Průzkum trhu – otázka z marketingu

 

   Otázka: Průzkum trhu

   Předmět: Marketing

   Přidal(a): Viktorie V

 

Vznik a úloha marketingu v tržním hospodářství

 • hlavní představitelé jsou:

a) výrobci a prodejci – reprezentují na trhu nabídku

b) kupující – reprezentují poptávku

 • v tržním hospodářství se podnikatelé snaží dosáhnout co nejvyšších zisků
 • v prvním desetiletí 20. stol. Stavěli podnikatelé na 1. místo výrobu a prodej toho, co bylo vyrobeno
 • teprve krize z nadvýroby (po r. 1910) donutila výrobce pracovat s trhem, tzn. zjišťovat přání a potřeby zákazníků
 • začíná se provádět průzkum trhu, vzniká reklama,…
 • po 2.sv. válce převažovala poptávka nad nabídkou a tím tento nový nástroj řízení ztratil dočasně smysl
 • nově se marketing zařazuje do řízení podniků na přelomu a 60. let 20.stol.

 

Charakteristika marketingu

 • marketing je tvořivá fce podporující výrobu, obchod a zaměstnanost tím, že respektujeme potřeby spotřebitelů a snažíme se je uspokojit
 • smyslem marketingu je opravdová služba zákazníkům
 • úkolem marketingu je prostřednictvím průzkumu trhu zjistit přání a potřeby zákazníků a usměrnit podle toho výrobu

 

Vývoj marketingu

 • od počátku min. stol. existovaly různé podnikatelské koncepce řízení podniku:
 1. Výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920)
 • vzniká s průmyslovou revolucí a se zaváděním nové techniky do výroby
 • dochází ke zvyšování výroby ð snižují se náklady na jednotku výkonu a klesá cena
 • koncepce vychází z teorie, že zákazník dá přednost levným, snadno dosažitelným výrobkům, je zaměřená pouze na kvantitu, a může být využívána tam, kde poptávka je větší než nabídka

 

 1. Výrobková podnikatelská koncepce (1920 – 1940)
 • teorie vychází z předpokladu, že určitý typ zákazníka dá při nákupu přednost výrobku s co nejvyšší kvalitou ð že kvalitní zboží si vždy najde svého zákazníka
 • výrobce se zaměří na luxusní výrobky pro movité zákazníky ð neustále je zdokonaluje a inovuje a konkurence většinou časem přijde na trh se srovnatelnými, ale levnějšími výrobky

 

 1. Prodejní podnikatelská koncepce (1940 – 1950)
 • vzniká v období 2.sv. války a po ní s rozvojem tzv. masmédií
 • vychází z myšlenky, že výrobek i když je kvalitní a cenově dostupný, se neprodá sám, ale je na trhu mnohem úspěšnější, pokud je prodej podpořen reklamou

 

 1. Marketingová podnikatelská koncepce (1950 – 1970)
 • vychází ze zásady pochopení trhu, tzn. zkoumání přání a potřeb zákazníků a přizpůsobuje výrobek nebo službu těmto přáním
 • firma dělí své zákazníky do 2. okruhů:

a) noví zákazníci – přilákáme je slevami, reklamou, ochutnávkami, atd.

b) stálí zákazníci – které je třeba si udržet, např. pomocí věrnostních slev, protože:

 • hovoří ve svém okolí o firmě pozitivně
 • vrací se k výrobkům firmy
 • kupují i jiné výrobky stejné značky
 • nevěnuje tolik pozornosti konkurenčním výrobkům a podnikům

 

 1. Koncepce sociálně – etického marketingu (1970 – x)
 • podnik využívá marketingové koncepce, ale nevyrábí např.: výrobky poškozující ŽP nebo provozuje činnost zvyšující jeho společenskou prestiž, např. přispívá na výzkum různých onemocnění

 

Segmentace trhu

 • předpokladem marketingové koncepce podniku je co nejlepší znalost zákazníků a jejich potřeb ð proto členíme trh na jednotlivé části (segmenty):
 1. Trh spotřební
 • cílovým článkem je jednotlivec nebo rodina, vztah mezi výrobcem a konečným spotřebitelem je většinou zprostředkovaný prostřednictvím obchodníků
 • trh spotřební členíme z hlediska:

a) geografického (geografická segmentace)

 • členíme trh na různé oblasti, světadíly, státy
 • zkoumáme povětrnostní podmínky, náboženství, atd. (eskymákům nenabízíme plavky, do Indie nevyvážíme hovězí konzervy …)

b) demografického (demografická segmentace)

 • zkoumáme trh podle věkových skupin, velikosti rodin, pohlaví, atd. (nenabízíme složité mobily, tam kde je obyvatelstvo s vysokým věkovým průměrem atd.)

