Smíšený ekonomický systém – otázka z ekonomie

 

Otázka: Smíšený ekonomický systém

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Anetak

 

 

 

 

Zboží, peníze, poptávka, nabídka, trh, tržní mechanismus

 

EKONOMICKÉ SYSTÉMY:

Základní ekonomické systémy:

1) Zvykový systém

2) Příkazový systém

3) Tržní systém

4) Smíšení systém

 

Ekonomický systém – je potřeba nalézt systém, který umožňuje spojovat síly a efektivně využívat dostupné zdroje k přežití a rozvoji pro lidi.

 

Tři základní otázky k rozlišení systémů:

 1. Co a kolik? (se má ve společnosti vyrábět)
 2. Jak? (vyrábět, jakou technologií a jakými výrobními faktory – práce, přírodními zdroji, kapitál)
 3. Jak se rozdělí? (to, co bylo vyrobeno)

 

SMÍŠENÝ SYSTÉM – přepokládání fungování tržní ekonomiky, ale trh sám nemůže zajistit uspokojení potřeb celé společnosti, proto stát vhodnými zásahy tento problém řeší.

 1. přímé nástroje – zákony
 2. nepřímé nástroje – daně

 

Výrobek – výsledek lidské práce

 1. a) pro vlastní potřebu
 2. b) pro prodej

 

Zboží – ocenění výrobek

– vlastnosti – užitná vlastnost (hodnota zboží k uspokojení našich potřeb)

– směnná hodnota – má cenu, oceněný výrobek

 

Peníze – prostředek směny

 

Historie peněz:  Dřív se směňovalo zboží za zboží. Dále se začal používat tzv. všeobecný ekvivalent (např..: pazourek, mušle, koření,… drahé kovy). Později se z drahých kovů razily mince a později začali používat papírové peníze (bankovky).

 

Funkce peněz: 

 1. prostředek směny (cokoliv za peníze se může vyměnit)
 2. míra hodnot (ocenění výrobek, služby)
 3. prostředek akumulace

 

Formy peněz:

 1. hotovostní – jsou ve formě mincí a bankovek (využívají je spotřebitelé za zboží služby)
 2. depozitní – jsou peníze na účtech u bank (platí se s nimi pomocí příkazů k zúčtování pomocí karty, šeků nebo směnek. Využívají je převážně podnikatelé)

 

Měna: soustava peněz určitého státu

 

Mince: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč

Bankovky: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč

Základní měnová jednotka ČR = KČ

 

POPTÁVKA

= určité množství zboží, které si chtějí kupující koupit za určitě ceny.

– spotřebitelé by nejraději nakupovali co nejvíce zboží za co nejnižší ceny

 

Poptávku můžeme rozlišit:

 • Individuální poptávka – poptávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě (po všech druzích statků a služeb)
 • Dílčí poptávka – poptávka všech lidí určitého regionu (resp. z určitého státu) po určitém statku nebo službě
 • Agregátní poptávka – poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách

 

Faktory ovlivňující poptávku:

 • Cena (čím je cena nižší, tím je větší poptávka)
 • Demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících)
 • Změny velikosti důchodů (mzdy zaměstnanců, renta vlastníků půdy, úroky a zisky vlastníků kapitálu)
 • Změny v preferencích (zvyky, móda, změny potřeb atd.)
 • Změny cen jiných zboží
 • Substituty – jiné zboží, které může nahradit při spotřebě zboží sledované (jablka – hrušky, kuř. maso – vepřové maso)
 • Komplementy – jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované (auto – benzin

Posun poptávkové křivky:

– při snížení ceny se poptávka posouvá doprava.

