Správa daní – otázka z účetnictví

 

Otázka: Správa daní

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Terka

 

Základy správy daní:

– správou daně se rozumí právo správce daně činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností.

– správcem daně v ČR může být:

– FÚ

– celní orgán

-územní orgány státní správy

 

Daňový řád:

Zákon o správě daní a poplatků = daňový řád
– tento zákon upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně, které jsou příjmem, tímto zákonem je upraven postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní.

 

Daňové řízení:

– je řízení vedené správcem daně za účelem stanovení daně, jejího vyměření, vybrání, vyúčtování, a kontroly splnění daňové povinnosti, popř. i vymáhání daně v případě, kdy   daň nebyla uhrazena dobrovolně.

-daňové řízení je vždy neveřejné, zahajuje jej správce daně na základě přijaté žádosti.

-cílem daňového řízení je stanovit a vybrat daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy.

 

Daňová registrace (Registrační Řízení):

Registrační povinnost vzniká daňovému subjektu (FO nebo PO) kterému vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani.

FO má povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, kdy započala vykonávat činnost.

Pro PO platí pro registraci lhůta 15 dnů ode dne vzniku.

 

Centrální registrační místo:

jsou to  živnostenské úřady a podnikateli nyní stačí jediný formulář, aby provedl vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně.

 

Daňové přiznání:

Daňové přiznání je akt buď FO nebo PO vůči státu, kdy FO přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně ji porovná se zaplacenými zálohami daně.

 

Nedoplatek daně následně odvede FÚ, přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období.

 

Lhůty pro podání daňových přiznání:

 1. U daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců – podává se nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, např. daň z příjmu
 1. U daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců – se podává nejpozději do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období, např. daň z nemovitých věcí
 1. U daní se zdaňovacím obdobím kratším než 1 rok – se podává do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období, např. DPH, spotřební a ekologické daně

 

Způsoby podání daňových přiznání:

– na tiskopise vydaném Ministerstvem financí

– na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem

– elektronicky – datovou zprávou

 

Jednotný registrační formulář:

 • formulář slouží k registraci na FÚ, na zdravotní a sociální pojištění, plátce DPH – je třeba vyplnit přílohu, silniční daň, nemocenské pojištění a daň z nemovitosti a umožňuje získat živnostenské oprávnění.
 • zjednoduší začátek samostatné výdělečné činnosti (podnikání)
 • podává se na jakémkoliv živnostenském úřadě

 

Zásady Správy daní:

Zásada: zákonného postupu, zákazu libovůle, přiměřenosti, procesní rovnosti, poučovací, součinnosti, vstřícnosti, slušnosti, rychlosti řízení, hospodárnosti, volného hodnocení důkazů, legitimního očekávání, skutečného obsahu právního úkonu, neveřejnosti a mlčenlivosti, oficiality, vyhledávání a shromažďování údajů

          

Místní příslušnost správce daně

 • u fyzické osoby jejím místem pobytu –adresa místa trvalého pobytu občana České republiky nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince
 • u právnické osoby jejím sídlem – adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku

 

Daňové Subjekty – Třetí osoby:

Třetí osoby mají povinnost poskytovat správci daně údaje na vyžádání nebo přímo ze zákona, např. zdravotní pojišťovny, banky..

Třetí osoby =  jiné než daňový subjekt, jsou to: znalci, tlumočníci, ručitelé

 

Následky porušení povinnosti při správě daní:

 • pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti
 • pořádková pokuta
 • pokuta za nesplnění povinnosti nepřetržité povahy
 • pokuta za opožděné tvrzení daně
 • penále
 • úrok z prodlení
 • úrok z neoprávněného jednání správce
 • úrok z daňového odpočtu
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!