Správa životního prostředí – právo a ekonomie

 

   Otázka: Správa životního prostředí

   Předmět: Právo, Ekonomie

   Přidal(a): johny

 

 

SPRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • vše kolem nás, co není vytvořeno člověkem
 • Příroda = veškerá hmota a energie
 • Krajina = vybraná část zemského povrchu

 

EKOSYSTÉM

 • = živé a neživé složky přírody, navzájem na sebe působí
 • vytváří krajinu, přírodu a konkrétní životní podmínky
 • Složky:
  • živé – všechny organismy (fauna i flóra)
  • neživé – nerosty, půda, horniny, voda, vzduch,…

 

EKOLOGIE

 • = věda o ŽP
 • zabývá se jednotlivými vztahy mezi jeho složkami

 

Právní úprava:

 • Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon o územním plánování
 • Zákon o zemědělské produkci
 • Zákon o dopravní problematice
 • Zákon upravující oblast energetiky

 

SPRÁVA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

INSTITUCE:

 • Ministerstvo životního prostředí
  • zřizuje:
   • Agentura ochrany přírody a krajiny – správa CHKO
   • Česká inspekce životního prostředí
    • zjišťuje a eviduje poškození ŽP
    • uděluje sankce
    • dozorující orgán
   • Správy NP

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA

 • Zákon o ochraně přírody a krajiny
  • zajišťuje obecnou ochranu pří. a krajiny – ochrana krajinného rázu
  • ochrana přírodních druhů (zvláštní druhy rostlin a živočichů)
  • ochrana neživé části pří. a krajiny – jeskynní komplexi

 

STUPNĚ OCHRANY

 1. Národní parky (Šumava, KRNAP,..)
  • vědecký a výchovný účel
 2. CHKO (Český ráj,…)
 3. Národní přírodní rezervace (Boubínský prales,…)
  • vzácné a ohrožené druhy
 4. Přírodní rezervace (Praha – Trója,…)
  • NPR s regionálním významem
 5. Národní přírodní památky (Babiččino údolí,…)
  • přírodní objekty
 6. Přírodní památky (Trója – botanická zahrada)

 

 • cíl = zanechat přírodní ráz, ochrana přírody, ponechání samostatného vývoje
 • oblasti Natura 2000
 • vyhlášeny EU
 • ptačí oblasti – v ČR je jich 41
 • evropsky významné lokality – v ČR cca 1000

 

OCHRANA DRUHŮ

 • ochrana druhů, které jsou vzácné a mají vědeckou nebo kulturní hodnotu

 

STUPNĚ OCHRANY

 1. Kriticky ohrožené druhy
 2. Silně ohrožené druhy
 3. Ohrožené druhy

 

 • botanické a zoologické zahrady
  • víceúčelové zařízení s cílem zachování rozmanitosti přírody
  • vědecká výzkumná činnost
  • vzdělávání veřejnosti
  • je potřeba licence os MŽP
  • v ČR – 20 zoo s licencí, 50 botanických zahrad

 

OCHRANA OVZDUŠÍ

INSTITUCE:

 • MŽP
  • ústřední orgán
  • stanoví státní strategii pro ochranu ovzduší
 • Česká inspekce ŽP
  • kontroluje emisní a imisní limity
  • vede seznam nej. znečišťovatelů
 • Orgány územní samosprávy
  • krajské a obecní úřady

 

 • zdroje znečištění
  • technologické – továrny
  • ostatní spalovací zařízení
  • mobilní – doprava
  • přírodní – plísně, sopečný popel,…

 

 • Zákon o ochraně ovzduší
  • stanovuje seznam znečišťujících látek a jejich přípustné limity

 

EMISE

 • škodlivé látky, které znečišťují vzduch
 • emisní limity = nejvyšší přístupné množství znečišť. látky v ovzduší
 • emisní povolenky = firma má limit, když ho nevyčerpá, může ho prodat

 

IMISE

 • škodlivé látky v přízemní vrstvě (cca do 2m)
 • imisní limity = nejvyšší možná koncentrace škod. látky v přízemní vrstvě

 

SMOGOVÁ SITUACE

 • vzniká překročení emisního limitu
 • regulace dopravy, výroby
 • vyhlašuje příslušný krajský úřad
 • stupně – 3. je nejvyšší

 

SKLENÍKOVÝ EFEKT

 • CO2 působí jako tepelná clona, která propouští slun. paprsky směrem k zemskému povrchu, ale zabraňuje energii, vracet se zpět
 • ozónová vrstva
  • výrobce má povinnost označovat jakýkoliv výrobek, který může poškodit ozónovou vrstvu

 

OCHRANA VOD

 • upravuje: vodní zákon
 • druhy:
  • povrchová – obsahuje živé organismy
  • podzemní
  • srážková – sníh, déšť
  • pitná – mechanické čištění, ale i v přírodě (minerální prameny)
  • užitková – není zdraví závadná, přírodní ale neupravená
  • splašková

 

ZACHÁZENÍ S VODOU

 • přístup k vodě není zákonně omezen
 • povolení -> při průmyslových provozech a jiných výrobních činnostech
 • omezení používání -> v CHKO, při mimořádných situacích
 • používání vody kontrolují instituce správy ochrana vod

 

OCHRANA LESA

 • funkce lesa:
  1. produkční – těžba dřeva, lesní plody, léčivé rostliny
  2. sociální – naučné nebo vědecké činnosti
  3. zdravotní a rekreační – lázně, vycházky do lesa
 • upravuje: lesní zákon
  • stanoví činnosti a oblasti, které jsou vhodné

 

INSTITUCE:

 • Lesy ČR, s. p.
  • 13 krajských ředitelství, 77 okresních správ
  • 5 lesních závodů (těžba, zpracovávání dřeva)
  • každá vytěžená oblast musí být do 2 let znovu osázena
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
  • má na starosti inventarizaci lesů (stáří stromů, kvalita dřeva, lesní plochy)
  • plánuje lesní porosty

 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

 • tvoří:
  • obdělávaná půda (sady, vinice, louky, pole, pastviny)
  • obhospodařované pozemky (dočasně nezbělávané kvůli zákazu, nebo kvalitě půdy)
  • vodní plochy
  • nezemědělská půda k zajištění zemědělské výroby (závlahové nádrže, polní cesty,…)
 • o tom, jestli je půda zemědělská, rozhodují orgány místní samosprávy
 • upravuje: Zákon o ochraně zeměděl. půdního fondu

 

 • vynětí z půdního fondu
  • dočasně, trvale
  • podle lokality, velikosti, výměry
  • poplatek za vynětí platí ten, v jehož prospěch bylo vynětí vydáno

 

INSTITUCE

 • MŽP
 • MPaO
 • MZe
 • Česká geodetická služba
 • Orgány místní samosprávy

 

SPRÁVA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • ODPAD = věc, která je nepotřebná, nelze ji dál použít
 • povinnosti občana:
  • nezakládat černé skládky, platit příslušné poplatky, recyklovat,…
 • Druhy odpadu:
  1. komunální – veškerý odpad vzniklý na území 1 obce
  2. nebezpečný
  3. historický elektroodpad
 • způsoby odstranění odpadu:
  • pálení, kompostování, skládkování, konečné uložení
 • sankce může podávat: obec, kraj, MŽP, Česká inspekce ŽP

 

EKONOMIKA A EKOLOGIE (v rámci ČR i celosvětově)

 • doprava
  • má negativní vliv na znečištění ovzduší, vody a půdy
  • osobní – velký počet osobních automobilů má obrovský vliv na ŽP
  • nákladní – šetrnější k ŽP je nákladní doprava jako vlaky a lodě
 • stavebnictví
  • vytváří cca 40% z celkového člověkem vyprodukovaného odpadu
  • využívají se zde recyklovatelné odpady – starý asfalt se přidává do směsi na nový
 • obnovitelné zdroje energie
  • sluneční energie, větrná energie, kinetická energie (příliv, vliv měsíce)
  • šetří ŽP
  • větrné elektrárny¨
 • úsporné žárovky aj. výrobky
  • pomohli k obrovskému snížení oxidu uhličitého z obyčejných žárovek
  • chrání např. neobnovitelné zdroje energie (elektromobily,…)
 • průmyslová výroba
  • těžba uhlí, dřeva, …
 • zemědělství
  • vázáno na půdu
  • důležitá funkce v péči o krajinu
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!