Rozvaha – otázka z účetnictví (3)

 

Otázka: Rozvaha

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): jitka

 

 

Jedná se o nejdůležitější účetní výkaz, sestavovaný v  účetnictví. Je to přehled majetku podle jednotlivých složek a zdrojů krytí. Někdy se označuje jako BILANCE.

 

AKTIVA 

Složení majetku

dlouhodobý majetek

 • DNM
 • DHM
 • DFM

oběžný majetek

 • zásoby
 • peníze
 • pohledávky

Celkem aktiva

 

PASIVA

Zdroje krytí

vlastní zdroje

– základní kapitál

– fondy

– výsledek hospodaření

cizí zdroje

– úvěry

– závazky

– rezervy

Celkem pasiva

 

Na každý majetek, který firma pořizuje musí mít zdroj financování, ať vlastní nebo cizí. Když něco má, musí na to někde vzít.

 

Základní pojmy v rozvaze

 • rozvahový den – den ke kterému sestavujeme rozvahu, většinou první nebo posední den účetního období
 • rozvahové položky – jednotlivé složky aktiv a pasiv, např. materiál, dodavatelé – syntetické účty
 • rozvahové stavy – peněžní částky u jednotlivých rozvahových položek, např. 211 – Pokladna  Kč  5 000,–

 

Druhy rozvah

z časového hlediska

– měsíční

– čtvrtletní

– pololetní

– roční

 

z hlediska podnikání

– počáteční – při zahájení podnikání, ke dni zápisu do obchodního rejstříku

– konečná – při skončení podnikání, při prohlášení konkurzu, výmazu z obchodního rejstříku

 

podle způsobu provádění

– řádné – k poslednímu dni účetního období

– mimořádné – ke dni sloučení s jinou firmou nebo při rozdělení, krádežích, pohromách …

 

Typické změny rozvahových stavů

Rozvaha udává stav aktiv a pasiv v peněžním vyjádření k určitému dni. V průběhu podnikání  vznikají účetní případy, které působí změny rozvahových stavů aktiv a pasiv. Účetnictví musí tyto změny zaznamenat.

Typické změny, které vznikají při evidenci účetních případů, se zaznamenávají v rozvaze.

 

 • A+ P+

PPD,VÚÚ vybrali jsme si z úvěrového účtu u banky hotovost do pokladny

– v aktivech dochází k přírůstku v položce Pokladna

– v pasivech se zvyšuje cizí zdroj v položce Krátkodobé bankovní úvěry

Aktiva i pasiva se sobě rovnají

 

 • A- P-

VBÚ banka uhradila splatnou fakturu dodavatelům

– v aktivech se snižuje stav v položce Bankovní účet

– v pasivech se snižuje dluh v položce Dodavatelé

Aktiva i pasiva se sobě rovnají

 

 • A+ A-

VBÚ odběratel uhradil fakturu na bankovní účet

– v aktivech se snižuje stav v položce Odběratelé

– v aktivech se zvyšuje stav v položce Bankovní účet

Aktiva i pasiva se sobě rovnají

 

 • P+ P-

VÚÚ banka uhradila z našeho krátkodobého bankovního úvěru dodavateli

– v pasivech se zvyšuje dluh v položce Krátkodobé bankovní úvěry

– v pasivech se snižuje dluh v položce Dodavatelé

Aktiva i pasiva se sobě rovnají

 

! ! !  Jiné změny nastat nemohou  ! ! !

Účetní jednotky sestavují rozvahu tak, že počáteční zůstatky nového účetního období jsou konečnými zůstatky, z předcházejícího účetního období a to platí i pro účty podrozvahové.

Rozvaha se rozdělí do tolika účtů, kolik obsahuje rozvahových položek. Účty se otvírají na počátku účetního období.

 

Počáteční účet rozvážný

Sestavuje se proto, aby byla dodržena zásada podvojného účetního zápisu, tzn. aktiva na str. DAL a pasiva na str. MD.  701 – PÚR je zrcadlovým obraz Rozvahy. Jedná se o účet, proto má strany MD, DAL. Používá se pro zápis  počátečních zůstatků na jednotlivé rozvahové účty.

 

Konečný účet rozvažný

Slouží pro převod konečných zůstatků z rozvahových. Má stejnou strukturu jako Rozvaha, tzn. že aktiva účtujeme na str. MD a pasiva na str. DAL.

 

Účet zisku a ztráty

Slouží na převod konečných zůstatků výsledkových účtů (náklady a výnosy). Jejich rozdílem zjistíme zisk nebo ztrátu.

 • zisk V > N
 • ztráta V <  N

 

Zisk se účtuje na str. MD a ztráta na str. DAL.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!