Provozování Cestovní kanceláře a agentury

 

Otázka: Provozování CK a CA

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): nobody

 

Právní normy upravující činnost provozování CK a CA

 • Zákon § 455/1991 Sb. – Živnostenský zákon
 • Zákon § 159/1999 Sb. – Zákon o některých podnikání a o výkonu některých činností v oblasti CR
 • Zákon § 111/2018 Sb. – novelizace zákona č. 159/1999
 • Zákon § 089/2012 Sb. – Občanský zákoník

 

Zákon § 455/1991 Sb. – Živnostenský zákon

 • Jedná se o zákon, který upravuje provozování cestovní kanceláře
 • CK je živnost koncesovaná, osoba žádá o koncesi
 • Koncese vydává živnostenský úřad s tím, že Ministerstvo pro Místní rozvoj vydává stanoviska
 • Najdeme zde podmínky pro provozování živnosti (všeobecné – musí splňovat každý živnostník, zvláštní – kvalifikační předpoklady)
 • Všeobecné podmínky – trestní bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku) a plná svéprávnost (od 18 let)
 • Zvláštní podmínky – kvalifikační předpoklady (délka praxe v oboru, druh vzdělání)
 • Druh vzdělání pro CK: vzdělání v oboru VŠ, VOŠ, SŠ s maturitní zkouškou
 • Druh praxe pro CK: jiné VŠ+1 rok v oboru, jiná VOŠ +3 roky v oboru, jiná SŠ s maturitou + 6 let v oboru

 

Zákon § 159/1999 Sb.

 • Je zde vymezený rozsah činnosti: organizování, nabídka a prodej zájezdu; zprostředkování služeb k zájezdu, nebo obojí
 • Musí předložit:
  • smlouvu s pojišťovnou o záruky proti úpadku nebo bankovní doklad o zaplacení pojistného
  • kopii, kterou bude potvrzovat zaplacení poplatku garančního fondu
  • podnikatelský záměr
  • Prohlášení o datu zahájení činnosti, od kdy budeme provozovat CK
 • ŽÚ to zkontroluje a předá je MMR, chybné materiály se musí do 15 dnů doplnit, poté MMR do 30 dnů vydá stanovisko a ŽÚ vydá rozhodnutí a čeká se na nabytí právní moci
 • Smlouva o zájezdu – občanský zákoník – klient × cestovní kancelář
 • Pojištění záruky v případě úpadku:
  • Povinnost uzavřít
  • Pokud neplní závazky vůči klientům, které jsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu NEBO dojde ke krachu => pak pojišťovna musí zařídit repatriaci (návrat domů ze zahraničí), refundace (finanční náhrada za neposkytnuté služby)
  • Úpadek = krach CK
  • Osoba je v úpadku jestli-že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a není schopen tyto závazky platit
  • Osoba je v úpadku pokud má více věřitelů a soubor všech závazků převyšuje hodnotu jeho celého majetku

 

Postup klienta při úpadku CK

 • Záleží podle toho, kdy k němu došlo
 • Během zájezdu
  • Telefonicky kontaktujeme asistenční službu, kterou si pojišťovna zřizuje nebo si ji najímá, sdělujeme (zda-li máme k dispozici) co se děje, ubytování a stravování, lhůtu na vystěhování, jestli jsme schopni si zajistit ubytování a stravování sami => asistenční služba kontaktuje CK, a zjišťuje jestli jsou informace podané námi pravdivé,  jestli je CK v úpadku, zahajuje repatriaci (zajištění dopravy z místa pobytu zpět do ČR, případně zajistí ubytování a stravování pokud by repatriace trvala více dní, nebo se s námi dohodnou zda jsme schopni si stravování a ubytování zajistit sami na vlastní náklady – ty by nám potom uhradili, náhrada ale nebude vyšší než za služby asistence
  • Pojišťovna nemá povinnost dokončit pobyty dle smlouvy zájezdu
  • Klient má nárok uplatnit u pojišťovny úhradu částky za nerealizovanou část zájezdu
  • Částka bude uhrazena pojišťovnou do 6 měsíců, klient musí uplatňovat své nároky do 6 měsíců od úpadku CK
  • Po návratu klient písemně informuje nahlášení škody
 • Před začátkem zájezdu
  • Nahlásíme pojistnou událost pojišťovně (vyplníme škodní protokol, přiložíme všechny potřebné dokumenty, odešleme na adresu pojišťovny)
  • Škodní protokol = hlášení škody, vyplňuje se vždy
   • Údaje o cestujícím (ten kdo to nahlašuje)
   • Údaje o dalších cestujících na smlouvě
   • Údaje o zájezdu (organizátor, země pobytu, odjezd, návrat, v jakém rozsahu bylo stravování sjednáno, doprava, v jaké výši byly uhrazené zálohy, celková cena zájezdu)
   • Údaje o dodatečných výdajích
   • Údaje o pojistném plnění (= komu má být vyplacena náhrada, název banky a číslo účtu)
   • Doklad se smlouvou o zájezdu, doklady o všech platbách, za které požadujeme náhradu, doklad o platbě zájezdu

