Systém vedení účetnictví – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Systém vedení účetnictví – maturitní otázka

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Terezka

 

SYSTÉM VEDENÍ ÚČETNICTVÍ – ZÁKLADY

1) Rozvaha = AKTIVA = PASIVA.

Aktiva (majetek) Pasiva (zdroje financování majetku)
Dlouhodobý majetek
nehmotný
hmotný
finanční
Vlastní kapitál
základní kapitál
kapitálové fondy a fondy ze zisku
hospodářský výsledek
Oběžný majetek
zásoby (výrobky, materiál, zboží)
krátkodobý finanční majetek (pokladna, ceniny,
bankovní účet, cenné papíry)
pohledávky
Cizí zdroje
úvěry
ostatní závazky (dodavatelé, zaměstnanci, finanční úřad, zdrav. pojišťovny, správa soc. Zabezpečení)
oprávky (jsou aktivní, ale chovají se pasivně)

2) Účtování na rozvahových účtech

3) Účtování na výsledkových účtech

Podvojnost a souvztažnost
– každá účetní operace je zaznamenávána stejnou částkou na dvou různých souvztažných účtech na opačných stranách.

 

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy