Soustava účetních knih v daňové evidenci – účetnictví

 

Otázka: Soustava účetních knih v daňové evidenci

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Soustava účetních knih v daňové evidenci – deník příjmu a výdajů, majetek a závazky, ostatní evidence, princip účtování v deníku, druhy účetních dokladů a jejich náležitosti, fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci

 

Daňová evidence

Na začátku si můžeme položit otázku co je vlastně daňová evidence a účetnictví?

Daňová evidence slouží k evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně z příjmu fyzických osob.

Novelou zákona č. 563/1991Sb. O účetnictví bylo zrušeno jednoduché a podvojné účetnictví a nahrazeno pojmy daňová evidence a účetnictví.

Daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) mohou vést fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou.

 

Účetní jednotkou se stává:

 1. Fyzická osoba, která je podnikatelem a je zapsána do obchodního rejstříku.
 2. Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, překročil za předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč
 3. Fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle občanského zákoníku, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou
 4. fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví na základě svého rozhodnutí (dobrovolně)

 

Výjimka: Mezi účetní jednotky které mohou účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví patří občanská sdružení, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti, honební společnosti. Tyto organizace mohou vést jednoduché účetnictví, pokus jejich příjmy nepřesáhnou za poslední uzavřené účetní období 3 000 000 Kč, přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, které upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

 

Rozdíly mezi účetnictvím jednoduchým a účetnictvím podvojným

Jednoduché účetnictví (daňová evidence)

 • Účtujeme o příjmech a výdajích
 • Neúčtujeme o výsledku hospodaření
 • Sloupce v peněžním deníku – bez účtů
 • Výkaz o majetku a závazcích
 • Výkaz o příjmech a výdajích
 • Příjmy a výdaje účtujeme podle skutečnosti, kdy jsou finanční prostředky přijaty nebo vydány
 • Majetek vedeme na inventárních kartách, a to včetně odepisovaného majetku
 • Závazky a pohledávky vedeme evidenčně
 • Časové rozlišení jen výjimečně

 

Podvojné účetnictví (zjednodušené účetnictví)

 • Účtujeme o výnosech a nákladech
 • Účtujeme o výsledku hospodaření
 • Účty podle účtové osnovy
 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
 • Účtujeme o výnosech a nákladech bez ohledu na okamžik úhrady
 • Majetku účtujeme a to včetně odpisů odepisovaného majetku
 • O závazcích a pohledávkách účtujeme
 • Časové rozlišení povinné / lze upravit směrnicí

 

Principy správného vedení jednoduchého účetnictví

Přesto, ze o majetku, závazcích a pohledávkách není účtováno, jsou evidence, jako je kniha závazků a pohledávek, inventurní soupisy majetku apod. nezbytnou součástí jednoduchého účetnictví.

 

Znamená to tedy, že jednoduché účetnictví musí stejně jako účetnictví podvojné dodržovat principy, tak aby vedení účetních záznamů bylo:

 1. Správné – je pokud účtujeme v souladu se zákonem, nikoliv v rozporu s ním
 2. Přehledné – je tehdy, pokud je uspořádáno (např. chronologicky, číselně nebo druhově, a to včetně případných oprav)
 3. Úplné – znamená, ze účtujeme o veškerých účetních případech v účetních knihách, sestavujeme výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích.
 4. Průkazné – je účetnictví, jestliže veškeré doklady jsou průkazné stejně jako účetní záznamy, včetně provedené inventarizace
 5. Srozumitelné – je účetnictví tehdy, jestliže lze určit obsah účetních záznamů
 6. Trvalé – znamená, že účetnictví je vedeno způsobem zajišťující trvalost účetních záznamů, spojené s jejich úschovou, a to v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o archivnictví.

 

Účetnictví vede organizace jako celek. Účetní období je dvanáct nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců. Obvykle je to kalendářní rok, nebo hospodářský rok.

 

Účtování v soustavě jednoduchého účetnictví

Vést dostatečně průkaznou evidenci o majetku a závazcích účtování v:

 • peněžním deníku
 • knize pohledávek a závazků
 • pomocných knihách: inventární knihy dlouhodobého majetku (karty), kniha finančního majetku, kniha zásob, kniha cenin, mzdové listy
 • pomocná daňová evidence: inventární karty rezerv, inventární karty časového rozlišení finančního pronájmu

 

Náležitosti účetních dokladů

Stanovuje je zákon o účetnictví  (563/1991 Sb.) včetně novel označení účetního dokladu.

 • označení účetního dokladu
 • obsah účetního případu a jeho účastníky
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu
 • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy