Směrná účtová osnova, účet – účetnictví

 

Otázka: Směrná účtová osnova, účet

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

DEFINICE

seznam účtových tříd a účtových skupin v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty

Podle směrné účtové osnovy účtují zejména obchodní společnosti, družstva, státní podniky, a FO, které jsou účetní jednotkou

Vydává ji ministerstvo financí a je přílohou zákona o účetnictví

 

KONSTRUKCE ÚČTOVÉ OSNOVY

Směrná účtová osnova zahrnuje 10 účtových tříd (0 – 9), které se dále dělí na účtové skupiny

  • 0 – dlouhodobý majetek
  • 1 – zásoby
  • 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
  • 3 – zúčtovací vztahy
  • 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • 5 – náklady
  • 6 – výnosy
  • 7 – závěrkové a podrozvahové účty
  • 8 a 9 – vyhrazené pro vnitropodnikové účetnictví

 

ÚČTOVÝ ROZVRH

= seznam účtů, které účetní jednotka používá

Účtový rozvrh se sestavuje na základě směrné účtové osnovy (sestavuje se k 1.1)

Lze ho v průběhu účetního období doplňovat

 

SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY

SYNTETICKÉ

Kromě názvu mají trojmístné číselné označeni

č. 1 účtová třída                         5 – náklady

č. 2 účtová skupina                    51 – služby

č. 3 pořadí účtu ve skupině        511 – opravy a udržování

Slouží pro systematické zápisy v podvojném účetnictví

Nástroj pro zaznamenání změn aktiv a pasiv nebo nákladů a výnosů v podrobnosti závislé na definované jednotlivých účtů a účtové osnově

Jsou součástí hlavní knihy

 

ANALYTICKÉ

V rámci syntetických účtů se dále mohou vytvářet analytické účty, které zajišťují podrobnější členění

Za název syntetického účtu se za lomítko dává další číslo 511/100 (opravy DHM)

pro podrobnější údaje nejenom v peněžních jednotkách ale také ve fyzikálních jednotkách a dalších doplňcích údajů

 

ROZDĚLENÍ ÚČTŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Rozvahové účty

Dělíme je na aktivní a pasivní. Účtové třídy 0,1,2,3,4.

Mají vždy počáteční stav (aktivní na straně MD, pasivní na straně D)

Každý účetní případ je zachycen minimálně na 2 účtech. Přírůstky účtujeme na stranu s PS, úbytky na opačné straně.

 

Výsledkové účty

Nákladové účty

Účtová třída 5. Účtujeme na MD. Náklady snižují hospodářský výsledek

 

Výnosové účty

Účtová třída 6. Účtujeme na straně D. Výnosy zvyšují hospodářský výsledek

 

Závěrkové účty

Účtová třída 7

Účty rozvážné – zapisují se zde konečné stavy účtů

Počáteční stav rozvážný

Konečný stav rozvážný

Účet zisků a ztrát

Účet zisků a ztrát

Slouží k závěrce

 

TVAR ÚČTU, ZPŮSOB A FORMA ZÁPISU NA ÚČTECH

Tvar písmene T

Levá strana MD – strana debetní, účtujeme jí na vrub

Pravá strana D – strana kreditní, účtujeme jí ve prospěch

Na účtu je uvedeno číslo účetního případu a částka

K názvu účtu jsou přiřazena trojmístná čísla podle účtové osnovy (čísla účtu)

 

PODSTATA PODVOJNÉHO ZÁPISU

Každý účet. případ musí být zaznamenán nejméně na dvou účtech

Jednomu účtu účtujeme na vrub a druhému ve prospěch (jednou na stranu MD podruhé na stranu D)

 

OBRATY A ZŮSTATKY, UZAVÍRÁNÍ ÚČTŮ

Obrat

Hodnota, která představuje součet všech zaúčtovaných položek na příslušnou stranu účtu (MD nebo D) za příslušné období

Do obratu se nezapočítává počáteční zůstatek.

Na konci měsíce zjišťujeme na každém účtu úhrn přírůstku a úbytku. Souhrn částek zaúčtovaných na straně MD nebo na straně D kterémukoli účtu označujeme jako obrat. Obrat udává souhrn změn, a proto se do něho nezahrnuje počáteční stav. Základní účetní období je kalendářní rok nebo hospodářský rok.

 

Zůstatky rozvahového účtu

Zůstatek vypočítáme tak, že k počátečnímu stavu přičteme obrat téže strany a odečteme obrat druhé strany.

Poslednímu dni účetního období se účty uzavírají – účetní uzávěrka

Aby byla zachována podvojnost, zřizujeme závěrková účet Konečný účet rozvážný, na který se převedou zůstatky účtů pasiv a aktiv – tím jsou rozvahové účty vyrovnány

Konečný účet rozvažný obsahuje všechny účty, na nichž bylo účtováno a vykazuje se konečný zůstatek

Na výsledkových účtech je to podobné jako na účtech rozvahových tyto účty budou mít obrat jen na jedné straně MD nebo D. Zůstatek se zjistí porovnáním obratů MD a D. Na konci účetního období se se zůstatek z výsledkových účtů převádí na Účet zisků a ztrát

 

Uzavírání účtů

rozvahové se uzavírají tak, že se zjistí jejich konečný stav a ten se převede na učet 702

KS aktivního účtu = počáteční stav + obrat strany MD – obrat strany D

KS pasivního účtu = počáteční stav + obrat strany DAL – obrat strany MD

 

ÚČTOVACÍ PŘEDPIS

= Předkontace

Zapisuje se MD/D

určení účtového předpisu – určení účtů, na kterém má být účetní případ zaúčtován, účtovací předpis zajišťuje spojitost mezi účetním dokladem a konečným zápisem.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!