Propagace – maturitní otázka

 

Otázka: Propagace

Předmět: Marketing a management

Přidal(a): Hasička

 

PROPAGACE

 • Nástroj marketingového mixu.
 • Je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění prodeje výrobků nebo služeb.
 • Zahrnuje aktivity určené ke komunikaci se zákazníky.
 • Informuje, přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnost výrobků, služeb.

 

Propagační (komunikační) mix

K realizaci cílů marketingové komunikace se zákazníky může firma využívat některý z nástrojů, které tvoří propagační (komunikační) mix:

 • Reklama
 • Podpora prodeje
 • Public relations (vztah s veřejností)
 • Přímý marketing
 • Osobní prodej

 

Reklama

 • placená forma neosobní masové komunikace, realizována prostřednictvím tiskových medií (noviny, časopisy), rozhlasu, televize, exteriérová média (billboardy, venkovní nosiče – reklama na tramvaji, vlaku, autobusu, reklamní tabule, plakáty, výlohy, internet.
 • cílem je oslovit, co nejširší okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich nákupu
 • vhodná pro počáteční stupeň životního cyklu – uvedení na trh
 • slouží k upoutání pozornosti, vzbudit zájem
 • různé druhy reklamy jsou různě finančně nákladné (nejdražší je vysílání reklamních spotů v televizi, nejlevnější inzeráty v novinách s regionálním působením)

 

Funkce reklamy:

 • Informativní – reklama informuje o existenci výrobku, službě, slevě atd.
 • Přesvědčovací – reklama se snaží přimět spotřebitele ke koupi propagovaného zboží, služby.
 • Připomínací – reklama spotřebitelům připomíná, že jejich oblíbený výrobek je stále na trhu, že se vyrábí a lze jej koupit, např. reklama na čistící prostředky, cukrovinky.

 

Typy reklamy:

 • Primární (všeobecná) – reklama výrobku bez rozdílu značky např. reklama propagující zdravou výživu, nealkoholické nápoje, žvýkačky bez cukru apod.
 • Selektivní (značková) – propaguje určitý výrobek nebo službu dané značky.
 • Instituční – zaměřena na vytvoření pozitivní představy o firmě v očích veřejnosti.

 

Podpora prodeje

 • Je forma komunikace, která se snaží podpořit prodej pomoci různých podnětů
 • zaměřuje se na články distribučních cest – velkoobchod, maloobchod (cenové zvýhodnění)
 • nebo konečného spotřebitele (kupóny, prémie, vzorky zboží)

 

Nástroje podpory prodeje:

 • Vzorky (zasílané poštou, ochutnávky na místě)
 • Kupóny – poukázky (při nákupu získá výhody, slevy, možnost výhry)
 • Cenové stimuly
 • Prémie – snaha o zvýšení atraktivnosti zboží
 • Vystavení zboží na frekventovaném místě
 • Soutěže a loterie
 • Dárky a věrnostní prémie
 • Možnost vyzkoušet výrobek zdarma
 • Ochutnávky, výstavky zboží a jeho předvádění

 

Nástroje podpory prodeje v distribuční síti:

 • Společná reklama – výrobce hradí část nákladů
 • Obchodní slevy
 • Veletrhy a výstavy

 

Firemní propagace v podobě reklamních předmětů, prodejních soutěží atd..

 

Public relations

 • vztah s veřejností
 • neosobní forma stimulace poptávky, publikováním pozitivních informací o firmě
 • cíl – vyvolat kladné postoje veřejnosti k podniku a tím zvýšit poptávku pro výrobcích, službách daného podniku
 • Nemá přímo možnost ovlivňovat obsah sdělení
 • Má však oproti reklamě určité výhody: důvěryhodnost, nízké náklady

 

Hlavní prostředky a metody PR:

 • Tiskové konference, články v novinách, rozhovory v televizi, projevy na veřejnosti
 • Firemní akce – seznamování veřejnosti s určitými aktivitami firmy, např. slavnostní večírek k výročí založení firmy.
 • Sponzorování – finanční podpora např. kultura, sport, charita apod.
 • Firemní kultura – chování zaměstnanců k zákazníkům, obchodním partnerům
 • Sociální odpovědnost firmy k zaměstnancům, budování dobrých vztahů mezi managementem a zaměstnanci, navzájem mezi zaměstnanci apod.

