Rozvaha – otázka z účetnictví (4)

 

Otázka: Rozvaha

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

DEFINICE

= základní účetní výkaz

Sestavuje se vždy k určitému dni, tzv. rozvahový den (1.1. / 31.12.)

Je přehledem aktiv a pasiv – Rozvaha je finančním výkazem, který podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí a to v peněžním vyjádření, vždy k určitému dni.

Rozvaha se sestavuje v jednotkách české měny a položky se vykazují v celých tisících Kč

Na rozdíl od jiných výkazů, které zobrazují veličiny platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha veličiny platné k určitému dni (stavové).

 

ZÁKLADNÍ POJMY

Rozvahový den = den, ke kterému se sestavuje rozvaha

Rozvahová položka = slovní označení jednotlivých aktiv a pasiv

Rozvahový stav = finanční vyjádření jednotlivých rozv. položek

 

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZVAHY

Podkladem pro sestavování rozvahy jsou účetní knihy

Vzhledem k důležitosti rozvahy je její struktura dána vyhláškou Ministerstva financí

Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje a podle kterých se také účtuje.

Nadpis – Rozvaha k ……

Levá strana – aktiva

Pravá strana – pasiva

 

AKTIVA

= Majetek – souhrn veškerých statků, se kterými daný majitel může volně nakládat, a kterými ručí za své závazky

Aktiva stálá – dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek

Aktiva oběžná – zásoby (materiál, zboží, výrobek), krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, účet), pohledávky

Uspořádání položek aktiv v rozvaze je podle LIKVIDNOSTI = představuje schopnost majetku převést se na peněžní hotovost. V rozvaze jsou položky řazeny od nejméně likvidních po nejlikvidnější. (likvidita = schopnost podniku uhrazovat své závazky)

 

PASIVA

Jsou zdrojem krytí majetku

Vlastní zdroje – základní kapitál, kapitálové fondy, hospodářský výsledek

Cizí zdroje – rezervy, úvěry, závazky (vůči zaměstnancům, dodavatelům, institucím, státu)

Uspořádání pasiv v rozvaze je podle časového hlediska – trvalé financování, dočasné zdroje financování.

 

ZÁSADA BILANČNÍ KONTINUITY a ROVNOSTI

(návaznost jednotlivých účetních období) – konečné stavy aktiv a pasiv za běžné období (např. k 31. 12) se shodují s počátečními stavy aktiv a pasiv v následujícím účetním období (např. 1. 1).

Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – aktiva se musejí rovnat pasivům.

 

ZÁKLADNÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK

Aktiva přibudou, Pasiva přibudou (A+P+) – faktura za materiál,

A-P-    – úhrada faktury za materiál, splátka úvěru,

A+A-  – nákup zboží za hotové, odběratelé nám zaplatili, převod peněz z BÚ do pokladny

P+P-    – úhrada faktury z úvěru dodavatelům, převod zisku do rezervního fondu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!