 

Uzavírání pojistné smlouvy

 • Návrh na pojistnou smlouvu předkládá pojišťovna klientovi, klient s ním souhlasí/nesouhlasí, když souhlasí, smlouva bude uzavřena, pokud ne, bylo by to předmětem dalšího jednání, nebo by se CK obrátila na jinou pojišťovnu
 • Pojišťovny mají své podmínky, za kterých klienta pojistí
  • 10 mil. Kč
  • Před uzavřením smlouvy se vyplňuje dotazník (elektronicky)
   • Stáhnou si dotazník, pošlou ho emailem pro rychlejší jednání, dotazník si vytisknou a přiloží doklady (výkaz o majetku a závazcích = daňová evidence, účetní závěrka = účetnictví) a pošlou na adresu poštou, pojišťovna pak připraví kalkulaci – účast na pojistné události, sazba pojištění; závisí to na tom, jaké je riziko, když s nimi uzavřou smlouvu

 

Cestovní agentury

 • Živnost ohlašovací volná, může být provozována ode dne ohlášení
 • Osoba musí splňovat všeobecné podmínky (plná svéprávnost, trestní bezúhonnost)

 

Povinnosti

 • Označit provozovnu slovy ,,cestovní agentura“
 • Musí označit materiály názvem CK, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdů
 • Před uzavřením smlouvy o zájezdu musí předložit klientovi na vyžádání doklad o pojištění záruky CK nebo opis oprávnění k provozování CK a informovat o rozsahu pojištění
 • Nemusí být pojištěna proti úpadku, ale má za povinnost informovat o tom že CK pro kterou zprostředkovává zájezdy pojištěná je

 

Dopravní služby

 • Služby základní, předpokladem pro rozvoj CR
 • Služby placené, živnost koncesovaná
 • Mezi dopravci a podniky CR je vzájemná vazba – jeden bez druhého nemůže existovat
 • Zabezpečují pohybovou stránku CR, přepravují do rekreačního prostoru
 • Poskytují i služby související s dopravou – přeprava zavazadel, informační služby o dopravním spojení, prodej dopravních dokumentů, rezervace míst, doplňkové stravování (miniBAR, nápoje v ST Agency), ubytovací služby (noční vlak)
 • Nebývají předmětem zájmů, ale vytvářejí materiálně-technickou základnu

 

Členění

 • Podle charakteru dopravní cesty a dopravního prostředku
  • Doprava silniční, železniční, letecká, vodní, vertikální(lanovky), ostatní(zvířata), kosmická
 • Podle území, teritoria
  • Vnitrostátní a mezinárodní
 • Podle opakovatelnosti
  • Doprava pravidelná, veřejná
 • Podle předem vyhlašovaného jízdního řádu
  • Nepravidelná, smluvní
  • Na základě objednávek (ve formě chartru)
 • Podle předmětu přepravy
  • Doprava osobní a nákladní
  • Převládá osobní

 

dopravní cenina = poukázka k uskutečnění cesty

 • dle druhu dopravy: místenky, jízdenky, lodní lístky, letenky, zavazadlové lístky, palubní lístky

 

přepravní tarif = seznam cen stanovených na základě přepravní vzdálenosti, rychlosti, pohodlí,…

 • podmínky týkající se přepravy

 

Letecká doprava

Výhody a nevýhody

+ nejrychlejší                    – vysoké náklady (pořízení letadel, letenky, zajištění bezpečnosti)

