Průvodcovská činn. na meziná. úrovni – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Průvodcovská činnost na mezinárodní úrovni

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

EVROSKÁ FEDERACE ASICIACÍ PRUVODCU (FEG)

 • = Profesní sdružení kvalifikovaných průvodců cestovního ruchu z Evropy především z Evropské unie =) mimovládní specializovaná organizace, sdružující menší (národní, regionální a jiné) asociace průvodců cestovního ruchu, reprezentuje přes 20 tisíc průvodců cestovního ruchu.
 • Nezisková organizace =) členství je podmíněno uhrazením členského poplatku =) hlavní zdroj financování činnosti federace, dalšími zdroji jsou dary, příspěvky a dotace od soukromých nebo veřejných organizací.

 

Cílem činnosti FEG je zejména:

 • sdružovat asociace průvodců CR evropských zemí, hlavně členských států Evropské unie,
 • posilovat profesionální vztahy mezi členy a obhajovat jejich zájmy,
 • reprezentovat profesi průvodce cestovního ruchu na evropské úrovni a na úrovni vlád jednotlivých členských států za účelem propagace společných profesionálních zájmů,
 • propagovat a zlepšovat kvalitu služeb průvodce cestovního ruchu.
 • FEG se aktivně věnuje řešení problémů průvodcovské činnosti v evropském kontextu. Ve spolupráci s orgány Evropské unie a zainteresovanými ministerstvy některých evropských zemí se spolupodílela na přípravě návrhu´´Doporučení Evropské unie minimálního standartu kvalifikace a výchovy průvodců cestovního ruchu´´ včetně definice profese průvodce cestovního ruchu. Zvláštní důraz je kladen na specifikaci rozdílů mezi činnosti průvodce cestovního ruchu (tourist guide) a vedoucího zájezdu (tour manager), ačkoliv jsou některé jejich činnosti podobné.
 • Profesionalitě průvodcovské činnosti má napomoci i dodržování schválených standardů publikovaných v tzv. Quality Charter (Listina kvality). Jejich společnou myšlenkou je respektování návštěvníků cestovního ruchu jako představitelů specifického kulturního dědictví.

 

Jedná se o:

 • přátelské přivítání, zajištěné zdvořilým, usměvavým, vhodně oblečeným a přesně jednajícím průvodcem, kterému vždy záleží na spokojenosti provázených návštěvníků,
 • komunikaci založenou na poskytování správných a aktuálních informací kombinovaných s vhodnými mezilidskými vztahy,
 • vědomosti získané absolvováním kvalifikační přípravy zaměřené na teorii i odborný výcvik,
 • neustálý profesionální rozvoj prostřednictvím účasti na různých kurzech zaměřených na zlepšování profesionálního vystupování nebo rozšiřování informačního obzoru,
 • organizaci činností průvodce cestovního ruchu, dodržování časového harmonogramu a zpracovaného itineráře, vypořádávání se s nepředvídanými okolnostmi, apodob.,
 • důvěryhodnost související s bezúhonností a taktností činnosti průvodce,
 • etiku zaměřenou na respektování místních a národních zvláštností a nařízení, vytváření kolektivního ducha mezi kolegy – průvodci i mezi personálem zařízení poskytujících služby cestovního ruchu,
 • pozitivní prezentování profese průvodce cestovního ruchu.

 

SVĚTOVÁ FEDERACE ASOCIACÍ PRUVODCU (WFTGA)

 • = Profesní sdružení kvalifikovaných průvodců cestovního ruchu z celého světa =) mimovládní specializovaná organizace, sdružující menší (národní, regionální a jiné) asociace průvodců cestovního ruchu.
 • Nezisková organizace =) členství je podmíněno uhrazením členského poplatku =) hlavní zdroj financování činnosti federace, dalšími zdroji jsou dary, příspěvky a dotace od soukromých nebo veřejných organizací.
 • Globálním fórem členů zastupujících více než 60 tisíc původců z celého světa.
 • Posláním této federace je výměna poznatků a zkušeností z činnosti průvodců cestovního ruchu a snaha přijímat opatření vedoucí k trvalému zvyšování její kvality. Dále usiluje o vnímání profese průvodce jako plnohodnotné a náročného povolání. V neposlední řadě usiluje o omezení činnosti nelegálních, nekvalifikovaných průvodců.

 

Hlavní cíle federace jsou:

 • navazovat kontakty s asociacemi průvodců cestovního ruchu po celém světě a posilovat jejich profesionální vazby,
 • stanovovat, podporovat a zlepšovat nejvyšší profesionální standarty,
 • rozvíjet mezinárodní spolupráci v přípravě průvodců cestovního ruchu =) vzděláváním zvyšovat kvalitu jejich práce,
 • v mezinárodním měřítku reprezentovat profesionální průvodce CR =) propagovat univerzální etický kodex,
 • prosazovat a hájit zájmy průvodců =) zlepšovat pověst této profese.

 

Členství ve federaci umožňuje:

 • přístup ke zdrojům informací,
 • navazování kontaktů,
 • vzdělávání formou účasti na přednáškách a seminářích,
 • výměnu zkušeností,
 • mezinárodní lobbing,
 • využívání výhod vyplývajících z dohod uzavřených s přidruženými členy (možnost zvýhodněného ubytování v ubytovacích zařízeních).
 • WFTGA sestavila kodex průvodce cestovního ruchu, jehož dodržování zaručuje návštěvníkům profesionální poskytování kvalitních průvodcovských služeb. Principy a cíle kodexu jsou:
 • poskytovat profesionální služby návštěvníkům, věnovat jim odbornou péči a bez předsudků a vlivů propagandy jim poskytovat výklad o navštíveném místě,
 • vždy se přesvědčit, že informace pro zpracování a podání výkladu jsou pravdivé, zjistit rozdíly mezi fakty a různými příběhy, legendami nebo místními názory,
 • ve vztahu k zákazníkovi stejně jako ke spolupracovníkovi v cestovním ruchu se vždy chovat čestně, poctivě a racionálně,
 • chránit reputaci cestovního ruchu na národní i mezinárodní úrovni a snažit se vykonávat svou činnost vždy s respektem k okolnímu prostředí, přírodě, pamětihodnostem a místním zvyklostem,
 • jako reprezentant hostitelské země vítat návštěvníky a chovat se k nim s cílem posílit dobrou pověst země a prezentovat ji jako vhodnou destinaci cestovního ruchu.
 • Asociace vydává pravidelné zpravodaje a ročenku Tourist Guiding Worldvide.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!