Řízení a manažerské dovednosti – management

 

Otázka: Řízení a manažerské dovednosti

Předmět: Ekonomie a management

Přidal(a): c4rt3p

 

Význam, podstata a funkce řízení

Management = usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny veškeré činnosti podniku a aby bylo dosaženo určitých cílů.

 

Funkce řízení:

Při řízení se provádí celá řada činností, které na sebe navazují. Hlavními funkcemi řízení jsou:
– plánování
– organizování
– vedení lidí + motivace
– kontrolování
– rozhodování – to prolíná celým procesem řízení

 

Manažerské úrovně a dovednosti

Podniky mohou mít několik stupňů řízení. Typické stupně řízení většího podniku jsou:
4. stupeň – ředitel podniku – zodpovídá za celý podnik a řídí vedoucí závodů
3. stupeň – vedoucí závodů – řídí vedoucí provozů
2. stupeň – vedoucí provozu –  řídí vedoucí dílny (mistry)
1. stupeň – vedoucí dílny (mistr)

 

Mezi jednotlivými stupni vznikají vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Podle toho pak rozlišujeme manažerské úrovně (úrovně řízení).

 

Nejčastěji se rozlišují:

1. Vrcholový management (top management) – nejvýše postavení řídící pracovníci podniku – ředitelé, prezidenti společnosti a jejich náměstci. Jejich posláním je koncepční a dlouhodobé řízení. Na jejich rozhodnutí závisí úspěch podniku.
2. Střední management –
různí vedoucí – vedoucí závodů, provozů, vedoucí marketingového úseku, vedoucí kontroly jakosti apod. Jsou podřízení top managementu a zároveň nadřízení nejníže postaveným vedoucím pracovníkům. Jejich úkolem je řídit svěřený útvar, poskytovat podklady pro koncepční práci top managementu a zčásti se na ní podílet.
3. Nižší management –
vedoucí, kteří jsou přímo nadřízení jednotlivým zaměstnancům – mistři, školníci, vedoucí jídelen apod. Řídí každodenní práci svých podřízených a řeší aktuálně vzniklé problémy. Jedná se hlavně o krátkodobé, operativní řízení.

V malých podnicích může střední management chybět.

 

Manažer a podnikatel:

Manažer – je především profese, je zodpovědný za dosahování cílů, stojí v čele organizační jednotky (dílny, provozu, firmy), řídí práci a přebírá zodpovědnost za výsledky práce jiných lidí.

Manažer může, ale nemusí být zároveň podnikatel (majitel podniku). Může to být zároveň majitel podniku, anebo jen zaměstnanec podniku. V malých podnicích je většinou vlastník zároveň ředitelem a sám podnik řídí. (to znamená je zároveň manažer i podnikatel). Ale ve větších podnicích je manažerů (zejména středních a nižších) mnoho.

Manažer (zaměstnanec) nenese riziko podnikání (max. může přijít o místo). Na rozdíl od majitele podniku, který může přijít o majetek. U velkých akciových společností bývá obvyklé, že členové top managementu mají zároveň podíl ve společnosti (např. vlastní část akcií).

 

Manažerské dovednosti – každý vedoucí pracovník by měl mít tyto dovednosti:

A. Komunikační

  • měl by chápat jiné lidi a měl umět s nimi jednat

B. Technické

  • schopnost vykonávat a rozumět práci po technické stránce (důležité hlavně pro střední a nižší management) + zvládnutí obecných technických požadavků tzn. znalost práce na PC, řízení automobilu, moderní komunikace apod.

C. Koncepční

  • měl by mít představivost a analytické myšlení. Měl by být schopen posoudit různé varianty řešení problému, dokázat odhadnout, co se stane a vybrat vhodné řešení.

Některé dovednosti se manažer naučí ve škole, některé se dotvoří až praxí, některé vznikají výchovou a některé má manažer vrozené.

 

Předpoklady manažerské práce:

1. Vrozené          

– temperament

– inteligence

– potřeba řídit (mít moc)

– mít pochopení pro jiné (empatie)

– potřeba získávat nové poznatky

– určitá míra znalostí daného oboru

– znalost moderních kom. Prostředků

– rozumět práci po technické stránce

 

2. Získané (naučené)

– ekonomická kvalifikace, právní kvalifikace

– poznatky z teorie a praxe managementu

– znalosti a dovednosti z psychologie

– dobrá fyzická a duševní kondice

– dobré vyjadřovací schopnosti

– řízení auta, dobrá znalost práce s PC

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!