+ nejbezpečnější            – negativní dopad na ŽP (plocha pro výstavbu letiště, spalování, hluk)

+ pohodlná                        – vzdálenost letiště od centra města

+ moderní                          – letadlo může být zneužito k teroristickému útoku

+ aesthetic                        –  závislá na politických a ekonomických podmínkách

 

Význam letecké dopravy

 • Společensko-politický
  • Vliv na rozvoj mezinárodních vztahů
 • Hospodářský
  • V přepravě osob, zboží, nabízí pracovní příležitosti pro zaměstnance leteckých společností, nabízí je i nepřímo -> výrobci letadel, výstavba letišť

 

Materiálně-technická základna

 • Letadla
 • Letiště
  • veřejná a neveřejná (tovární a polní)
  • Vnitrostátní a mezinárodní
 • Dopravní cesty, linky

 

Železniční doprava

Výhody a nevýhody

+bezpečnost                                    – návaznost spojů

+cena                                                  – nedostupnost místa

+pohodlí                                             – výluky, zpoždění

+hromadná

+plynulost

+šetrná vůči ŽP

 

Materiálně-technická základna

 • Vagóny, lokomotivy
 • Železniční tratě
 • Železniční stanice, budovy
 • Světelné, zvukové signály

 

Silniční doprava

Výhody a nevýhody

+hustá síť                                           -nebezpečnost

+vysoká pohotovost                     -ekologická zátěž

+rychlost                                            -nepohodlnost

+zastávka kdykoliv a kdekoliv    -malá kapacita

 

Materiálně-technická základna

 • Pozemní komunikace
 • Dopravní prostředky
 • Obslužná a technická zařízení (čerpací stanice, odpočívadla, telefonní služby,..)

 

Vodní doprava

 • Okrajový význam v ČR
 • Toky jsou používány pro vyhlídková plavby, vodní sporty, rybaření

 

Výhody a nevýhody

+velká přepravní kapacita plavidel              -nízká přepravní rychlost

+nízké provozní náklady                               -dostupnost přepravních středisek

+ekologická šetrnost

 

Materiálně-technická základna

 • Lodě
 • Vodní cesty – vnitrozemské a námořní
  • Nitrozemské: Řeky, jezera, umělé vodní toky
  • Námořní: Plavba v pobřežních vodách – kaputáže
  • Plavby na otevřeném moři – transoceánská doprava
 • Přístavy

 

Vertikální doprava

 • Lanovky a vleky
 • Podporuje lyžování, cykloturistiku
 • Zásobuje ubytovací a stravovací zařízení
 • Urychlují záchranné akce
  • Visuté – sedačkové, kabinové
  • Pozemní – kabinové, vleky
   • Po kolejích, laně

 

Turistická informační centra

 • Součástí informačního systému
 • Jedná se o účelová zařízení, kt. jsou zřizována v místech CR
 • Poskytují kompletní informace o destinaci a službách
 • Veřejná služba, určená místnímu obyvatelstvu/návštěvníkům oblasti
 • Zřizovateli jsou městské a krajské úřady
 • Zařízení umístěná na veřejně přístupném místě
 • Musí být označeno (TIC) – uděleno Asociací TIC s Czech Tourismem – sestavili jednotnou klasifikaci pro TIC za podpory MMR

 

Činnost

 • Komerční (obchodní) – služby, které TIC poskytuje za úplatu (tisk, prodej vstupenek, map, dopravních dokumentů..)
 • Nekomerční – služby poskytované bez přímé úhrady

 

Jednotná klasifikace turistických center

 • Infocentrum je zařazeno do třídy, kategorie
 • Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny požadavky na činnost a na služby
 • Když je zařazeno do jednotlivé třídy, požadavky splňuje, je to záruka kvality
 • Když je zařízení certifikované = splňuje požadavky
 • Certifikace = na základě e-přihlášky, kt.. musí být podána na Asociaci turistických center
  • žádost je vyřízená do 90 dnů, podmínkou je splnění všech požadavků
  • uskutečňuje ji certifikační komise, centra musí certifikaci opakovat po 2 letech
  • obdržíme samolepku a platíme certifikační poplatek

 

