Rozvaha podniku a inventarizace

 

Otázka: Rozvaha podniku a inventarizace

Předmět: Účetnictví, Finance podniku

Přidal(a): Ivuša

 

 

Rozvaha – přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku

 • Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku v peněžním vyjádření a jeho zdroje financováni, a tak poskytnout základ pro finanční zhodnocení situace podniku.

 

Dle okamžiku, k němuž se rozvaha sestavuje, rozeznáváme:

 1. Zahajovací rozvahu – při založení podniku
 2. Počáteční rozvahu – na počátku účetního období
 3. Konečnou rozvahu – na konci účetního období k 31. 12. nebo při ukončení činnosti podniku

 

Aktiva:

 • majetek podniku z hlediska složení

 

Skupiny:

 • Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
 • Stálá aktiva
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý finanční majetek
 • Oběžná aktiva
  • Zásoba
   • materiál
   • nedokončená výroba
   • polotovary
   • výrobky
  • Dlouhodobé pohledávky
  • Krátkodobé pohledávky
  • Finanční majetek
   • běžní účet
   • peníze
   • ceniny
 • Ostatní aktiva
  • Dohadné účty aktivní
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů

 

Pasiva:

 • majetek uspořádaný z hlediska druhů krytí
 • Skupiny:
  • Vlastní jmění (kapitál)
   • Základní kapitál
   • Kapitálové účty (fondy)
   • Fondy ze zisku
   • HV minulých let
   • HV běžného období (daného roku)
  • Cizí zdroje
   • Rezervy
   • Dlouhodobé závazky¨
   • Krátkodobé závazky (dodavatelé, zaměstnanci, FU)
   • Dlouhodobé bankovní úvěry
   • Krátkodobé bankovní úvěry
  • Ostatní pasiva
   • Dohadné účty aktivní
   • Časové rozlišení nákladů a výnosů

 

Inventarizace:

Význam

 • Činnost přispívající k úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů v účetnictví
 • Účelem je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti (kontrola správnosti účetnictví)
 • Inventura: pouze zjištění skutečného stavu majetku a závazků.
 • Inventarizace (obsahově širší pojem): zahrnuje inventuru, ale také celý soubor dalších prací (porovnání skutečného a účetního stavu, inventarizační rozdíly, příčiny vzniku indent. rozdílu a jejich vypořádání)

 

Postup provádění inventarizace:

 • Zjišťování skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému datu (ke dni inventarizace), stavy majetku jsou zapisovány inventurní komisí do inventurních soupisů.

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

 1. Jednoznačné určení inventarizovaného majetku a závazků včetně jeho množství
 2. Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace majetku a závazků
 3. Podpis osoby odpovědné za zjištění inventarizovaného stavu majetku a závazků
 4. Způsob zjišťování skutečných stavů, např. přepočítání, zvážení, kvalifikovaný odhad,
 5. Ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury
 6. Den zahájení a ukončení inventury
 • Vyčíslení rozdílů mezi skutečným a účetním stavem (manko nebo přebytek)
 • Objasněná příčin a objasnění inventarizačního rozdílu
  • Vzniká v důsledku chybného účtování, přirozeného úbytku, dojde-li k odcizení. U každého rozdílu je nutno zjistit příčinu jeho vzniku, na základě, nichž lze učinit rozhodnutí o jejich vypořádání. Musí se provést takové účetní zápisy, jimiž se uvede stav na účtech do schody se stavem skutečným, a rozdíly musí být vyúčtovány do období, za něž byli zjištěny.

 

Druhy:

Podle toho, kdy se provádí:

 • Řádné (pravidelné) inventarizace:
  • periodické -prováděná k okamžiku sestavování účetní závěrky. Inventarizují se veškerá aktiva a závazky za každé účetní období, s výjimkou zásob a dlouhodobého majetku (jsou neustále v pohybu).
  • průběžné – provádí se postupně v průběhu celého účetního období, pouze inventarizace zásob a dlouhodobého hmotný movitý majetek (je neustále v pohybu)
 • Mimořádné – provádí se v mimořádných situacích, jako je vnik podniku, slouční, rozdělení, po živelní pohromě, vloupaní apod.

 

Podle rozsahu

 • Úplná – týká se všech složek majetku a závazků
 • Dílčí – týká se jen některých složek majetku a závazků

 

Další rozdělení

 • Fyzická inventura – provádí se u hmotného majetku (materiál na skladě, zboží na skladě a v prodejnách, pokladní hotovost, stroje, zařízení apod.). Skutečné stavy se zjišťují přepočítáním, převážením, přeměřením.
 • Dokladová inventura – u položek, které svou povahou vylučují fyzickou inventurou (pohledávky, závazky, náklady příštích období, výdaje příštích období, rezervy, stav peněz na běžném účtu, stroje v opravě u dodavatelů apod.).
 • Skutečný stav příslušného druhu majetku a závazků zjišťuje, ověřuje či prokazuje pomocí různých písemných podkladů. Např.:
  • Bankovní výpis z BU a z bankovních úvěrů
  • Výplatní listina (ověření zůstatků mezd, sociálního a zdravotního poj, daní)
  • Daňová přiznání (ověření zůstatků účtu DPH, silniční daně, daně z příjmů)
  • Písemně uzavřené smlouvy (kupní, darovací, smlouva o půjčce)
  • Vzájemné odsouhlasovací dopisy dlužníků a věřitelů atd.

 

Termíny inventarizací:

 • Alespoň jedenkrát ročně, a to ke dni sestavení ročních účetních výkazů. Vzhledem k pracnosti inventury dovoluje zákon inventarizovat zásoby průběžně, pokud tomu odpovídá použitý způsob účtování.

 

Inventarizační rozdíl:

 • Manko – skutečný stav je nižší než účetní. Za manko se nepovažují ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
 • Přebytekskutečný stav je vyšší než účetní stav
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!