 

Přímý (direct) marketing

 • přímá adresná komunikace mezi prodejcem a zákazníkem
 • prodej zboží založen na reklamě, uskutečňován prostřednictvím pošty, televize, medií
 • Se zákazníky se pracuje adresně na základě databáze
 • Přímá vazba mezi zákazníkem a prodejcem bez mezi článku
 • Zaměřen na vybraný specifický segment zákazníků, efektivnost při zacílení
 • Prodej poštou, telemarketing, TV shop

 

Osobní prodej

 • osobní komunikace s možnými potencionálními zákazníky
 • cílem je dosažení prodeje
 • obsah a forma sdělení může být přizpůsobená konkrétnímu zákazníkovi (situaci)
 • nákladný, ale efektivní způsob
 • Obsahuje přímou komunikaci (specifické nároky na pracovníky)
 • Ovlivňují kupujícího v procesu rozhodování
 • Zprostředkovávají informace a zajišťují zpětnou vazbu
 • Poskytují servis, dodání výrobků, doplňkové služby a jiné

 

Prodejní personál

 • Vyškolený a schopný prodejní personál je nejlepší formou osobní propagace, tak říkajíc zákazníkovi z očí do očí
 • Nevýhodou je úzký okruh zákazníků
 • Výhodou je nejintenzivnější působení s nejvyšší pravděpodobností úspěchu

 

Mezi prodejní personál zařadíme:

 • Prodavače v obchodech
 • Obchodní cestující (zaměstnanci, kteří objíždí současné i potenciální zákazníky, především firmy)
 • Dealery (smluvní partneři, nikoliv zaměstnanci firmy, pracují na základě smlouvy o zprostředkování z obchodního zákoníku a za svou práci mají provizi – určité procento z objemu prodeje)

 

Přípravě prodejního personálu je potřeba věnovat patřičnou péči, školit je vhodně motivovat a vyhodnocovat.

 

Marketingová komunikace – AIDA

 • model popisující proces fungování optimální reklamy
 • model chování probíhající u zákazníka ovlivněného markentingovou kampaní

 

Je zkratkou z anglických slov:          

 • ATTENTION – pozornost
 • INTEREST – zájem
 • DESIRE – touha
 • ACTION – akce

 

ATTENTION – pozornost

 • nejprve je třeba u člověka vzbudit pozornost
 • nejčastějším způsobem, jak lze přitáhnout pozornost je reklama, např. reklamní banner, billboard u silnice, reklama v televizi, v rádiu, novinách, na webu
 • v případě přímého prodeje je důležitá první věta, kterou může prodávající potencionálního zákazníka oslovit, zaujmout

 

INTEREST – zájem

 • prvotní informace musí následně vzbudit zájem
 • jakmile je získána pozornost zákazníka, je nutné prohlubovat jeho zájem, např. poskytnutím dalších informací o produktu na webu, na klientské lince, přímá komunikace se zákazníkem

 

DESIRE – touha

 • je-li vzbuzen zájem o nabízený produkt, mělo by dojít k vyvolání touhy, produkt vlastnit, koupit si ho
 • např. reference zákazníků, kteří již nakoupili a uvedením konkrétních příkladů, jak díky produktu ušetřili, získali volný čas, cítí se lépe apod.

 

ACTION – akce

 • zákazník si produkt kopí, objedná

 

Marketing pojem AIDA rozšiřuje o S – na AIDAS

 • S – satisfaction – spokojenost
 • zákazník je spokojen, nakupuje znovu a doporučuje

 

Propagační strategie

Propagace využívá dva typy propagačních strategií podle toho, na koho jsou zaměřeny:

 • B2B (business to business) – propagační strategie zaměřená na prostředníka – velkoobchod, maloobchod. Např. Výrobce se snaží prosadit výrobek do distribuční sítě.
 • B2C (business to consumer) – propagační strategie zaměřená na spotřebitele. Propagace se zaměřuje na konečného spotřebitele. Výrobce se snaží prosadit výrobek u kupujících tak, aby jej požadovali u obchodníků.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!