Rozvaha – otázka z účetnictví (2)

 

Otázka: Rozvaha

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Monika

 

ROZVAHA A JEJÍ FUNKCE – podstata, význam, rozvahový den, položka, stav, rozsah rozvahy, typické změny rozvahových položek

 

ROZVAHA

= BILANCE

= nejdůležitější účetní výkaz

– přehled jednotlivých aktiv a pasiv podniku k určitému okamžiku

– v peněžním vyjádření

– sestavuje se na podkladě informací čerpaných z účetnictví

 

Aktiva:

– majetek podniku uspořádaný podle složení se nazývá AKTIVA

– aktiva zahrnují:

  • dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční
  • oběžný majetekzásoby (materiál, zboží, výrobky, nedokon.výroba, polotovary)

 krátkodobý finanční majetek (pokladna, ceniny, bankovní účty,

krátkodobé cenné papíry)

pohledávky  (odběratelé)

 

Pasiva:

– majetek uspořádyný podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen, se nazývá PASIVA

– pasiva zahrnují:

  • vlastní zdroje (=vlastní kapitál)

základní kapitál (kapitálové fondy a fondy ze zisku, rezervy, hospodářský výsledek,

oprávky)

  • cizí zdrojeúvěry

ostatní závazky (dodavatelé, zaměstnanci, ostatní subjekty – finanční úřad,

zdrav. pojišťovny, správa sociálního zabezbečení)

 

Součet AKTIV se musí rovnat součtu PASIV, protože jde o tentýž předmět, u něhož zjišťujeme složení i jeho zdroje.

 

ROZVAHOVÝ DEN

= okamžik, ke kterému se rozvaha sestavuje (např.k 1.1.)

 

ROZVAHOVÁ POLOŽKA

= konkrétní aktiva nebo pasiva (SMV, ZK, zboží, fondy…)

 

ROZVAHOVÝ STAV

= peněžní částka každé položky aktiv a pasiv (např. Stavby 216.450 Kč)

 

FORMA ROZVAHY

– tabulka

– formuláře minst.financí

T-forma = tabulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v právé části pasiva

 

ÚPRAVA ROZVAHY

– řádné označení

– pořadí položek závazné

– pod posledním zápisem podtrhneme

-prázdná místa opatříme zámezovkou

 

FUNKCE ROZVAHY

– základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytnout tak základ pro zhodnocení finanční situace podniku.

– kromě vyjádření stavu majetku a zdrojů financování má rozvaha další funkci, a to umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu)

 

ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK

– dochází ke vzniku tzv.hospodářských operací (firma vyrábí, nakupuje materiál, platí dělníkům atd.)

-každá hospodářská operace nám ovlivní nějakou rozvahovou položku:

jestli kupuju → ubírají peníze

jestli vyrábím → přibívají výrobky  atd.

-pokud jsou hospodářské operace doloženy řádným dokladem jsou to tzv. účetní případy

 

-nesmíme porušit bilanční princip ( A = P )

-při dodržení bilančního principu najdeme pouze 4 kombinace změn v rozvahových položkách

 

4 TYPICKÉ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK:

1)    A+      P+

=> aktiva se zvýší, musí se zvýšit i pasiva

            např. -pořízení jakéhokoliv majetku na fakturu

                     -vklad jakéhokoliv majetku

2)    A-      P-

=> aktiva se sníží, musí se snížit i pasiva

např. – úhrada jakéhokoliv závazku (dluhů)

3)    A+

        A-

            např. – nákup majetku za hotové

– úhrada pohledávek

4)              P+

                 P-

např. řešení dluhu dluhem

 

na zaznamenávání těchto změn slouží tzn. ÚČTY

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!