Rozvaha – otázka z účetnictví

 

Otázka: Rozvaha

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Monika

 

Rozvaha = soupis majetku, uspořádaného k určitému dni, jedná se o přehled aktiv a pasiv podniku k určitému dni

 

Význam rozvahy:
– rozvaha je součástí účetní závěrky a musí se sestavovat povinně ze zákona
– sleduje se stav majetku a jeho zdrojů (pouze) k jednomu dni – můžeme určit strukturu a objem

 

zdrojů a majetku
– z rozvahy je možné vypočítat výsledek hospodaření (HV = výnosy – náklady) (Zisk = A – P bez zisku)
 – funkce – přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytovat tak základ pro hodnocení situace v podniku

Obsah rozvahy:

AKTIVA

I.                   Dlouhodobý majetek
– dlouhodobý hmotný majetek
-dlouhodobý nehmotný majetek
-dlouhodobý finanční majetek

 

II.                Oběžný majetek
-zásoby (materiál, zboží, výrobky)
-krátkodobý finanční majetek (pokladna a ceniny, BÚ, krátkodobé CP
-pohledávky

PASIVA

I.                   Vlastní zdroje
-základní kapitál
-kapitálové fondy ze zisku
-HV

 

II.                Cizí zdroje
-úvěry
-ostatní závazky(dodavatelům, zaměstnancům, ostatním subjektům

 

 

Členění:
1. Řádná – k 31.12
2. Mimořádná – sestavuje se při mimořádných situacích (pohroma, požár, potopa, krádež, výbuch)

 

Majetek

– dlouhodobý – hmotný (<40 000, delší než jeden rok), nehmotný (< 60 000, know how, good will), finanční
– oběžný – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
a) budovy, haly, stavby
b)stroje, přístroje, zařízení
c)dopravní prostředky
d)inventář
e)tažná zvířata, základní stádo, plemení a dostihoví koně
f)pěstitelské celky trvalých porostů (chmelnice)
g)otvírky lomů, pískoven a hlinišť
h)technické zhodnocení (opravy, přístavby, rekonstrukce)
ch)drobný dlouhodobý hmotný majetek (faxy, kopírky)
i) umělecká díla s sbírky
j)pole, pozemky, lesy a louky

 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
použitelnost delší než jeden rok, 60 000, nemá hmotnou povahu a dochází u něj také k odepisování
a) software, licence
b)ochranné známky
c) know how
d)autorská práva

 

OBĚŽNÝ MAJETEK – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávky

koloběh oběžného majetku :

zásoby – nakupované – materiál (náhradní díly, obaly) a zboží (polotvary, NV, hotové výrobky
– vlastní – kožešinová zvířata, hejna, ryby, včelstvo, psi jako ostraha

rozvahový den – den ke kterému rozvahu sestavujeme, nejčastěji k 31.12
rozvahová položka – pokladna, odběratelé, dodavatelé, materiál, zboží, zaměstnanci, peníze na cestě..
zamezovka – čára, která zamezuje vpisování nedovoleným způsobem
rozvahový stav – peněžní částka u rozvahové položky

 

Aktiva a Pasiva:
Základem účetnictví je rozvaha, pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou pohledů:
a) z hlediska konkrétního druhu majetku
b) z hlediska zdrojů, ze kterých byl pořízen

Majetek podle složení druhů = AKTIVA
– jedná se o majetek dlouhodobý a oběžný

Majetek uspořádaný podle toho z jakých finančních zdrojů byl pořízen = PASIVA
– jedná se o zdroj vlastní nebo cizí

 

Zdroje finančního majetku

Vyjadřuje, jakým způsobem si podnik svůj majetek opatřil

 

Vlastní zdroje financování
-vklady podnikatele u osobního majetku do firmy
-vůle v podnikání

-označuje se jako vlastní kapitál – tvořen součtem DM, peněžitých prostředků, cenin

 

Cizí zdroje financování – úvěry – jdou do banky

Úvěry
Charakter úvěru mají i půjčky od jiných podnikatelů a občanů (nejedná se však o úvěr, ale o půjčku, úvěry jsou pouze od banky)
Musí zde být sepsána smlouva o poskytnutí úvěru – jaká částka je půjčena, výše splátek, způsob ručení, termíny splátek atd.

Ostatní závazky
vůči dodavatelům, vůči pojišťovně

 

Inventarizace:
= je jedním z nejdůležitějších prvků metody účetnictví a zároveň nástrojem řízení ÚJ. ÚJ zjišťují skuteční stav majetku a závazků a ověřují, zda SS odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

SS=ÚS – ideální stav
SS>ÚS přebytek
u pokladny a cenin na MD 211,213/668 ostatní finanční výnosy
u materiálu a zboží na MD 112,132/648 ostatní provozní výnosy

SS<ÚS manko
u materiálu a zboží 549/112,132
předpis odpovědné osobě 335/688 OMV‘
úhrada 211,221,231/335

SS<ÚS schodek
u pokladny a cenin 569 manka a škody na finančním majetku/ 211,213
předpis k náhradě 335/688 OMV
úhrada 211,331,221/335

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!