Standardy služeb TIC

 • Minimální požadavky pro každou třídu:
  • Lokalizace a navigace
  • Informace o TIC směrem k veřejnosti – zařízení označené i, samolepka jednotné klasifikace, umístění certifikátu, info u vstupu – název, otevírací doba, www stránky
  • Směrování činnosti TIC – vyhledávání, shromažďování a aktualizace info (o městě, regionu, kraji, státu), předávat ústně a bezplatně, písemně – zpoplatněné
  • Databáze TIC – elektronická, info o: kulturní a sportovní akce, dopravní spojení, instituce, místní služby
  • Vybavení – tiskárna, počítač, skenér, telefon, stojan na kola
  • Evidence počtu klientů – předmět dotazů návštěvy

 

Kategorizace

 • Podle písmen
 • A – nejvyšší
  • Stanovena otevírací doba – každý den, 7 dní v týdnu, min. 60 hod. týdně, celoročně
  • Informace musí být podávany alespoň ve 2 světových jazycích
  • Informace aktualizují na webu z vlastní e-databáze
  • Veřejný přístup na internet bez poplatku
  • Zajišťuje průvodcovskou službu – domluví nám nějakého průvodce
  • Nabídka turistických produktů
  • Zprostředkování ubytovacích služeb
 • B
  • Otevřeno celoročně, min. 5 dnů v týdnu, min. 40 hodin týdně, jinde 6 dnů v týdnu a 45 hodin týdně
  • Informace musí být podávany alespoň ve 2 světových jazycích
  • Veřejný přístup na internet bez poplatku
  • Zprostředkování průvodcovských služeb
 • C
  • Otevřeno sezónně, min. 5 dnů v týdnu, min. 30 hodin týdně
  • Informace musí být podávány alespoň v 1 světovém jazyce

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

 • Může ji vyhlásit kterákoli obec
 • Poplatníkem je osoba, která není v obci přihlášená k trvalému pobytu
 • Plátcem je poskytovatel úplatného pobytu
 • Správcem poplatku je město, ve kterém je poplatník ubytován
 • Jeho předmětem je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, s výjimkou pobytu, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, jeho účelem je rekreace nebo turistika
 • Plátce musí poplatky odvádět do lhůty stanovené obcí správci poplatků, když ho neodvede včas nebo menší částku, zvýší jeho částku (může až o trojnásobek)

 

Ohlašovací povinnost

 • Plátce musí dát správci poplatků ohlášení o zahájení činnosti v ubytování nejpozději do 15 dnů, o jejím konci také do 15 dnů
 • Uvede tam: jméno, příjmení, IČO, místo pobytu nebo sídlo, číslo účtu, místo a název zařízení kde vykonává činnost
 • Plátce musí vést evidenční knihu (listinná, e-podoba), sám si stanoví jak to bude vést, uvádí v ní:
  • Den počátku a den konce pobytu
  • Jméno a příjmení, trvalé bydliště poplatníka
  • Datum narození poplatníka
  • Číslo a druh průkazu totožnosti (OP, cestovní doklad)
  • Výše poplatku
  • 1x za měsíc ohlašuje pobyt účastníků

 

Evidenční povinnost

 • Musí to ohlásit předem pokud bude dělat evidenci v zjednodušeném rozsahu (aspoň 1000 lidí, 60 dní předem) – uvede se jen den počátku a den konce pobytu
 • Musí odůvodnit počet účastníků které ubytuje a informace o akci (kde bude, od kdy do kdy, název a druh)
 • Chronologicky seřazeno
 • Zápisy musí být vedeny: správně, úplně, průkazně, přehledně a srozumitelně
 • Sazba je 50 Kč/den do 5 dnů, delší dobu už 21 Kč/den
 • Osvobozeni jsou
  • Nevidomí s ZTP/P
  • Mladší 18 let
  • Hospitalizovaní
  • Ti kteří mají zcela hrazenou LAZ péči (příspěvkovou), rodiče dětí v lázních
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti
  • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu
  • lidi co tam bydlí
  • děti v ústavu
  • zařízení poskytující sociální služby
  • příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území
  • obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
  • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému
  • studenti na intru do 26
 • u Karlových Varů – správcem poplatků je Magistrát města KV, poplatek se musí odvést správci do 15 dnů násl. měsíce, platí se max 60 dní

 