c) psychografického (psychografická segmentace)

 • zkoumání podle sociálních vrstev (nižší, střední, vyšší) ð podle příjmů
 • každá skupina má svůj životní styl, který je spojen se zájmem o určité výrobky, ale s i nákupním chováním

 

 1. Trh organizační
 • konečným článkem jsou firmy, patří sem:

a) průmyslový

 • mezi výrobcem a spotřebitelem existuje většinou vztah přímý, plánovaný a dlouhodobý (např. dodávky strojů, materiálu, surovin, …)

b) obchodní

 • výrobci prodávají svoji produkci prostřednictvím obchodní sítě (velkoobchodu) dalším firmám
 • musí proto volit vhodnou marketingovou strategii, jak vůči obchodníkům (např. množstevní slevy), tak i vůči konečným zákazníkům (např. reklama)

c) trh státní

 • konečným zákazníkem jsou školy, nemocnice, obecní úřady, armáda, …
 • rozhodování probíhá na základě konkurzního (výběrového) řízení ð jeho pravidla jsou upravena zákonem

 

Marketingové strategie

 • konkrétní cesty podniku, jak uspět na trhu
 • k nejdůležitějším rozhodnutím podniku patří především:
 1. volba trhů a jejich částí (pro koho vyrábět)
 2. volba způsobu stimulace trhu
 3. určení pozice vůči konkurenci


 1. Volba způsobu stimulace trhu
 • trh a zákazník jsou nejdůležitější cíl podnikatelské snahy ð podnikatel většinou volí mezi dvěma strategiemi:

a) zvyšování spokojenosti zákazníků

 • zvyšování jakosti výrobků, zlepšování doprovodných služeb, …

b) orientace na příznivou cenu

 • základem této strategie je dlouhodobé, soustavné, snižování nákladů, od nákupu surovin, přes výrobu až po distribuci
 • jedná se většinou o hromadnou výrobu, založenou na nízkém zisku za jednotku, ale velkém objemu zisku celkem

 

 1. Určení pozice vůči konkurenci
 • při volbě konkurenční strategie řešíme, jak se zachováme na trhu vůči konkurenčním podnikům ð máme 2 možnosti:

a) vlastní individuální strategie

 • obvykle je spojena s neustálou inovací výrobků, využívají ji přední firmy na trhu (vůdci trhu)

b) strategie napodobení konkurenta

 • napodobení nemůže být absolutní (např. patenty)
 • výrobky se mnohdy liší pouze dílčími nebo vnějšími znaky, např. obaly
 • výběr optimální strategie na trhu vychází z různých analýz podniků, především z tzv. portfoliové a swot analýzy

 

Marketingové analýzy

 • slouží k nalezení reálných cílů podniku

 

Swot analýza

 • je analýza silných (+) a slabých (-) stránek podniku
 • hodnotí se např. podíl na trhu, známost firmy, cena, úroveň průzkumu trhu, řízení, …

 

Portfoliová analýza

 • Portfolio = stav a struktura aktiv podniku
 • tato analýza je přínosem pro posuzování šancí našich jednotlivých výrobků na trhu
 • výrobky se posuzují podle tempa růstu na trhu a podle celkového podílu na trhu

 

OTAZNÍKY

 • jedná se většinou o výrobky, které zavádíme na trh, začíná o ně být zájem, ale vyžadují velké finanční vstupy (např. na vývoj, budování distribuční sítě, reklamu,…)
 • představují šance do budoucnosti, musíme neustále provádět průzkum trhu, abychom mohli rozhodnout, zda do nich dále investovat nebo je stáhnout z trhu

 

HVĚZDY

 • přinášení nejlepší obchodní výsledky jak v tempu růstu tak i v podílu na trhu
 • vyžadují náklady na reklamu, ale je reálné, že se z nich v budoucnu stanou dojné krávy

 

DOJNÉ KRÁVY

 • jsou hlavní oporou firmy, jejich prodej je stálý, tržní podíl velký
 • umožňují podporovat rozvoj nových výrobků

 

BÍDNÍ PSI

 • výrobky, které postupně končí svoji komerční dráhu, většinou z nich je určena k útlumu a likvidaci
 • jejich doprodej podpoříme většinou slevou

 

Marketingový výzkum

 • je souhrn všech aktivit, kterými zkoumáme trh
 • průzkum trhu můžeme provádět 2 formami:
 1. průzku trhu od stolu
 • pracujeme s informacemi, které jsou pro firmu běžně dostupné
 • používáme statistické metody, které umožňují sledovat minulý vývoj a na základě tohoto vývoje odhadnout vývoj budoucí
 • tento průzkum se používá většinou při hodnocení výsledků vlastní firmy
 • tímto způsobem lze měřit např. změny prodeje v různých obdobích roku

