 000 Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok, odepisuje se, nemění svojí podobu a opotřebovává se. Majetek jsou naše aktiva a eviduje se v účtové třídě 0.

 

ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

Hmotný majetek:

 • Jsou to například budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.
 • Jejich cena je vyšší než 40 000,-Kč.
 • Doba užívání dlouhodobého hmotného majetku je delší než 1rok.
 • Hmotný majetek se odepisuje (kromě půdy a uměleckých předmětů).
 • Podrobněji může být členěn na movitý a nemovitý. Nemovitost je pozemek, budova nebo stavba, která je pevným základem spojená se zemí. Nemovitost je tedy např. zahradní altánek s plochou 20m2 , musí být proto zaregistrován na katastrálním úřadě. Vlastník z něj musí každý rok platit daň z nemovitosti. Naproti tomu maringotka nebude nemovitost, i když se v ní dá bydlet, protože není pevně spojena s podkladem.

Definici movitosti stanovíme negativním konstatováním, že movitost je všechno, co není nemovitost.

 

Nehmotný majetek:

 • Je to například licence, software, firemní značka, KNOW-HOW atd.
 • Cena je vyšší než 60 000,- Kč.
 • Doba používání nehmotného majetku je delší než 1 rok.
 • Nehmotný majetek se odepisuje.

 

Finanční majetek:

 • Patří sem například dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace …)
 • Minimální cena není stanovena.
 • Finanční majetek se neodepisuje.

 

ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

 • NákupDlouhodobý majetek můžeme nakoupit. Nakoupit můžeme nový nebo již použitý majetek.
 • Vlastní výroba Majetek si můžeme vyrobit.
 • Darování – Např.: Stát může firmě darovat ekologické zařízení, nebo firma daruje škole pro její rozvoj nový počítač
 • Převod z osobního majetku podnikatele – Např. truhlář vloží do firmy jako DM svou garáž, ze které si zřídí dílnu.
 • Vklad společníků – Společníci vkládají do podniku i svůj osobní majetek.
 • Leasing

 

OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

 • Pořizovací cenou – Ocenění DM pořizovací cenou zahrnuje cenu uvedenou na faktuře a náklady spojené s pořízením př. doprava, instalace.
 • Cenou ve vlastních nákladech – Oceňujeme tak majetek, který si podnik sám pro sebe vyrobí. Nesmí se tohoto ocenění zahrnout marže!
 • Reprodukční pořizovací cenou – Takto lze ocenit majetek starší 5 let. Musí ho ocenit odborný znalec.

 

Technické zhodnocení:

 • Jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přetavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období 40 000 Kč

 

OPOTŘEBENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

DM se postupně opotřebovává a hodnotu tohoto opotřebení přenáší firma do nákladů ve formě odpisů.

 

Typy opotřebení:

 • morální (zastaralý – software)
 • fyzické (skutečné opotřebení)

 

VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Důvody pro vyřazení DM

 • Zastaralost majetku
 • Potřeba nové technologie
 • Majetek je rozbitý

 

Způsoby vyřazení:

Způsob účtování se odvíjí od příčiny vyřazení

 • Fyzická likvidace v důsledku opotřebení nebo poškození
 • Darováním
 • Přeřazení do osobního vlastnictví
 • Prodejem

 

Vyřazení ovlivňuje hospodářský výsledek, mohou vzniknout náklady na vyřazení (odvoz, demontáž) nebo výnosy (zisk za šrot, z náhradních dílů)

likvidace úplně odepsaného majetku

 • provádí se pouze jediný zápis – na stranu D se u majetkového účtu dlouhodobého majetku (účtová třída 0) dá cena majetku a ta samá částka se souvztažně zaúčtuje na oprávky dlouhodobého majetku (07/08)

likvidaci majetku se zůstatkovou cenou

 • nejprve se zůstatková cena napíše do nákladů jako dodatečný odpis a poté se majetek fyzicky zlikviduje.

Při vyřazení v důsledku manka nebo škody

 • použijeme účty 549 (Manka a škody) nebo 582 (Škody), na tyto účty zapíšeme zůstatkovou cenu a majetek pak fyzicky zlikvidujeme

Při vyřazení darem

 • zaúčtujeme zůstatkovou cenu na účet 543 (Dary) a poté jej fyzicky zlikvidujeme

Při prodeji

 • dlouhodobého majetku účtujeme ve 4 krocích. Nejprve uplatníme ½ odpisu, snížíme cenu majetku o hodnotu oprávek, zůstatkovou cenu dáme do nákladů na účet 541 (Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a nakonec prodáme za prodejní cenu 311/641

 

Zůstatková cena:

 • Pořizovací cena – oprávky

 

Daňové aspekty vyřazeného majetku:

 • Vyřazení dlouhodobého majetku, který ještě není zcela odepsán, má také důsledky daňové. Podle ZDP může pokladník uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu z hmotného a nehmotného majetku vyřazeného před koncem zdaňovacího období. Zůstatková cena se zaúčtuje až po provedení polovičního odpisu
 • Zůstatková cena vyřazeného automobilu není daňově uznatelným nákladem, proto je vhodné uplatnit poloviční daňový odpis
  • Prodej dlouhodobého majetku odpisovaného
   • jeho daňová cena je plně daňově uznatelná
  • Prodej dlouhodobého majetku neodepisovatelného
   • jeho vstupní cenu lze zahrnout do daňových nákladů do výše ceny, za niž byl prodán
  • Likvidace dlouhodobého majetku kvůli opotřebení
   • jeho zůstatková cena je daňově uznatelným nákladem v plné výši
  • Likvidace v důsledku manka a škody
   • jeho zůstatková cena je daňově uznatelným nákladem do výše náhrady manka/škody (výjimka: daňově uznatelná v plné výši je škoda způsobená živelnou pohromou, nebo odcizením neznámým pachatelem)
  • Darování dlouhodobého majetku
   • jeho zůstatková cena není daňově uznatelným nákladem mimo případy, kdy: hodnota daru je alespoň 2000 Kč a hodnota všech darů celkem nepřesahuje 5 % daňového základu
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!