Služby a podniky

Ubytovací služby, podniky

 • souvisí s pobytovou stránkou CR, umožňují přechodné ubytování či přenocování v daném místě
 • součástí jsou služby doprovodné,
 • poskytují služby kt. vyžadujeme i v místě trvalého bydliště, služby pro využití volného času, služby spojené s profesí hosta (konferenční hotely)
 • upraveno živnostenským zákonem
 • hostinská živnost řemeslná (nebo ž. ohlašovací volná v případě menších ubyt. Zařízení, ubytování v soukromí)
 • právní vztah mezi ubytovatelem a hostem je upraven občanským zákoníkem (paragraf 2326)
 • hotelové provozní úseky
  • ubytovací
  • stravovací
  • technický
  • další, jejichž činnost je nahrazována vnějšími dodavateli

 

Stravovací služby

 • základní služba
 • může být i cílem CR
 • služba placená
 • vytváří větší fond volného času
 • poskytována v hostinských zařízení (restaurační a bary)
 • poskytovány během přepravy nebo během pobytu

 

Kulinářský cestovní ruch

 • gastronomický, gurmánský
 • zážitek tvoří další aktivity, jídla, způsob servírování, místo kde se odehrává, roční doba ve které se uskutečňuje
 • záložen na požitku z konzumace pokrmů a nápojů
 • zahrnuje aktivity:
 • podniky veřejného stravování
  • lidé si je vybírají podle recenzí na turistických portálech, nebo sami
  • gurmetský = luxusní restaurace, dostávají ocenění michelinská hvězda, drahý
  • historický = dlouhá historie, spojený s událostmi, kt. se v něm konají, př. Sacher ve Vídni
  • tradiční = nabízejí místní speciality, typické pro danou oblast
  • zážitkové = dá se chápat různě – zp. Obsluhy, personál, jídlo…. Př. Horský resort na Čeladné – degustační menu
 • gastronomické destinace
  • není celý stát, jen určité regiony, ve kt. si mohou lidé vyzkoušet místní jídlo – př. Itálie (Boloňa, Palermo), Francie (Mougins), Španělsko (San Sebastian), Mexiko (Oaxaca), Indie (Dilií), Japonsko (Osaka, Kyoto, Tokyo)
 • gastronomické akce
  • cíl přilákat do oblasti nejvíce turistů a seznámit je s tradičními pokrmy, součástí jsou i doprovodní kulturní programy – u nás pivní slavnosti, vinobraní, Prague food festival – festivalové menu, ochutnávkové stánky, top šéfkuchaři
 • gastronomický provoz
  • exkurze do výrobních provozů, součástí výroben jsou obchody a možnost zakoupit si jejich výrobky – pivovary, vinné sklepy, farmy, palírny
 • gastronomická muzea
  • muzea čokolády, perníku, sýru, marcipánu, másla, chleba
 • farmářské trhy
  • podpora zemědělců, čerstvé výrobky a kvalitní suroviny z dané oblasti, osobní nákup
 • kurzy vaření
  • roste zájem kvůli známým kuchařům, webové stránky, kuchařky, foodblogy

 

Lázeňství

 • forma CR, jedná se o léčebné lázně a LAZ zařízení (součástí zdravotnictví)
 • řídícím orgánem je ministerstvo zdravotnictví
 • působí zde i profesní asociace = Svaz léčebných lázní ČR, Sdružení lázeňských míst ČR

 

VÝZNAM:

 • zdravotní – do LAZ jezdíme za účelem vlastního léčení, doléčení, prevence, rehabilitace, rekonvalescence, rekondiční a ozdravné pobyty, wellness a beauty programy, odpočinek
 • ekonomický – příjem do státního rozpočtu, vyléčí zaměstnance a ty podávají lepší výkony a nejsou závislý na dávkách SP a ZP, nabízí pracovní místa v daném LAZ místě, město v daném LAZ místě přijímá do rozpočtu poplatky, vyšší životní úroveň podle vybavení
 • V ČR je více než 40 LAZ míst, které při léčbě používají: přírodní léčivé zdroje, klimatické podmínky

 

Přírodní léčivé zdroje

 • Přírodní léčivé vody
  • minerální – podzemní vody s obsahem minerálních látek
  • termální – teplota vyšší než 25 C
 • Plyny
 • Peloidy – rašelina, slatina, bahno..
 • Psychoterapie, diety, procedury, medikamenty, cvičení, účast na akcích

