Trh a konkurence – otázka z ekonomie

 

Otázka: Trh a konkurence

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): pajus.po

 

 

 

 

 

 

ZBOŽÍ, PENÍZE

– zboží = statek nebo služba určená ke směně na trhu

– peníze = speciální druh zboží

 

– historie peněz:

 • 1. barter (směna naturální)
 • 2. kapesníček (všeobecný ekvivalent)
 • 3. drahé kovy
 • 4. mince
 • 5. papírové peníze – stát garantoval hodnotu státním zlatým pokladem

 

– funkce peněz:

 • prostředek peněz – výměna zboží za zboží
 • míra hodnot – pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných věcí
 • prostředek akumulace – peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat

 

 

TRH A JEHO ZÁKONY

 

– trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou

 

Zákony trhu: 1. Zákon nabídky – s rostoucí cenou roste nabídka

2. Zákon poptávky – s rostoucí cenou klesá poptávka

 

1. NABÍDKA

= množství zboží nabízené všemi prodávajícími při určité ceně

 

– faktory ovlivňující nabídku:

 • cena
 • náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie,…)

 

– rozlišujeme nabídku:

 • individuální = nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby
 • dílčí = nabídka všech výrobců určitého zboží v daném regionu
 • agregátní = nabídka všech výrobců všech druhů zboží v jednom státě

 

2. POPTÁVKA

 

= množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně

= ochota a schopnost spotřebitelů kupovat za určitou cenu určité množství zboží

 

– faktory ovlivňující poptávku:

 • cena
 • demografické změny – změny v počtech a charakteristikách kupujících
 • změny velikosti důchodů (mzdy zaměstnanců, renta vlastníků půdy…
 • § změny v preferencích (zvyky, móda, změn potřeb…)
 • §  změny cen jiných zboží:
  • substituty = jiné zboží, které může nahradit při spotřebě zboží sledované (jablka – hrušky)
  • komplementy = jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované (auto – benzin)

 

– rozlišujeme poptávku:

 • § individuální = poptávka jedince po daném statku nebo službě
 • § dílčí (tržní) = poptávka všech lidí z jednoho státu po statku nebo službě
 • § agregátní = poptávka všech lidí v daném státě po všech možných statcích nebo službách

 

3. STŘET NABÍDKY A POPTÁVKY

– takový stav na trhu, kdy vše, co se vyrobí se i prodá – bod rovnováhy

– ideální stav

– kupující chce kupovat co nejlevněji, prodávající chce prodat co nejdráž

– pokud bude poptávka převyšovat nabídku → cena bude stoupat

– pokud bude poptávka menší než nabídka → cena bude klesat

 

– rovnovážná cena = cena, při které se vyrovná poptávka a nabídka.

– rovnovážné množství = bude nabízeno i poptáváno stejné množství.

 

a) převis poptávky

– výrobci dali příliš nízkou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou (zákazníci by nakupovali ještě víc a prodejci zvyšují ceny, protože vědí, že zákazník si to koupí)

 

b) převis nabídky

= výrobci dali vysokou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou (zákazníci kupují méně zboží, zůstává ležet na skladě, narůstají náklady na skladování) – můžou jedině snížit cenu a doufat, že se zboží prodá

 

 

KONKURENCE

= boj ekonomických subjektů (např. firem), které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou o splnění vlastních cílů

 

dělení:

1. KONKURENCE DOKONALÁ

= ideální trh, ale v praxi ho najdeme těžko

– všichni, kteří nabízejí své zboží na trhu mají rovné podmínky přístupu na trhu

– nikdo nemá výsadní postavení vůči ostatním

– všichni kupující mají na trh stejný přístup a nerozlišují u zboží značky

– jediným kritériem rozhodujícím o koupi či nekoupi je cena

 

2. KONKURENCE NEDOKONALÁ

= deformovaný trh, kde existují monopoly či monopsony

 

Monopol

= mezi prodávajícími existuje jeden, který má výsadní postavení na trhu

– např. zná recept na výrobu určitého výrobku

– mohou svého postavení zneužívat a diktovat si podmínky, hlavně cenové

 

– členění monopolů:

1. kartel

= dohoda mezi samostatnými konkurenty

 

2. syndikát

– dohoda o společném nákupu nebo prodeji

– konkurenti zůstávají právně samostatní, ale vystupují jako celek

 

3. trust

– propojování konkurentů ve výrobní kooperativě

– bývalé konkurenční firmy jsou na sobě závislé

 

4. koncern

– nejvyšší forma

– firmy se propojují v celém rozsahu činnosti

– jde o – fúzi = spojení dvou rovnocenných partnerů

– akvizici = větší koupí menší

 

Monopson

= výsadní postavení na straně poptávky

– např. zbraně – výhradním nakupujícím je stát

 

Oligopol

= stav, kdy na straně nabídky existují dva nebo několik málo jedinců s dominantním postavením

 

Monopolistická konkurence  

= na trhu existují firmy s dominantním postavením, ale současně zde působí i řada menších konkurenčních firem

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!