Soustava účetních knih – maturitní otázka

 

Otázka: Soustava účetních knih

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Soustava účetních knih – konečný účet rozvažný, otevírání účetních knih, počáteční účet rozvážný, účet zisku a ztrát: výsledek hospodaření, účetní závěrka

 

Otevírání účetních knih

Účetní jednotky otevírají účetní knihy:

 • ke dni povinnosti vést účetnictví
 • k prvnímu dni účetního období
 • ke dni vstupu do likvidace
 • ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
 • ke dni, kterým pominou účinky prohlášení konkurzu a jiné

 

Účetní jednotky zúčastněné na přeměně společnosti otevírají účetní knihy k rozhodnému dni přeměny společnosti (tj. ode dne získání první subjektivity, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku).

 

Účty hlavní knihy se otevírají podvojně účetními zápisy, a to pomocí účtu 701- Počáteční účet rozvážný, jehož jednotlivé stavy aktivních a pasivních položek (včetně výsledků hospodaření) musí mít návaznost na stavy těchto položek 702-Konečný účet rozvážný

 

Zjištění hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek je jedním z nejdůležitějších ukazatelů o hospodaření a rentabilitě účetní jednotky. Hospodářským výsledkem může být ztráta – také se hovoří o tom, že podnik je v „červených číslech“. Hospodářský výsledek se tvoří na účtu 710-Účet zisků a ztrát.

Rozlišujeme hrubý hospodářský výsledek (před zdaněním) a hospodářský výsledek čistý = dispontabilní (po odvedení splatné daně z příjmu)

 

Členění hospodářského výsledku:

– porovnáním nákladové skupiny 58 a výnosové skupiny 68 dostaneme mimořádný hospodářský výsledek, který upravíme na základ daně z mimořádné činnosti, tu zaúčtujeme na účtu 593- Daň z příjmu z mimořádné činnosti – splatná (593/341)

 • porovnáním účtových skupin provozních nákladů (skupiny 50-55 a účet 597) a skupin provozních výnosů (skupiny 60-64 a účet 697) zjistíme provozní hospodářský výsledek
 • obdobně porovnáním skupin finančních nákladů (skupiny 56, 57 a účet 598) a skupin finančních výnosů (skupiny 66 a účet 698) vyjde finanční hospodářský výsledek.

 

Součet těchto dvou posledních hospodářských výsledků nazýváme hospodářský výsledek z běžné činnosti. Pro účely daňového přiznání je nutné hospodářský výsledek upravit na daňový základ. K hospodářskému výsledku připočteme náklady, které nejsou saňově uznatelné (např. náklady na reprezentaci, cestovné nad zákonný limit, rozdíly plynoucí z účetních a daňových odpisů apod.).

A naopak odečteme ty výnosy, které nejsou zahrnovány do základu daně (např. výnosy osvobozené od daně – příjmy z provozu malých vodních elektráren.

Z takto vzniklého daňového základu vypočítáme daň z běžné činnosti, kterou zaúčtujeme na účtu 591-Daň z příjmu z běžné činnosti – splatná (591/341)

 

Rozdělení hospodářského výsledku

Zisk přináší do podniku nové zdroje, rozšiřuje majetek podniku. Naopak, je-li podnik ve ztrátě, žije na úkor své podstaty, dochází ke snižování jeho majetku. Jestliže je souhrná ztráta větší než majetek podniku, hovoříme o předlužování.

Rozdělení hospodářského výsledku se děje prostřednictvím účtu 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Při otevírání účetních knih na počátku nového účetního období se tento výsledek převádí z účtu 701-Počáteční účet rozvážný. O rozdělení zisku (vypořádání ztráty) rozhoduje valná hromada, u družstev členská schůze. Při dosažení zisku musí být podle zákona naplňován zákonný rezervní fond (u družstev nedělitelný fond). Bude-li zisk vyplacen formou dividend, je nutné tyto dividendy zdanit 15% daní.

 

Účetní závěrka

Příprava na účetní závěrku

Před uzavřením účetních knih je třeba ošetřit účetnictví tak, aby výstupní informace podávaly „pravdivý a poctivý“ obraz o hospodaření účetní jednotky. Do účetnictví běžného roku je nutné promítnout všechny účetní případy, které věcně a časově souvisejí s tímto obdobím, a dále respektovat zásadu opatrnosti a promítnout do hospodářského výsledku rizika a očekávané ztráty.

 

Úkony před účetní závěrkou:

 • inventarizace
 • tvorba opravných položek
 • ošetření pohledávek
 • vyúčtování kurzových rozdílů
 • kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů
 • vyúčtování dohadných položek
 • tvorba rezerv na očekávaná rizika a ztráty
 • kontrola realizačního principu
 • „vyčištění“ nákladových a výnosových skupin
 • Úprava účetního zisku na daňový základ
 • Zaúčtování splatné daně
 • Zaúčtování odložené daně

 

Účetní závěrka

Vyvrcholení účetního období, lze ji zpracovat v úplném (účetní jednotky s auditem) nebo zkráceném rozsahu (účetní jednotky bez povinnosti auditu s výjimkou akciových společností)

 

Dochází k ní:

 • k uzavření výsledkových účtů a převod na účet 710-Účet zisků a ztrát
 • k uzavření rozvahových účtů a převod na účet 702-Konečný účet rozvážný

 

Součástí závěrky je:

 • rozvaha
 • výkaz zisků a ztrát
 • přílohy

 

Rozvaha

Podává přehled o majetku (aktivech) účetní jednotky a zdrojích jejího financování (pasivech).

Rozvaha je východiskem účetnictví, zobrazuje změnu objemu, složení a krytí majetku podniku. Rozvaha je přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému dni (rozvahovému dni).

Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv (každé aktivum bylo pořízeno z nějakého zdroje)

 

Výkaz zisků a ztrát

Podává přehled o nákladech, výnosech a hospodaření účetní jednotky. Porovnává souměřitelné položky nákladů a výnosů.

 

Hospodářský výsledek sleduje v členění:

 • výsledek z běžné činnosti (provozní a finanční)
 • výsledek z mimořádné činnosti

 

Přílohy

Členění:

 • obecné údaje
 • informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
 • doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

 

Výkaz o peněžních tocích – cash flow (nesestavují jednotky tvořící účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu)

Přehled o změnách základního kapitálu nesestavují jednotky tvořící účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.

 

Výroční zpráva

Sestavují účetní jednotky s povinností auditu.

 

Obsah:

 • základní identifikační údaje účetní jednotky
 • zveřejňované údaje z rozvahy a výsledovky
 • příloha k účetní závěrce
 • výrok auditora, lterý ověřil účetní závěrku a jeho identifikace
 • údaje o důležitých skutečnostech, ke kterým došlo mezi datem schválení výkazu zisků a ztrát a jeho předání mimo účetní jednotku a datem valné hromady, která schválila účetní závěrku
 • výklad k uplynulému období a předpokládanému vývoji podnikání a finanční situaci účetní jednotky
 • informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
 • informace o pořizování vlastních akcií a důvodech jejich pořízení

 

Zveřejňování údajů z účetní závěrky

Účetní jednotky mají povinnost odevzdat a zveřejňovat údaje z účetní závěrky několikrát a to na : finanční úřad, příslušný rejstříkový soud.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!