 

Druhy LAZ léčby z hlediska úhrady

 • Komplexní LAZ léčba – ZP hradí náklady na vyšetření, léčení, stravování, ubytování
 • Příspěvková LAZ léčba – ZP hradí náklady na vyšetření a léčení, stravování, dopravu a ubytování si pacient hradí sám
 • Samoplátecká LAZ léčba – pacient si vše hradí sám

 

Formy LAZ péče (z hlediska poskytování)

 • Ústavní – pacienti zde bydlí
 • Ambulantní – pacienti sem dochází

Indikační seznam = seznam nemocí zařazených do indikačních skupin pro dospělé, děti a dorost, jsou tam LAZ místa kde se tyto nemoci dají léčit (závisí na přírodních léčivých zdrojích), počet dní kolik se to léčí

 

Hlavní indikační skupiny chorob

 • Nemoci onkologické
 • oběhového ústrojí
 • trávicího ústrojí
 • gynekologické
 • kožní
 • duševní

 

LAZ místo, Přírodní léčivé zdroje, léčba, indikace

 • Karlovy Vary, termální minerální voda, přírodní plyn, peloidy z okolí, zábaly, vodoléčba, masáže, koupele, pitná kúra, dietoterapie, fyzická terapie, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch látkové výměny, nemoci pohybového ústrojí, onkologické nemoci
 • Velichovky, křídová slatinná zemina, která se mísí s vodami z místních pramenů s obsahem uhličitanu vápenatého a železa, KLP, PLP i SLP, rehabilitační cvičení, koupele a zábaly, masáže, přístrojová terapie, vodní terapie, elektroléčba, nemoci pohybového ústrojí, nemoci močového ústrojí, nemoci oběhového ústrojí, nemoci trávicího ústrojí
 • Kundratice, klimatické podmínky, nabízí koupele, zábaly, masáže, parafínový nátěr, biolampu, saunu, plynové injekce, KLP, PLP i SLP, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí

 

Pojišťovací služby

 • Služby placené
 • Poskytují je pojišťovny, které pro svou činnost získali licenci od ČNB / cestovní kanceláře
 • Má zabezpečit účastníky před nahodilými, nepředvídatelnými událostmi (mimořádné)
 • V rámci CR je nejčastěji uzavíráno cestovní pojištění – jeho součástí je:
 • pojištění léčebných výloh – náklady na diagnózu, ošetření, hospitalizaci, léky, nezbytné převozy, převoz tělesných ostatků
  • pojištění zavazadel
  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené 3. osobě
  • asistenční služba
 • Pro sjednání cestovního pojištění se platí sazby:
  • Denní
  • Maximální
 • Výše sazby pojistného závisí na:
  • Věku pojištěnce  (jestli je dítě/starší – dražší)
  • Místo pobytu (jiné v EU, ČR, země 3. strany..)
  • Délka pobytu
  • Účel cesty
  • Pro jednotlivce/rodinu/skupinu/někoho jiného
  • Pojistná částka (kolik by museli vyplatit kdyby se něco stalo)
 • Právní rámec je upraven občanským zákoníkem – pojištění je uzavřeno pojistnou smlouvou, kt. se uzavírá písemně, návrh vypracovává pojišťovna, pokud je přijmout oběma stranami, podepíše se a každá strana dostane kopii

 

Pojistná smlouva

 • Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel (pojišťovna) zavazuje poskytnout pojistné plnění (při * nahodilé události), závisí na sjednaném rozsahu a pojistník se zavazuje zaplatit pojistné
 • Dokument, který vyjadřuje:
  • Konkrétní pojistné podmínky
  • Podmínky realizace pojištění
 • Uzavřena vždy písemně, podepsána oběma zúčastněnými stranami
 • Pojistka = potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

 

Obsah PS:

 • Určení pojistitele a pojistníka (oprávněné osoby) a jejich identifikační údaje
 • Vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události
 • Výše pojistného, splatnost
 • Vymezení doby, na kterou je smlouva uzavřena
 • Pojistné podmínky (zpracovává pojistitel pro jednotlivé typy pojištění)
 • Jak pojištění vzniká, zaniká
 • Kdy pojišťovna neposkytuje pojištění
 • Pojistník musí být s podmínky seznámen

 

