Soukromé podniky individuálního podnikatele – ekonomie

 

   Otázka:  Soukromé podniky individuálního podnikatele

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Lemurek

 

 

 

 

Živnost:

–          Současná činnost, provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem zisku a za podmínek stanovených zákonem

–          Fyzická i právnická osoba

 

Vymezení živnostenského podnikání:

–          Je vymezeno negativně (co není zakázáno je povoleno)

 

Druhy živností:

1)      Ohlašovací

a)      Řemeslné – kovář, zámečník, truhlář

b)      Vázané – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, provozování autoškoly

c)      Volné – stačí splnění všeobecných podmínek (výroba oděvů, reklama, marketing)

 

2)      Koncesované

–          Smějí být provozovány na základě koncese udělené živnostenským

úřadem, nejdříve však dnem nabytí právní moci o udělení koncese.

(zbraně, směnárny, taxislužba, pohřební služby, cestovní kanceláře,

provádění veřejných dražeb zbraně, střelivo – vývoj, výroba, opravy,

úpravy, nákup, prodej, půjčování, přeprava, znehodnocování, ničení,…,

provozování střelnic, výbušniny, léčiva, ohňostroje, vnitrozemská vodní

doprava, ostraha majetku a osob, krematoria, pohřební služby)

 

Podmínky pro provozování činnosti:

a)      Dosažení 18 let

b)      Způsobilost k právním úkonům

c)      Bezúhonnost

d)      Fyzická osoba nesmí mít daňové nedoplatky

–          Zvláštní podmínky:

  • Předepsaná odborná způsobilost
  • Jiná než odborná způsobilost (spolehlivost…)

 

Náležitosti žádosti o živnostenský list:

a)      U osob fyzických

–          Jméno, příjmení a státní občanství, trvalé bydliště a rodné číslo, obchodní jméno, předmět a místo podnikání, místo hlavní provozovny

–          Pokud je ustanovený odpovědný zástupce, tak tytéž údaje i o něm

–          K tomuto formuláři FO přiloží: – výpis z rejstříku stresů, doklad prokazující odbornou způsobilost a souhlas obce s umístěním provozovny

 

b)      U osob právnických

–          Obchodní jméno a sídlo, právní formu, IČO, jméno a bydliště osob, které jsou statutárními orgány, předmět podnikání a místo hlavní a vedlejších provozoven.

–          Musí předložit doklady odpovědného zástupce

–          Souhlas obce s umístěním provozovny

 

Živnostenský rejstřík:

–          Je vyhotovován živnostenským úřadem

–     Je to přehled živností v daném územním obvodě, obsahuje evidenci o všech živnostenských listů a koncesních listin a jsou v něm obsaženy všechny údaje ze živnostenských oprávnění

–          Má evidenční charakter, zápisy v něm nezakazují způsobilost mít práva a povinnosti ( právní subjektivitu )

 

Zánik podniku:

1)      Smrtí podnikatele

2)      Zánikem právnické osoby, dobrovolné ukončení

3)      Uplynutím doby, pokud byla stanovena

 

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění když:

1)      Podnikatel nesplňuje podmínky

2)      Nastanou překážky = konkurz, zákaz činnosti

3)      Podnikatel o to zažádá

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!