Světové organizace – otázka z ekonomie

 

Otázka: Světové organizace

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Jeniicek

 

 

 

 

 

 

Evropská unie (EU)

Je to mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 členských zemí s celkem 496 miliony a jejímž cílem je politická a hospodářská integrace členských států.
EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropské integrační aktivity, sahající do 50. let 20. století.

 

Historie EU:

Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), někdy také označované jako Montánní unie, bylo založeno v roce 1951 na základě Pařížské smlouvy (vstoupila v platnost 23. července 1952). Zakládající země byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.
Římské smlouvy je souhrnný název pro dvě smlouvy, které byly podepsány v Římě 25. března 1957: smlouvu zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a smlouvu zakládající Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Římské smlouvy byly jedním ze základů pozdější evropské integrace.
1967 – výše zmíněná 3 společenství v Haagu spojila v Evropské společenství (ES), základ budoucí Evropské Unie
1968 – vytvořily celní unii (tj. odstranění vnitřních cel a zavedení stejného celního tarifu vůči nečlenským zemím)
1973 – Dánsko, Irsko, Velká Británie
1985 – Schengenská smlouva – volný pohyb osob v rámci smluvních státu bez nutnosti projít hraniční kontrolou
1981 – Řecko
1986 – Španělsko, Portugalsko
90.léta – uzavřeny důležité smlouvy ovlivňující fungování EU
1.1.1993 vznikla EU v Maastrichtu přeměnou z ES
1995 – Finsko, Švédsko, Rakousko
2004 – ČR, Kypr, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko
2007 – Rumunsko, Bulharsko

Evropské instituce:
Rada Evropské unie – rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni. Přestože mnohé pravomoci minulosti delegovala na Komisi, zůstává stále nejvlivnějším orgánem EU.
Evropská komise – sleduje zájmy Evropské unie jako celku, komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí.
Evropský parlament – funguje jako kontrolní a poradní orgán Evropské unie. Schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost, podílí se na tvorbě zákonů, vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států. Má také značné pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU.
Evropská rada – se schází přibližně třikrát do roka, skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise. Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat. Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.

 

 

OSN – Organizace spojených národů

– mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa (r. 2004 – 191 členů)
– cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
– Rada bezpečnosti – 15 členů z toho 5 stálých
– vznikla 24. října 1945
– sídlo v New Yorku
– má řadu odborných organizací:
Organizace pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Mezinárodní měnový fond (IMF)
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (Světová banka) (IBRD)
Dětský fond OSN (UNICEF)

 

NATO – Severoatlantský pakt

– založena r. 1949
– sídlo v Bruselu
– vojenskopolitické seskupení hospodářsky vyspělých zemí
– 26 členských států (ČR – 12.března 1999)

– Severoatlantická rada je nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán Aliance, každá země je zastoupena svým delegátem

 

OPEC – Organizace vyvážejících ropu

– založena v r. 1960 v Bagdádu
– sídlo ve Vídni
– členy jsou: Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Sýrie

– členské země kontrolují 75% veškerých světových ropných zásob

 

G8

– založeno v roce 1975
– dohromady představují 65% světové ekonomiky
– sdružení nejvyspělejších států světa (Kanada, USA, JPN, Německo, Itálie, Francie, VB, Rusko)

– nejprve bylo jen 6 členských států, po té se připojila VB a následně Rusko

– neformální sdružení -> žádná vnitřní struktura jako mezinárodní organizace

 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

– založena v roce 1961
– sídlo v Paříži
– 30 členů (ČR od r. 1995)

– Každoročně vydává ekonomickou analýzu a hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých zemí

– cílem je liberalizace mezinárodního obchodu a financí

 

ESVO – Evropské sdružení volného obchodu

– vzniklo v roce 1960
– je obdobou EU
– členy: Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko

– alternativa pro státy, kterým nebylo dovoleno nebo které nechtěli vstoupit do EU

– uzavřeny smlouvy se státy o volném obchodování po celém světě

 

Červený kříž

– mezinárodní nezisková organizace, která se zabývá poskytováním humanitární pomoci
– symbol: červený kříž na bílém poli (opak vlajky Švýcarska)

– celkem působí v 186 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě

SNS – Společenství nezávislých států

– vzniklo na podzim 1991
– zahrnuje 12 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu
– sídlo v Minsku

 

COMMONWEALTH – Společenství národů

– volné sdružení VB a jejích kolonií (53 členů)
– formální hlavou je britský panovník (Alžběta II.)

 

ASEAN – Asociace jihovýchodních asijských národů

– založena v roce 1967
– členy: Brunej, Filipíny, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko

– cíl je urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!