Způsoby uzavření PS

 • Osobně na pobočce pojišťovny
 • Prostřednictvím dalších prodejních kanálů (CK, pošta, realitní makléř)
 • Prostřednictvím internetu
 • Někde i po telefonu

 

Vznik pojištění

 • Za podmínek v pojistné smlouvě
 • Uzavření pojistné smlouvy * k datu, kdy byla podepsána
 • Počátek pojištění je doba, od které * práva a povinnosti z pojištění

 

Zánik pojištění

 • Uplynutím pojistné doby
 • Nezaplacením pojistného
 • Dohodou
 • !Výpovědí (výpovědní lhůta 8 dnů a pak zanikne)
 • Odstoupení (osoba odpovídá nepravdivě, neúplně)
 • Pojistný podvod (nadhodnocení majetku, úmyslná škoda)
 • Změna vlastnictví pojištěného majetku
 • Neprokázání souhlasu pojištěného/zák. zástupce s pojištěním
 • Jiné důvody (zánik PO, odpadne pojistné nebezpečí, pojišťovna odmítla pojistné plnění)

 

Účastníci pojištění (subjekty)

 • Pojistitel = pojišťovna, PO, získala oprávnění ke své činnosti, má za povinnost vyplatit pojistné plnění při nahodilé události
 • Pojistník = FO/PO, uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, může měnit její obsah a vypovědět ji, má povinnost zaplatit pojistné, může být zároveň pojištěným, má právo stanovit obmyšleného
 • Pojištěný = osoba, na jejíž majetek, život, zdraví a odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje, má právo na pojistné plnění, nemusí být vždy pojistníkem
 • Oprávněná osoba = osoba, které * v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění
 • Obmyšlená osoba = oprávněná osoba, které * právo na výplatu pojistného plnění v případě smrti pojištěného, určuje ji pojistník jménem / vztahem k pojištěnému

 

Základní pojmy

 • Pojistné = cena za poskytovanou pojistnou ochranu, platí ji pojistník – opakovaně (běžné pojistné, v dohodnutých pojistných obdobích) / najednou (jednorázové pojistné, za celou pojistnou dobu)
 • Pojistné plnění = náhrada pojistitele v případě pojistné události
 • Pojistná událost = skutečnost, při které * povinnost pojistitele plnit, je konkrétně vymezená ve smlouvě

 

Smysl pojištění:

 • Finančně zabezpečit pojištěného
 • Zmírnit následky nepříznivých událostí

 

Úkol pojišťoven

 • Zabránit vzniku škod
 • Finančně nahradit vzniklé škody
 • Podpořit zájem o zvyšování bezpečnosti pojišťovaných hodnot

 

Pojišťovací činnost

 • sjednávání a správa pojištění
 • vyřizování pojistných událostí
 • uskutečňování pojistného plnění

 

Trh

 • místo, kde se setkává nabídka s poptávkou
 • místo, kde dochází směně zboží a služeb za peníze
 • místo, kde se formuluje cena

 

Členění

 • z hlediska předmětu směny
  • trh produktů (zboží a služeb)
  • trh výrobních faktorů (trh práce)
  • trh peněz (trh finanční)
 • z hlediska množství zboží
  • dílčí trh; trh jediného druhu zboží
  • agregátní trh; trh více druhů zboží
 • z hlediska teritoriálního
  • trh místní (regionální) – místní regionální produkty
  • trh národní
  • trh světový
  • trh EU

 

Subjekty trhu CR

 • kupující (účastníci) – ti co chtějí cestovat, uspokojovat své potřeby nákupem služeb
 • prodávající (zaměstnanci podniků) – služby nabízejí přímí dodavatelé, zprostředkovatelé
 • stát (pracovníci řídicích orgánů) – služby neposkytuje, ale vytváří podmínky pro rozvoj, je reprezentován svými orgány, pomocí právních norem regulují fungování trhu CR

 

Objekty trhu CR

 • zboží a služby předmětem směny
  • služby CR: ubytovací, stravovací, dopravní, průvodcovské..,
  • zboží CR – doplňkový charakter: mapy, knihy, pohlednice, suvenýry
  • volné statky – co vytvořila příroda: čistý vzduch, volné moře, les
  • veřejné statky – co vytvořil člověk: památkové objekty, sady, parky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy