Rozhodování – maturitní otázka z managementu

management

 

Otázka: Rozhodování

Předmět: Management

Přidal(a): Káťa

 

 

Rozhodování

 • Proces výběru alespoň ze 2 možných variant jednání
 • Je to důmyslná kombinace vědy a umění rozhodnout, která se dá do značné míry naučit
 • Rozhodování je složitá činnost, která klade vysoké nároky zejména na vysoké psychické schopnosti rozhodovatele

 

Rozhodovací proces a jeho členění:

 • Rozhodování je jednou z hlavních funkcí manažera. Jde o aktivitu, kdy manažer vybírá jednu z variant řešení a stanovuje kdo, co kdy a jak
 • Při rozhodování musí mít manažer k dispozici informace a vzniklé situaci disponibilních zdrojích znalosti různých metod rozhodování a schopnost vytvářet a posuzovat konkrétní varianty
 • Rozhodovací proces je v čase logicky navazující sled kroků počínající k zjištění problémů až po formulování rozhodnutí činností, které tvoří náplň rozhodovacích procesů jsou:
  • Formulace rozhodovacích problémů a stanovení cílů
  • Popis a analýza výchozí situace
  • Volba kritéria rozhodnutí
  • Tvorba souboru variant, vedoucích k dosažení stanovených cílů
  • Stanovení důsledků volby variant při různých možných změnách vnějších podmínek
  • Zhodnocení důsledků variant rozhodování, vzhledem k souboru kritérií
  • Výběr varianty k realizaci

 

Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty:

 • Za jistoty – jsou k dispozici úplné informace, víme, jaký stav nastane, známe důsledky variant
 • Za rizika – jsou známy budoucí možné situace, které mohou nastat a tím i důsledky variant a současně je známá pravděpodobnost těchto stavů
 • Za nejistoty – nejsou rozhodovateli známy ani pravděpodobnosti jednotlivých „STAVŮ SVĚTLA“

 

Podle závažnosti rozhodovacích procesů členění rozhodnutí:

 • Strategická
 • Taktická
 • Operativní

 

Tvorba variant rozhodování

 • Tato etapa rozhodovacích procesů, klade vysoké nároky na tvůrčí schopnosti rozhodovatelů
 • Snahou by mělo být vypracování co nejširšího souboru koncepčně odlišných variant
 • Čím je počet zpracovaných variant menší, tím je také menší naděje na nalezení skutečně dobrého řešení
 • Obohacení variantnosti při řešení rozhodovacích problémů může přispět především využití týmové práce a skupinové přípravy

 

Základní typy rozhodovacích problémů:

 • Dobře strukturované problémy
  • Jednoduché
  • Opakované
  • Programové
  • Algoritmické
 • Špatně strukturované problémy

 

Vždy do určité míry nové a neopakované existence většího množství faktorů ovlivňující řešení, nejistota budoucího vývoje faktorů, nepřesně známé faktory

 

Prvky rozhodovacích procesů:

 1. Cíl – určitý budoucí vztah systému, kterého se má realizací některé varianty dosáhnout
 2. Subjekt rozhodování – to je rozhodovatel a ten může být buď jednotlivec (individuální rozhodnutí) nebo skupina lidé (kolektivní rozhodování)
 3. Objekt rozhodování – představuje část objektivní reality, v rámci které byl formulován problém, stanoven cíl jeho řešení
 4. Kritéria rozhodování – jsou zvolena rozhodovatelem, který posuzuje vhodnost jednotlivých variant

 

Přehled metod pro podporu rozhodování:

 • Fáze identifikace – Paretova analýza
 • Fáze analýzy a formulace problémů
  • Analýza silového pole
  • Diagram příčin a důsledků
  • Ishikawův diagram (Rybí kost)
 • Fáze tvorby variant rozhodování
  • Metoda tvůrčího myšlení
  • Systémové metody

 