 

Elasticita poptávky:

 1. Elastická (pružná) poptávka – u některých druhů zboží a služeb, poptávka rychle reaguje na pohyb cen (prodej aut, myčka aut, kosmetika, kadeřník)
 1. Neelastická (nepružná) poptávka – poptávka téměř nereaguje na změnu cen (elektřina, topení, voda, základní potraviny, doprava, pohonné hmoty, tabákové výrobky a alkohol, léky

 

NABÍDKA

= určité množství zboží, které chce prodávající prodat za určitou cenu

 

Nabídku můžeme rozlišit:

 • Individuální – nabídka jednoho výrobce
 • Dílčí – nabídka jednoho druhu výrobků od všech výrobců
 • Agregátní – nabídka všech výrobků

 

Faktory ovlivňující nabídku:

 • Cena – Čím vyšší cena, tím vyšší nabídka
 • Ceny výrobních faktorů (přírodní zdroje, práce, kapitál) – čím jsou dražší, tím je nižší nabídka
 • Technické a technologické postupy – užíváním kvalitnějších technologií se nabídka zvyšuje (doprava, výrobní stroje)

 

TRH

= oblast ekonomiky, kde dochází ke směně mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.

 

Trh chápeme:

 1. místně – trh je místo, kde se setkává kupující a prodávající.
 2. funkčně – vzájemné působení nabídky a poptávky.

 

– V rovnovážném stavu na trhu zboží, se na trhu prodá rovnovážné množství zboží za rovnovážnou cenu.

 

 1. a) místně – je to okamžik prodeje → prodávající prodá a kupující koupí domluvené množství zboží za danou cenu. (Př: 28 ks za 45Kč)
 2. b) funkčně – je to střet nabídky a poptávky

 

Druhy trhu:

1) podle místa

 • místní – v jednom městě, v jedné lokalitě
 • národní – v jedné zemi
 • světový – trh mezi všemi zeměmi

 

2) z věcného hlediska

 • trh spotřebního zboží
 • trh výrobních faktorů

 

3) podle počtu (druhů) zboží

 • trh dílčí – určité množství zboží, které chtějí všichni prodávající (všechny obchody v Plzni) prodat za určité ceny.
 • trh agregátní – trh veškerého zboží a služeb

 

TRŽNÍ MECHANISMUS:

 1. Převis nabídky (=nedostatečná poptávka):

– znamená to, že:

 1. na trhu je více zboží než kolik si chtějí kupující za dané ceny koupit
 2. prodejce je nucen snižovat ceny a na tyto nižší ceny přiláká více kupujících
 3. nízká cena sníží nabídku a opět tak nastává rovnovážný stav

– Ceny jsou vyšší než rovnovážná cena, dochází k převisu nabídky trhu. Nabídka je větší než poptávka při dané ceně.

 

Prodávající je nucen snižovat ceny (např. o 10 Kč).

 

 1. Převis poptávky (= nedostatečná nabídka):

– znamená to, že:

 1. na trhu je méně zboží, než kolik si chtějí kupující za dané ceny koupit
 2. prodávající začne zvyšovat ceny
 3. vyšší cena vyvolá zájem dalších výrobců
 4. zvýší se nabídka a opět dochází k rovnovážnému stavu

-Ceny jsou nižší, než je rovnovážná cena, dochází k převisu poptávky.

 

Prodávající může začít zvyšovat ceny až opět na rovnovážnou cenu.

 

ZÁSAHY STÁTU DO FUNGOVÁNÍ TRHU:

 

– Trh sám nemůže zajistit úplnou rovnováhu na agregátním trhu → stát prostřednictvím ekonomických nástrojů ovlivňuje ekonomiku v ČR. (v ČR funguje smíšený ekonomický systém)

 

– Stát reguluje množství vyráběného a spotřebovávaného zboží a služeb v celém NH, pomocí vhodných nástrojů.

 

Nástroje:

 1. přímé – zákony, kde jsou různé zákazy a příkazy
 2. nepřímé – daně(DPH), výdaje ze státního rozpočtu (sociální dávky), clo, úroky z úvěru

 

Stát se snaží zaměřovat svojí hospodářskou a sociální politiku zejména na:

 • Udržování rovnoměrného vývoje ekonomiky (inflace)
 • Udržení tržního prostředí (antimonopolní zákon)
 • Poskytování obecně prospěšných statků a služeb (výstavba a údržba silnic)
 • Ochrana životního prostředí
 • Péče o sociálně potřebné skupiny obyvatelstva (nezaměstnaní, důchodci, matky s dětmi)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!