Správa zaměstnanosti, úřad práce – Veřejná správa

 

   Otázka: Správa zaměstnanosti, úřad práce

   Předmět: Veřejná správa, Ekonomie

   Přidal(a): Dominika8991

 

Problematiku upravuje zákon o zaměstnanosti. Ten upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Cílem je ochrana proti nezaměstnanosti.

 

STÁTNÍ POLITIKA zaměstnanosti zahrnuje:

 • a) zabezpečování práva na zaměstnání
 • b) sledování a vyhodnocování situace na trhu práce
 • c) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti

 

Státní správu v této oblasti vykonávají: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR.

 

ÚČASTNÍCI:

 • a) ČR za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce
 • b) FO, které mají způsobilost být zaměstnancem
 • c) zaměstnavatelé
 • d) další PO a FO

 

Působnost MINISTERSTVA:

 • usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování podmínek při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.
 • Zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky
 • Zabezpečuje zpracovávání analýz
 • Zabezpečuje správu a poskytování prostředků
 • Zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů
 • Spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy
 • Zabezpečuje vývoj trhu práce

 

Působnost ÚŘADU PRÁCE:

 • k zabezpečování spolupráce na trhu práce vytváří poradní sbory složených ze zástupců odborových organizací

 

ÚŘAD PRÁCE – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ:

 • zajišťuje ministerstvu podklady ke zpracování koncepcí a programů
 • spolupracuje se správními úřady a územními samosprávními celky
 • spolu s ministerstvem pracuje na rozvíjení mezinárodních vztahů

 

KRAJSKÁ POBOČKA ÚŘADU PRÁCE:

 • zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu
 • spolupracuje se správními úřady

 

PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ: je právo fyzické osoby, která chce, může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu

FO má právo si svobodně zvolit zaměstnání a vykonávat jej na celém území ČR

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ:

 • a) vyhledání zaměstnání pro FO, která se o práci uchází
 • b) zaměstnávání FO za účelem výkonu jejich práce
 • c) poradenská činnost v oblasti pracovních příležitostí

 

Zaměstnání zprostředkovávají buď krajské pobočky ÚP, nebo agentury práce. KP  a agentury práce spolu úzce spolupracují.

AGENTURY PRÁCE: zprostředkovávají zaměstnání bezplatně nebo za úhradu. Úhrada jde od zaměstnavatelů 2 násobek nástupního platu.

 

Agentury práce jsou povinny vést evidenci:

 • a) počtu volných míst
 • b) počtu umisťovaných FO
 • c) počtu jejich zaměstnanců

 

Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce je bezplatné.

Každá FO má právo na vhodné zaměstnání, které odpovídá zdravotní způsobilosti FO, kvalifikaci, schopnostem, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti.

 

ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ: 

 • FO, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců na kterékoliv krajské pobočce ÚP na území ČR. Zájemce je poté na základě písemné žádosti zařazen do evidence zájemců o zaměstnání. Evidence obsahuje identifikační údaje zájemce

 

UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ:

 • FO, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání kp Úřadu práce v jejímž územním obvodu má bydliště. Fo se zařadí do evidence uchazečů dnem podání písemné žádosti. Pokud FO nesplňuje podmínky pro zařazení do evidence, vydá o tom krajská pobočka ÚP rozhodnutí.
 • Po skončení vedení v evidenci je krajská pobočka povinna vydat uchazeči potvrzení o době vedení v evidenci.

 

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI:

 • Rozhodným obdobím pro posuzování nároku na podporu jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů
 • Podpora uchazeči náleží pouze při splnění podmínek. Rozhodující je věk uchazeče. Podpůrčí doba činí u uchazeče:
 • do 50 let věku 5 měsíců
 • nad 50 do 55 let 8 měsíců
 • nad 55 let 11 měsíců

 

Výše podpory v nezaměstnanosti:

 • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %
 • další 2 měsíce 50 %
 • a zbývající podpůrčí dobu 45%

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ: za cizince se nepovažuje občan Evropské unie

 

AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI:

 • je souhrn opatření směřujících k zajištění maximální úrovně zaměstnanosti. Zabezpečuje ji ministerstvo a Úřad práce.
 • Nástroje: rekvalifikace a veřejně prospěšné práce

 

REKVALIFIKACE: získání nové kvalifikace, nebo prohloubení a rozšíření dosavadní kvalifikace.

 • Rekvalifikaci provádí pouze: zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem
 • Škola v rámci oboru vzdělání
 • Provádí se na základě dohody mezi ÚP a uchazečem. Dohoda musí být uzavřena písemně.

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ:

 • pokud zaměstnavatel chce zaměstnávat cizince, musí to oznámit krajské pobočce ÚP, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno.
 • Cizinec musí mít platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou ÚP a platné povolení k pobytu. O vydání povolení žádá krajskou pobočku ÚP před příchodem na území ČR O povolení vydává krajská pobočka rozhodnutí. Povolení se vydává nejdéle na dobu 2 let.
 • Poplatky: žádost o povolení = 500 Kč, prodloužení = 250 Kč

 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ DĚTÍ:

 • Dítětem je FO mladší 15 let nebo starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku.
 • Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost
 • Za činnost se nepovažuje zájmová a kulturní činnost.
 • O povolení výkonu činnosti dítěte rozhoduje krajská pobočka ÚP na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte. Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu dítěte.
 • Dítě, které neplní povinnou školní docházku, může činnost vykonávat nejdéle 2 hodiny denně a za týden nesmí přesáhnout 10 hodin.
 • Nesmí činnost vykonávat v době mezi 22. a 6. Hodinou.

 

ÚŘAD PRÁCE ČR

V Úřadu práce působí:

 • a) generální ředitelství
 • b) krajské pobočky (součástí kp jsou kontaktní pracoviště)

Úřad práce řídí generální ředitel. Kp řídí ředitel kp.

ÚP plní úkoly v oblastech: zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!