 

 1. průzkum trhu v terénu
 • zaměřujeme se zejména na:

a) chování zákazníků – zkoumáme motivy nákupů určitého zboží, jak jim zboží vyhovuje a co jim na něm nevyhovuje

b) chování konkurence – např. jaké zboží nabízí, za jaké ceny, dobrovolné služby, formy prodeje, reklama

Základní metody výzkumu

 1. pozorování
 • používá se zejména při maloobchodním prodeji, pozorujeme např. zájem o zboží, reakce na vystavené zboží, reakce na obaly, na reklamu,…
 • členíme na:

a) podle pozice pozorovatele na:

 • skryté – pozorovatel pohybuje se s ostatními zákazníky po prodejně, přejímá roli zákazníka, může zkoumat i personál prodejny
 • zjevné – pozorovatel netají svoji přítomnost

b) podle časové návaznosti:

 • přímé – probíhá současně se zkoumaným jevem – např. frekvence zákazníků v prodejně
 • nepřímé – analyzuje následky lidské činnosti, např. analýza odpadků po návštěvě kina

+ získáváme objektivní a přesné údaje

neumožní zkoumat příčiny jevů


 1. dotazování
 • tuto metodu často kombinujeme s metodou pozorování
 • podstatou dotazování je pokládání otázek tzv. respondentů s cílem získat co nejpřesnější údaje
 • rozlišujeme tyto typy dotazování:

a) osobní rozhovor

 • přináší přímý kontakt s dotázaným
 • měl by motivovat k odpovědím
 • může být strukturovaný nebo nestrukturovaný

+ možnost výběru reprezentativního vzorku respondentů

možnost pokládání libovolných otázek

vysoká návratnost dotazníků

časová a finanční náročnost

možnost ovlivňování výsledků

 • tímto rozhovorem můžeme provádět:
 • kvantitativní výzkum
 • provádí se zejména v terénu, vybírá se široký okruh problému, např. užívání kosmetických výrobků, pracích prostředků, nákup mléčných výrobků, …
 • tazatelem může být zaškolený laik, který klade předem připravené otázky, má minimální vliv na průběh výzkumu
 • reprezentativní vzorek pro území ČR je cca 1 000 osob
 • kvalitativní výzkum
 • vyžaduje použití náročných psychických postupů, tazatel je kvalifikovaný psycholog, který zná cíl výzkumu a přizpůsobuje se situaci, hledá podobné odpovědi na otázku „proč?“
 • snaží se aby lidé vyjádřili své myšlenky, pocity, názory

 

b) písemné dotazování

 • je při něm důležité jednoznačně formulovat otázky, motivovat respondenta k jejich vyplnění např. slosováním

+ vyloučení vlivu tazatele

nízké náklady

nízká návratnost

nemožnost výběru reprezentativního vzorku

neseriozní odvědi

 

c) telefonické dotazování

     + osobní komunikace s respondentem – je vhodné pouze na krátké rozhovory

má nižší náklady ve srovnání s osobním pohovorem

nedostatečná telefonní síť

nemožnost výběru respondentů

 

d) elektronické dotazování

 • je méně využívané vzhledem k malému počtu účastníků elektronické pošty

+ rychlé, levné, rychlé zpracování dat

nemožnost výběru respondentů a malý počet


 1. experiment
 • je metoda založená na vytvoření určité situace s měřitelnými parametry

a) experiment laboratorní – srovnáváme řadu stejných výrobků (např. vysavačů, ledniček, …)

b) přirozený (terénní) – používá se např. při experimentálním prodeji (např. sledujeme přímou reakci na ochutnávku)

 

Spotřební chování

 • marketingoví pracovníci se musí zajímat o nákupní rozhodování spotřebitelů, protože výrobek který si nekupují je na trhu zbytečný a přináší ztráty
 • v průběhu života člověk prochází určitými fázemi spotřebního chování, jiné chování je v období dětství, zakládání rodiny, důchodu,…
 • ovlivňuje věk, vzdělání, ekonomická situace
 • ze znalosti těchto faktorů se pak musí odvíjet i určitá cílená reklamní kampaň

 

 • proces nákupního rozhodování prochází několika fázemi:

uvědomění si problému

(poznání potřeby)

shromažďování informací

(pozitivních i negativních)

hodnocení alternativ

(sociální, emocionální)

nákupní rozhodnutí

chování po nákupu

(splnění, nesplnění očekávání)

Zájem o spotřebitele by neměl končit prodejem výrobku, je důležité vědět, zda byl s nákupem spokojen, protože to ovlivňuje jeho další nákupní chování.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!