Paretova analýza

 • Je to metoda, která pomáhá stanovit priorit odstraňování hlavních problémů firmy
 • Pareto definoval, že 80% následků je způsobeno pouze 20% příčin
 • Chceme-li odstranit 80% ztrát, soustředíme aktivity jen předem definované problémy v rozsahu 20%
 • Nevytvářet rovnováhu mezi vynaloženým úsilím a následnou odměnou

 

Analýza silového pole

 • Technika slouží k vizualizaci problémů
 • Problém je tvořen rovnováhou 2 protichůdně působících sil
  • typ (řídící síly) se snaží posunout problém k lepšímu
  • typ (brzdící síly) se snaží současnou situaci posunout k horšímu
 • Ve stávajícím stavu tyto síly vytvářejí STATUS QUO
 • Přesným pojmem všech sfér vlivu se analyzuje silová pole, která ovlivňuje současný problém, to umožňuje pojmenovat vzájemný projev sil, které jsou příčinami, ale někdy se i projeví v problému

 

Graf rybí kosti

 • “Pokud nevíte, kam jdete, asi nebudete ani vědět, jak se tam dostanete”
 • Umožňuje oddělit
 • Ukazuje na dílčí oblasti, které na základě a definicí problém působí, vyvolá jej či akcelerují
 • Páteř je základní problém (důsledek) a na něj jsou napojena žebra (dílčí oblasti, které mají na problém vliv)
 • Jednotlivá žebra a jejich větvení problém zvětšují, podmiňují či zmenšují
 • Každá z kůstek může bát zárodkem dalšího problému. Cílem je vytvoření jasné struktury problémů

 

Postup:

 • Zapsat důsledek či problém nejkonkrétněji
 • Zakreslit žebra. Obvykle to jsou lidé, prostředí, metody práce, organizace, vybavení, materiál, komunikace a jiné
 • Sepsat seznam příčin do kategorií (lze požívat nápady)

 

Manažer, který má rozhodovat určitý problém, by měl vzít v úvahu tyto klíčové otázky:

1) O jaký typ rozhodovacího problému jde, lze získat o problému dostatečné informace

 • Existují 3 typy rozhodování
  • JISTOTY, RIZIKO, NEJISTOTY
  • Rozlišení se vztahuje zejména tomu, zda můžeme s jistotou říci, jaké následky vyvolá přijetí určitého rozhodnutí (ZA JISTOTY)
  • Nebo následky můžeme stanovit s určitou pravděpodobností (ZA RIZIKA)
  • Nebo pravděpodobnost následků rozhodnutí určit nedokážeme (ZA NEJISOTY)
 • Kdo by mohl daný problém nejlépe vyřešit “JEDNOTLIVEC, NEBO SKUPINA”

 

2) Výhody skupinového rozhodování:

 • Více znalosti a zkušeností
 • Schopnost vzít v úvahu více variant a faktorů
 • Účast na rozhodování je významný motivačních faktorů
 • Sblížení lidí
 • Ochota vzít na sebe riziko

 

Nevýhody skupinového rozhodování:

 • Pomalejší práce
 • Může se objevovat dominantní jedinec, nebo jedinci, kteří nedovolí ostatním prosadit svůj názor
 • V případě potřeby rychlého rozhodnutí může být problém

 

Jaká metod (technika) řešení, by moha být nejlepší

 • Exatní metoda
  • analyzující metoda opírající se o kvalifikaci jevů a určitý maz. Aparát
  • Operační výzkum simuluje modely
  • Přesné, precizní, pracné
 • Probnostické metody
  • Vycházejí z analogie (možnost zopakovat ku řešení, které už byla úspěšná)
  • Napodobovat hospodářské politiky, která vedla k ekonomickému růstu
 • Heurictické metody
  • Kombinuj určitý formulovaný postup řešení problémů, jedinečné schopnostmi člověka vymyslet něco nového s intuicí expertů a zkušenostmi manažera
  • Rozhodovací analýza:
   • stavy a tabulky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy