Styl vedení – maturitní otázka

marketing

 

Otázka: Styl vedení

Předmět: Ekonomie, Management

Přidal(a): borer

 

 

Styl vedení je způsob, jakým je realizováno řízení lidí (zadávání úkolů, komunikace, hodnocení, atd.).

 • Ovlivňuje ochotu plnit zadané úkoly, udělat něco navíc.
 • Pro každou situaci nebo člověka je vhodný jiný styl vedení.
 • Není žádný správný nebo špatný styl vedení, každý má své výhody a nevýhody.

 

Klasický styl řízení

 • Autoritativní styl řízení
  • Pravomoci, odpovědnosti, informace jsou soustředěny v rukou manažera. Manažer přiděluje podřízeným úkoly a kontroluje jejich plnění (v nepřítomnosti manažera klesá výkonnost podřízených). Komunikace je jednosměrná – od nadřízeného k podřízeným. Potlačuje iniciativu podřízených, je vhodný do situací s tlakem na rychlost rozhodování
 • Demokratický styl řízení
  • Manažer deleguje část své odpovědnosti a pravomocí na podřízené, nechává si odpovědnost za konečná rozhodnutí (komunikace je obousměrná). Podřízení mají možnost podílet se na rozhodování, projevují vlastní iniciativu. Výhodou je osobní zaujetí pracovníků, nevýhoda je časová náročnost. Je vhodný pro řízení týmů
 • Liberální styl řízení
  • Pravomoci a odpovědnosti jsou přesunuty na podřízené. Podřízení si řídí svou práci sami (samostatně řeší rozdělování úkolů, postup práce). Převládá horizontální komunikace (mezi členy pracovní skupiny). Vhodné pro řízení vědeckých týmů. Nevýhoda je existence problémů v okamžiku, kdy je třeba činit rozhodnutí.

 

Orientace manažera

 • Manažer může být orientován na práci nebo na pracovníka.
  • Orientace na práci – manažer organizuje práci podřízených, definuje úkoly a snaží se o maximální výkon.
  • Orientace na pracovníka – má respekt a důvěru k podřízeným, projevuje zájem o podřízené
 • Efektivní manažer se orientuje na pracovníky, používá skupinové metody řízení a stanovuje vysoké skupinové cíle.

 

Manažerská mřížka GRID

 • Vznikla v 80. letech, do dvourozměrného schématu je na dvě osy (orientace na lidi, orientace na úkol) umístěno pět stylů řízení:
 • 1,9 – vedoucí spolku zahrádkářů
  • Věnuje se potřebám lidí
  • Jde mu o přátelskou atmosféru a snesitelné pracovní tempo
  • Dobrý pocit mezi pracovníky na úkor pracovních výsledků
 • 9,9 – týmový vedoucí
  • Dosahuje pracovních výsledků skrze zaujetí lidí
  • Důvěra a spolupráce v rámci organizace
  • Orientace na dosažení cíle a týmový přístup
  • Oddanost pracovníků -> společné řešení problémů
 • 1,1 – volný průběh
  • Vedoucí vydává minimální pracovní úsilí -> snaží se pouze udržet v organizaci
 • 9,1 – autorita – poslušnost
  • Orientace na výkonnost -> minimální pozorování problémů lidí
 • 5,5 – organizační člověk (kompromisník)
  • Snaha o dodržení úkolů a udržení vysoké morálky lidí zároveň
  • Při rozhodování se opírá o normy a nařízení

 

Každý z uvedených stylů je zvláštní typ, který má své charakteristické projevy a liší se od ostatních stylů. Podle této metody používá každý vedoucí jednoho hlavního stylu, záložního stylu popř. dalších stylů. Ideálním stylem je styl týmový. Každý styl může být vhodný v určité situaci. Při velkém počtu podřízených používáme autoritativní styl

 

Situační vedení lidí

 • Styl vedení přikazování – Vedoucí dává detailní příkazy a důsledně kontroluje výkon bez ohledu na přání a vůli.
  • Vedoucí:
   • Dává instrukce a pokyny
   • Určuje cíle
   • Detailně sleduje plnění
   • Určuje čas a standardy
   • Vyjasňuje role a odpovědnosti
   • Převážně jednosměrná komunikace ke členům týmu
  • Charakteristické chování zaměstnance:
   • Jednoduché nápady
   • Vyslovování přijatelných věcí
   • Minimální zpětná vazba a vyjadřování pocitů
  • Závislost na autoritě
 • Styl vedení směřování – Vedoucí vysvětluje vlastní rozhodnutí a pomáhá je plnit.
  • Vedoucí:
   • Vyjasňuje rozhodnutí
   • Vyjasňuje zaměření činnosti týmu
   • Směřuje a sleduje činnost
   • Koučuje
   • Začátek vícesměrné komunikace
  • Charakteristické chování zaměstnance:
   • Silně vyjadřovaná stanoviska a názory
   • Zpochybňování autorit a vedení
   • Nedostatek spolupráce a soutěž o pozice
   • Reaktivní a obranné chování
 • Styl vedení zapojování – Vedoucí se podílí na tvorbě idejí, pomáhá tvořit rozhodnutí.
  • Vedoucí:
   • Sdílí ideje
   • Stará se o to, aby si tým stanovil úlohy a směr
   • Koučuje
   • Stará se o rozvoj osobních vztahů
   • Působí jako první mezi rovnými
   • Vícesměrná komunikace
  • Charakteristické chování zaměstnance:
   • Sdílené vedení
   • Ochota změnit prvotní postoje
   • Otevřená výměna názorů, námětů, apod.
   • Aktivní účast všech a skupinové řešení problémů
 • Styl vedení delegování – Vedoucí postupuje pravomoc rozhodovat a uskutečňovat rozhodnutí
  • Vedoucí:
   • Předává odpovědnost týmu
   • Sleduje výsledky
   • Poskytuje podporu
   • Tým se řídí sám
   • Stanoví si cíle a určí metody jejich dosažení
   • Komunikace s okolím uvnitř i vně organizace
 • Charakteristické chování zaměstnance:
  • Sdílené vedení
  • Vysoká flexibilita a kreativita
  • Silné vztahy
  • Schopnost přijímat názory jiných

 

Koučování

 • Koučování je pomoc partnerovi objevit jeho vlastní cestu k řešení problému a dosažení cíle.
 • Koučování je účinný nástroj rozvoje potencionálu lidí v organizaci. Je to zároveň přístup, který mění organizační kulturu – vede k vyšší odpovědnosti.
 • Je to individuální forma rozvoje zaměstnance, je založeno na respektování, naslouchání a kladení otázek, přístup, který respektuje osobnost člověka, cesta pozdvihnutí sebemotivace na vyšší úroveň a následně ji přemění v efektivní činnost, smysl je v pochopení věci a ne ve vykonávání příkazů (každý raději vykonává raději a lépe to, na co si přijde sám)

 

Princip DUO

 • Podporuje 3 klíčové parametry:
  • D – důvěra a sebedůvěra
  • U – uvědomění
  • O – odpovědnost

Princip růstu (GROW)

 • Princip kladení otázek, zaměřených na 4 oblasti:
  • G – CÍLE (Goal setting), dlouhodobé i krátkodobé
  • R – REALITY (Reality), zjištění skutečného stavu věci
  • O – MOŽNOSTI (Options), tj. alternativní strategie
  • W – VOLBU co (What), kdy (When), kdo (Who), má vůli (WILL) něco udělat

 

Podstata koučování

 • Zlepšení vnímání reality
  • Kontrolovat mohu pouze to, co vnímám
  • Uvědomění si reality vede k rozvoji schopností a vědomostí
  • Neexistuje jediný způsob
 • Podpora odpovědnosti
  •  Mít možnost volby
  • Důvěra ve vlastní schopnosti, vnitřní motivace, vlastní volba, pochopení, odpovědnost, aktivita
 • Rozhoduje myšlení
  • Myšlení je klíčové
  • Kouč je partner k diskusi, poradce, zlepšuje vnímání reality

 

Metodika koučování

 • Koučování stimuluje aktivní, cílevědomé myšlení, pozorování a zkoumání.
 • Kladení otázek:
  • Otázky zlepšují vnímání reality a posilují odpovědnost
  • Využití otevřených otázek
  • Otázky začínající slovy uvozujícími kvantifikaci nebo získání faktů
  • CO, KDY, KDO, KOLIK…
  • Nedoporučuje se PROČ (implikuje kritiku a evokuje snahu bránit se) – lépe: „Jaké důvody…“
  • Otázky JAK je lépe přeformulovat na „Které kroky…“
  • Nejdříve široké otázky a následně zaměření na detail
  • Důležité – tón hlasu, řeč těla
  • Zpětná reflexe, vrátit se zpět a shrnout pohovor

 

Desatero kouče

 1. Koučování je postup
 2. Kouč je průvodce
 3. Kouč nikoho nenutí
 4. Kouč je neautoritativní a nedirektivní
 5. Kouč pomáhá definovat cíle
 6. Koučovaný musí „pracovat“ víc než kouč
 7. Kouč je universální
 8. Kouč nekritizuje
 9. Kouč nedává rady, ale nástroj
 10. Kouč myslí na realizaci

 

Řízení procesů

 • Proces – sled činností, které navazují jedna na druhou. Jedná se o firemní děj, je vykonávaný opakovaně, lze jej monitorovat, identifikovat slabá místa a zlepšovat.
 • Řízení procesů = definování procesů a jejich aktualizace.
 • Definování = navržení postupu transformace vstupů na výstupy.
  • Jednotlivé kroky (aktivity), které pro transformaci je třeba činit
  • Pořadí těchto kroků – aktivit
  • Měření efektivity procesů (ukazatele kvality, množství, termínu, aj.)
  • Lidské zdroje, které budou vykonávat jednotlivé části procesu

Manažer, který proces definuje = majitel procesu = odpovědnost za celý proces transformace vstupů na výstupy, (např. vedoucí fakturace odpovědnost za celý proces – přestože část vykonávají např. obchodníci).

 

Řízení lidí

 • Zahrnuje:
  • Nábor a výběr zaměstnanců
  • Zácvik
  • Motivace
  • Zadávání úkolů
  • Hodnocení úkolů
  • Odměňování
  • Rozvoj
  • Řízení konfliktů
  • Propouštění

 

Řízení rozpočtu

 • Řízení rozpočtu organizační jednotky
  • Znalost strategie (v souladu se strategií)
  • Vyjednávací dovednosti (pro schválení námi navrhovaného rozpočtu
  • Znalosti finančního řízení (finanční a účetní výkazy, finanční analýzy, řízení likvidity, zabezpečení rentability, aj.)
 • Spravování přiděleného rozpočtu
  • Čerpají dle předem schváleného plánu a pravidel
  • Nepřekročitelnost rozpočtu

 

Řízení projektů

 • Projekt, na rozdíl od procesu proběhne pouze 1x
 • Řada koordinovaných činností, datum zahájení a ukončení
 • Může být např. jakákoliv změna – změna způsobu odměňování, změna technologie výroby, instalace stroje, apod.
 • Fáze:
  • Inicializace
  • Definování strategie
  • Plánování
  • Realizace
   • Analýza problému, podmínek možností
   • Tvorba řešení
   • Implementace – testování, pilotní provoz, ostrý provoz
  • Vyhodnocení
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!